Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunievēlēto korespondētājlocekļu īsas biogrāfijas

11-01-2018

Aivars BĒRZIŅŠ - dz. 09.06.1975. Veterinārmedicīnas zinātņu doktors (Helsinku universitāte, Somija). LLMZA īstenais loceklis Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" direktors, vadošais pētnieks, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes profesors, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA European Food Safety Authority) Valdes loceklis. Viespētnieks Purdue universitātē (IN, ASV), Norvēģijas Veterinārmedicīnas augstskolā (Oslo, Norvēģijā) un Helsinku universitātē (Helsinki, Somija).

Zinātnisko pētījumu virzieni: pārtikas un ūdens mikrobiālais piesārņojums, tā izsekojamība un kontrole, pārtikas zoonožu (patogēnu) molekulārā epidemioloģija un antimikrobiālā rezistence.

Publicētie darbi: vairāk nekā 60 zinātniskas publikācijas, no tām 21 Web of Science (t.sk. Scopus) datu bāzēs, 4 monogrāfiju līdzautors, citēts vairāk nekā 140 reizes, H-indekss 6.

Pedagoģiskais darbs: Zinātniskais vadītājs 5 promocijas darbiem, 11 maģistra darbiem. Izstrādāti un vadīti 3 studiju kursi LLU Veterinārmedicīnas fakultātes studiju programmā. Starptautisko izglītības programmu mācībspēks un vieslektors Somijā, Igaunijā, Dānijā, Lietuvā u.c.

Zinātniskie projekti: 8 zinātnisko projektu vadītājs vai izpildītājs, t.sk. ES 7. Ietvarprogramā (FP7 SPICED), ES EFSA INNUENDO, ESF, ERAF, VNPC, VPP AgroBioRes.

Organizatoriskais un eksperta darbs: Pārtikas zinātnes nozares Promocijas padomes loceklis, Veterinārmedicīnas zinātnes nozares Promocijas padomes loceklis, Biedrības "BIRTI" padomes loceklis, LZP eksperts Veterinārmedicīnas un Pārtikas zinātņu nozarēs, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA European Food Safety Authority) eksperts, Starptautiskās Pārtikas drošības asociācijas (International Association for Food Protection) biedrs, Amerikas Mikrobiologu asociācijas (American Society for Microbiology) biedrs, ES COST sadarbības programmas Pārtikas un Lauksaimniecības domēna eksperts, zinātnisko rakstu recenzents žurnāliem un izdevniecībām, t.sk. ELSEVIER, Wiley-Blackwell, IAFP u.c.

Atzinības: LR Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konkursa "Sējējs" laureāts (2002), apbalvots ar LR Zemkopības ministrijas medaļu "Par Centību" (2002), Ludviga Kundziņa vārdisko balvu veterinārmedicīnas zinātnes nozarē (2010), LLU Studentu pašpārvaldes "Gada balvas 2010" laureāts nominācijā "Gada zinātnieks" (2011), pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" apbalvojums "Par ieguldījumu pētniecībā 2012" (2012) u.c.

Egils GINTERS - dz. 25.02.1961. Dr.sc.ing. (1996). RTU profesors, Modelēšanas un imitācijas katedras vadošais pētnieks, Vispasaules Elektrotehnikas un Elektronikas inženieru institūta (IEEE) vecbiedrs.

Zinātnisko pētījumu virzieni:  Imitāciju modelēšanas tehnoloģijas, sociotehnisku sistēmu ilgtspējas modelēšana, loģistikas informācijas sistēmas.

Publicētie darbi: kopējais skaits - >170 t.sk. vairākas monogrāfijas, zinātniski raksti, konferenču raksti, metodiskie materiāli (H indekss - 6). 4 autorapliecības.

Referāti starptautiskās konferencēs - > 170 (mutiski ziņojumi).

Pedagoģiskais darbs: 5 doktoranti (1 promocijas darbs ir aizstāvēts). 5 docēti studiju kursi, 5 sagatavoti studiju kursi, 2 akreditētas studiju programmas, sagatavoti 10 metodiskie materiāli, vadīti 39 maģistra darbi un vairāki bakalaura darbi.

Zinātniskie projektidalība un/vai koordinēšana >15 EK Ietvara starptautiskos projektos, 2 Latvijas projektos.

Organizatoriskais darbs: Promocijas padomes "Informācijas tehnoloģijas" priekšsēdētājs. 11 promocijas darbu recenzents, starptautisku žurnālu rakstu recenzents un redaktora biedrs, starptautisku zinātnisku konferenču komiteju līdzbiedrs.

Atzinības: LV IZM Pateicības raksts.

 

Inguna DAUKSTE-SILASPROĢE - dz. 03.12.1968. Dr. philol. (1997). Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece.

Zinātnisko pētījumu virzieni: latviešu trimdas literatūras vēsture, literārā un kultūras dzīve, procesi un norišu dokumentējums, trimdas psiholoģiskais aspekts, nacionālā identitāte un dzimtā valoda multinacionālā vidē, paaudžu problemātika trimdas apstākļos, latviešu trimdas ģeogrāfiskais aspekts: līdzīgais un atšķirīgais u. c. (sākot ar 1944. gada rudeni, ietverot bēgļu nometņu laiku Vācijā (1944-1950) un bēgļu posmu Zviedrijā, kā arī latviešu trimdas literatūras attīstību dažādās mītnes zemēs kopš 20. gs. 40. g. otras puses (ASV, Kanāda, Austrālija, Zviedrija, Anglija u. c.) un latviešu trimdas literāro personību portretējums, kā arī salīdzināmā literatūrzinātne, pētot vācu literatūras recepciju Latvijas kultūrtelpā (kopš 19. gs. beigām) un igauņu literatūras recepciju Latvijā un trimdā (20. gs.).

Publicētie darbi: trīs (3) zinātnisko monogrāfiju (2002, 2007, 2014) un divu (2) kolektīvo monogrāfiju (2005, 2008) autore; vairāk nekā 70 zinātnisku un vairāk nekā 140 populārzinātnisku publikāciju autore; 2013.-2017. gadu zinātniskie pētījumi atspoguļoti 16 zinātniskās publikācijās un 16 vietēja un starptautiska mēroga zinātniskās konferencēs, kā arī vienā monogrāfiskā pētījumā (2014, Rīga: LU LFMI apgāds).

Pedagoģiskais darbs: viesdocente Vestfāles Vilhelma Universitātē Minsterē Starpdisciplināro Baltijas studiju institūtā (1998, 2005), docējot studentiem latviešu bēgļu / trimdas literatūras kursu.

Atzinības: Ērika Raistera piemiņas fonda godalga (2015, ASV, piešķīrējs - latviešu trimdas kopiena, par ieguldījumu latviešu trimdas rakstniecības un norišu popularizēšanā, regulāri un ilglaicīgi publicējoties laikrakstā "Laiks"); Latvijas Zinātņu akadēmijas Viļa Plūdoņa vārdbalva literatūrzinātnē (2003; piešķīrējs - LZA, par monogrāfiju "Latviešu literārā dzīve un literatūra bēgļu gados Vācijā (1944-1950)", Rīga: Zinātne, 2002).

 

Ivars ĪJABS - dz. 17.11.1972. Dr.sc.pol. (2007). Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Politikas zinātne, politisko ideju vēsture, politikas teorija, demokratizācijas procesi Centrāleiropā un Austrumeiropā, starpkultūru komunikācija, vācbaltu politiskais mantojums Latvijā.

Zinātniskie darbi: H-indekss 5; 22 starptautiskas publikācijas; 3 monogrāfijas, 2 rediģēti rakstu krājumi.

Pedagoģiskais darbs: Vadītājs 3 promocijas darbiem; vadītājs 5 MSc darbiem un 6 BSc darbiem.

Starptautiskā sadarbība: stažēšanās Berlīnes Humbolta, Greifsvaldes, Brēmenes universitātēs (Vācija); Islandes universitātē Reikjavīkā. Kopš 2014 - Baltijas Studiju veicināšanas apvienības (ASV) viceprezidents profesionālās attīstības jautājumos. Vieslekcijas Vašingtona Universitātē (ASV), semināru prezentācijas Pensilvānijas universitātē (ASV), Greifsvaldes universitātē (Vācija) u.c.

Zinātniskie projekti: projekts "Latvijas ārpolitikas simtgade" (Latvijas Ārpolitikas institūts); pētnieciskais projekts "Pārskats par tautas attīstību" (LU SPPI); projekts "Valstiskuma vēsture Latvijā" (LU).

Organizatoriskais darbs: LZP eksperts politikas zinātnē (kopš 2007), Latvijas Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas loceklis; VDK Zinātniskās izpētes komisijas loceklis; LU Politikas zinātnes bakalaura programmas direktors, Studiju programmu padomes priekšsēdētājs politikas zinātnē, Nacionālās enciklopēdijas redkolēģijas loceklis; recenzents žurnāliem Journal of Baltic Studies, Nationalities Papers, Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung.

Atzinības: LU Rektora atzinības raksts par oriģināla pētījuma rezultātiem (2007).

Turpinājums - nākamajā numurā

Powered by Elxis - Open Source CMS