Aizstāvēšana

22-02-2018

2018. gada 9. martā plkst. 12.30 Latvijas Universitātes Dabas zinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 217. aud. LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ULDIS BĒRZIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu "Autologu mezenhimālo cilmes šūnu drošuma pārbaude" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Una Riekstiņa (LU); Dr.biol. Dace Pjanova (LBMC); Dr.biol. Deniss Hnikins (Denis Khnikin, Oslo Universitāte, Norvēģija).

Ar darbu, sākot no 2018. gada 23. februāra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2018. gada 13. martā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

ĒRIKS ŠMAGRIS

aizstāvēs promocijas darbu "Alkohola neizraisīto taukaino aknu slimības (NATAS) molekulāri patofizioloģisko mehānismu identifikācija" medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med. Mārcis Leja (LU Medicīnas fakultāte);
Dr.med. Juris Pokrotnieks (Rīgas Stradiņa universitāte); PhD Aldons J.Lūsis (Kalifornijas Universitāte, ASV).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2018. gada 15. martā plkst. 13.00 LU Jūrmalas gatvē 76. V 201. auditorijā notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANŽELA JURĀNE-BRĒMANE.

Temats: "Formatīvā vērtēšana studiju procesā".

Recenzenti: Dr.paed. Rudīte Andersone (Latvijas Universitāte); Dr.paed. Andra Fernāte (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija); Dr.paed. Gunārs Strods (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

***

2018. gada 16. martā plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 320. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks DU Ekonomikas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai apakšnozarē reģionālā ekonomika aizstāvēs

INGRĪDA VEIPA.

Promocijas darba tēma "Profesionālās izglītības loma darbaspēka sagatavošanā Latvijas reģioniem".

Recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr. oec. Manuela Tvaronavičiene (Lietuvas Aizsardzības ministrijas Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārās akadēmija, Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Socioloģijas un ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā: www.du.lv .

***

2018. gada 23. martā plkst. 14.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 25, 233. auditorijā, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

TIJA SĪLE

aizstāvēs promocijas darbu "Vēja plūsmas Baltijas jūras Kurzemes piekrastē" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers (LU); Dr. Andrea Hāmane (Andrea Hahmann, Dānijas Tehniskā Universitāte), Dr. Ārne Mannika, (Aarne Mannik, Tallinas Tehniskā Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F 210. telpā.

***

2018. gada 19. aprīlī plkst. 16.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 212. telpā

ROBERTS KADIĶIS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Efektīvas video apstrādes metodes kustīgu objektu atklāšanai un raksturošanai" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.phys. Andris Ozols (RTU, Latvija);
Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis (Transporta sakaru institūts, Latvija); Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā P. Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2018. gada 1. februāra sēdē piešķīra INGUNAI KARLSONEI pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

***

Liepājas Universitātes valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2018. gada 8. februārī piešķīra INGAI ZNOTIŅAI filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Fizikas promocijas padomes sēdē 2018. gada 26. janvārī GEORGIJS KIRILOVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts fizikas doktora zinātniskais grāds
(Dr.phys.) fizikas nozares cietvielu fizikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē 2018. gada 19. februārī INGA PIGIŅKA-VJAČESLAVOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR Doktora grāds (Dr.med.vet.) veterinārmedicīnas nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2018. gada 20. februāra sēdē piešķīra LIENAI HAČATRJANAI psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu vispārīgās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2018. gada 20. februāra sēdē piešķīra ILZEI PLAUČAI psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS