Aizstāvēšana

22-03-2018

2018. gada 13. aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

MANUELS EDMUNDS VOŠANKS
(MANUEL EDMUND WOSCHANK).

Tēma - "Lēmumu pieņemšanas procesu brieduma ietekme uz lēmumu pieņemšanas efektivitāti".

Recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls (Latvijas Universitāte); Dr.sc.admin. Ieva Brence (RISEBA); Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2018. gada 13. aprīlī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

VIJA VAGALE

aizstāvēs promocijas darbu "Uz lietotāja modeli balstīta personalizēta adaptīva e-studiju sistēma" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.comp. M. Vītiņš (LU), Dr.phys. A. Kapenieks (RTU), Dr. V. Dagiene (Viļņas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Lietuva).

Ar darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā, Raiņa b. 19, 203. telpa.

***

2018. gada 17. aprīlī plkst. 14.00 RTU Mašīnzinātņu nozares Promocijas padomes "RTU P-16" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Viskaļu ielā 36a, 405.auditorijā

ANTONS ŠTEKLEINS

aizstāvēs disertāciju par tēmu "Vakuummetru pārbaudes metodoloģijas pētījumi" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. V. Mironovs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. S. Tamulevičus (Tamulevičius, Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva), Dr.sc.ing. Ē. Kronbergs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv .

***

2018. gada 19. aprīlī plkst. 12.00 Liepājas Universitātē (Lielajā ielā 14, 227. telpā) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

JANA GRAVA

aizstāvēs promocijas darbu „Bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmsskolā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: Dr.paed. Emīlija Černova (Latvijas Universitāte); Dr.paed. Juris Grants (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija); Dr.paed. Ilze Miķelsone (Liepājas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē http://www.liepu.lv/lv/503/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi

***

2018. gada 20. aprīlī, plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123. auditorijā

ANDA LINIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas kviešu (Triticum aestivum L.) graudu tehnoloģiskajām īpašībām" lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.agr. Zinta Gaile (LLU); Dr.agr. Sanita Zute (Agroresursu un ekonomikas institūts); Dr.sc.ing. Tatjana Ķince (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html .

***

2018. gada 27. aprīlī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 702. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

LAURA KĻAVIŅA

Tēma - "Lapu sūnu, metabolītu sastāvs un vides stresa ietekme".

Recenzenti: Dr.biol. Viesturs Melecis (Latvijas Universitāte); Dr.biol. Arturs Škute (Daugavpils Universitāte), Dr.inž. Viesturs Kreicbergs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā, LU mājaslapā.

***

2018. gada 11. maijā plkst.10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv. 19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LĪGA STIKĀNE.

Tēma - "Pārrobežu laulības problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamība".

Recenzenti: Dr.iur. Sanita Osipova (Latvijas Universitāte); Dr.iur. Valērijs Reingolds (Baltijas Starptautiskā akadēmija); Dr.hab. Pjotrs Fiedorčiks (Piotr Fiedorczyk, Belostokas Universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa).

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 10. janvāra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - otorinolaringoloģija GUNTAI SUMERAGAI. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 15. janvāra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - internā medicīna ANATOLIJAM POŽARSKIM. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 18. janvāra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - reimatoloģija ANDAI KADIŠAI. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2018. gada 1. februāra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr.paed) zinātnisko grādu MERUERTAI ŽANGUŽINOVAI (Meruyert Zhanguzhinova) augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 2; nederīgs biļetens - 1.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 5. marta atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - pediatrija, bērnu reimatoloģija ZANEI DĀVIDSONEI. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2018. gada 6. martā Biznesa augstskolā Turība Promocijas padomes vadībzinātnē atklātā sēdē IVARAM AVOTIŅAM tika piešķirts doktora zinātniskais grāds vadībzinātnē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2018. gada 15. marta sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu ANŽELAI JURĀNEI-BRĒMANEI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 3-04-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS