PĒCDOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS ATBALSTS - JAUNU ZINĀTNIEKU KOMPETENČU PILNVEIDEI

22-03-2018

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts (Vienošanās par projekta realizāciju Nr. 1.1.1.2/16/I/001) ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību.

Finansējumu pasākumam "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" piešķirs ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) iesniedzot vienu projektu par visu plānoto finansējumu. VIAA reizi gadā, kamēr finansējums ir pieejams, nodrošinās pētniecības pieteikumu atlases organizēšanu, vērtēšanu un atbalstīto pieteikumu īstenošanu, kā arī sniedz visu nepieciešamo metodisko un konsultatīvo atbalstu pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu iesniedzējiem.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu piešķir, lai attīstītu jauno zinātnieku prasmes un palielinātu zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī, lai veicinātu pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Pēcdoktorants ir Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 5 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa, būs nodarbināts pilna laika pētniecībā maksimums 3 gadus.

Pēcdoktorantu pētniecības pieteikumus var iesniegt:

  • Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskais institūts vai augstskola;
  • LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants, kas darbojas jebkurā zinātņu jomā, kas pieteikuma īstenošanai pilna laika pētniecībā nodarbinās pēcdoktorantu - Latvijas vai ārvalstu jauno zinātnieku, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 5 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Atbalsts paredzēts pētījumiem Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā.

Viena pētniecības pieteikuma maksimālais apmērs ir 133 806 eiro, paredzot atbalstu:

  • fundamentālajiem vai rūpnieciskajiem pētījumiem;
  • pēcdoktoranta kompetenču pilnveidei;
  • starptautiskajai mobilitātei;
  • tehnoloģiju pārnesei un tehnoloģiju tiesību aizsardzībai.

Pētniecības pieteikuma izmaksas pamatā ietver pēcdoktoranta algu līdz 2 731 eiro mēnesī (ieskaitot nodokļus), pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu izmaksas 800 eiro mēnesī un izmaksas administratīvajiem un infrastruktūras resursiem 185,83 eiro mēnesī.

Pašlaik pirmajā pieteikumu atlases kārtā noslēgti 127 līgumi par pētniecības pieteikumu īstenošanu nepilnu 17 miljonu eiro apmērā.

Noslēgto pētniecības pieteikumu līgumu īstenošana sekmēs 127 jaunu pētnieku amatu vietu izveidi, 496 zinātnisko rakstu izstrādi un 92 jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību.

96 no īstenošanā esošiem pētniecības pieteikumiem ir rūpnieciskie pētījumi, bet 31 - fundamentālais pētījums, ko īstenos 24 zinātniskās institūcijas un 1 komersants.

 

Visvairāk apstiprināto projektu īsteno Latvijas Universitāte (42) un Rīgas Tehniskā universitāte (25).

 

Tā kā pēcdoktorantūras atbalsta projekta mērķi un rezultāti ir cieši saistīti ar Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu, pētījumi tiek īstenoti šādās viedās specializācijas jomās:

 

Visvairāk pētījumu tiek īstenoti viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā (37 projekti ar kopējo līgumu summu 4 950822 eiro apmērā), biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomā (27 projekti, 3 590 461 eiro apmērā), kā arī sociālo un humanitāro zinātņu jomā (23 projekti, 3 051 173 eiro apmērā).

Pirmās atlases kārtas ietvaros iesaistīti 127 pēcdoktoranti, no tiem 52,0% ir vīrieši un 48,0% sievietes.

 

Pirmās atlases kārtas ietvaros iesaistīti 127 pēcdoktoranti, no tiem 52,0% ir vīrieši un 48,0% sievietes. Vidējais projektā iesaistītā pēcdoktoranta vecums ir 34 gadi, no tiem jaunākais ir 29, bet vecākais - 59 gadus vecs.

 

118 pēcdoktoranti zinātnisko grādu ieguvuši Latvijas universitātēs un augstskolās, pārējie 9 doktora grādu ieguvuši ārvalstīs - Igaunijā, Norvēģijā, Francijā, Serbijā, Brazīlijā, ASV un divi pēcdoktoranti doktora grādu ieguvuši Japānā.

2018. gada 5. februārī VIAA izsludināja 2. atlases kārtu pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai.

Pētniecības pieteikumu 2. atlases kārtā lielāka uzmanība tiks pievērsta pēcdoktorantu ārvalstu mobilitātei, zinātnisko publikāciju kvalitātei un jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, kā arī lielāks uzsvars tiks likts uz sabiedrības iesaistes un informēšanas pasākumiem.

Pieejamais finansējums 2. atlases kārtā ir 15 228 440 eiro, tai skaitā plānotais kopējais attiecināmais finansējums ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem 7 614 220 eiro un ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem 7 614 220 eiro, no kuriem 1 522 844 eiro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2018. gada 27. aprīlis.

Informāciju sagatavoja Valsts izglītības attīstības aģentūra


VIAA organizēts Topošo zinātnieku forums "Ko nozīmē būt zinātniekam"                                                    Foto VIAA arhīvs


VIAA organizēts Topošo zinātnieku forums "Ko nozīmē būt zinātniekam"                                                   Foto VIAA arhīvs


VIAA organizēts Topošo zinātnieku forums "Ko nozīmē būt zinātniekam"                                                    Foto VIAA arhīvs


VIAA organizēts Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas uzsākšanas pasākums                       Foto VIAA arhīvs

Powered by Elxis - Open Source CMS