PIE LASĪTĀJIEM NONĀK VPP EKOSOC-LV MONOGRĀFIJA "SIMTAM PĀRI. VIEDĀ LATVIJA"

22-03-2018

Foto A. EdžiņaŠī gada 21. martā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Portretu zālē notika valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV monogrāfijas "Simtam pāri. Viedā Latvija" atvēršanas pasākums. Autoru kolektīva monogrāfija sagatavota, balstoties uz 2014.-2017. gadā veiktajiem pētījumiem 10 projektos, kuri iekļāvās minētajam laika posmam apstiprināto 6 prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo pētījumu virzienu 5. virzienā: valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide).

Monogrāfijā ir dots ieskats blokos sastrukturētajos projektos: 1) telpiskās attīstības projektu bloks (lauku un reģionālā attīstība zināšanu ekonomikas kontekstā; kultūrvides attīstība, vides daudzveidības saglabāšana; sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu) - vadītāja akadēmiķe, LLU prof. Baiba Rivža; 2) sabiedrības attīstības projektu bloks (sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus; refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā; sociālās un politiskās transformācijas pēckrīzes posmā) - vadītājs akadēmiķis, LU prof. Juris Krūmiņš; 3) ekonomiskās attīstības projektu bloks (uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos; inovācijas (tajā skaitā sociālās inovācijas) un uzņēmējdarbības attīstība atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai; sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos) - vadītājs akadēmiķis, RTU prof. Remigijs Počs; 4) tiesiskais ietvars  (ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde) - vadītāja LZA korespondētājlocekle, LU prof. Ārija Meikališa.

Katrā projektu blokā ir sniegti secinājumi un ieteikumi, problēmu uzstādījumi un risinājumi. Tāpat katrā projektu blokā ir ietverti labās prakses piemēri un ekspertu viedokļi. Ekspertu viedokļi ir pausti arī saistībā ar zinātnieku izvirzītajiem valsts attīstības scenārijiem, kas izstrādāti ar Tomasa L. Sātī (Thomas L. Saaty) Hierarhiju analīzes metodi.

Nodaļā "Notikumu hronika" ir atspoguļoti nozīmīgākie pasākumi VPP norises gaitā, tai skaitā Latvijas Zinātņu akadēmijas, EKOSOC-LV un Latvijas Pašvaldību savienības kopā ar reģionālajām augstskolām un citām institūcijām novados organizētie reģionālie forumi. Informācijas nodaļā parādīts VPP nozīmīgākais zinātniskais un akadēmiskais devums sociālo zinātņu, pie kurām pieder arī ekonomika, attīstībā: intelektuālais īpašums, drukātie un elektroniskie izdevumi, promocijas un maģistra darbi, zinātniskās publikācijas svarīgākajās indeksētajās datu bāzēs, dalība starptautiskajās konferencēs.

Gan EKOSOC-LV pētījumos, gan uz tiem balstītās monogrāfijas izstrādē raksturīgais ir tas, ka darbs ir veikts starpinstitucionāli un starpdisciplināri, piedaloties visām universitātēm un reģionālajām augstskolām, valsts un sabiedrības viedā attīstība ir pētīta un modelēta kompleksi no tautsaimniecības transformācijas, resursu, demogrāfijas, vides, pārvaldības, tiesiskā ietvara un zināšanu sabiedrības viedokļa.

Monogrāfijas galvenā redaktore ir EKOSOC-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža, zinātniskā redaktore ir VPP EKOSOC-LV un LLU vadošā pētniece Dr. oec. Elita Jermolajeva, atbildīgā redaktore Ausma Mukāne. Monogrāfija ir izmantojama studiju darbos, lēmumu pieņemšanā dažāda līmeņa pārvaldībā, reģionālo attīstības plānu u.c. dokumentu izveidē, NVO darbā.

Ligita Āzena, LZA LMZN zinātniskā sekretāre

Powered by Elxis - Open Source CMS