Aizstāvēšana

11-01-2018

2018. gada 23.  janvārī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā

ANDREJS SURMAČS

doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu "Finanšu politikas attīstība Rīgā un Pierīgas reģionā".

Recenzenti: Dr.oec. Žanna Caurkubuke (Baltijas Starptautiskā akadēmija); Dr.oec. Olga Lukašina (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola); Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv.

***

2018. gada 23.  janvārī plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317.  auditorijā

DANA BEKNIJAZOVA (BEKNIYAZOVA)

doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu "Inovāciju darbības valstiskais regulējums Kazahstānas Republikas reģionos".

Recenzenti: Dr.oec. Inna Stecenko (Baltijas Starptautiskā akadēmija); Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); PhD Marianna Drazanova (STING ACADEMY, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv.

***

2018. gada 26. janvārī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Fizikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 118. telpā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

GEORGIJS KIRILOVS

aizstāvēs promocijas darbu "Fotofizikālie procesi benzantrona luminoforu cietvielās, šķīdumos un kopolimēros" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Vjačeslavs Lapkovskis (Rīgas Tehniskā Universitāte); Dr.phys. Aivars Vembris (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts); Dr.phys. Jānis Teteris (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Fizikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-237, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv .

***

2018. gada 1. februārī plkst. 10.30 Latvijas Universitātes Dabas zinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 545. aud. LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

LINDA ROZENFELDE

aizstāvēs promocijas darbu "Limitēta skābekļa apstākļos kultivēta rauga anhidrobioze un tās biotehnoloģiskie pielietojumi" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. biol. Uldis Kalnenieks (Latvijas Universitāte); Dr.sc.ing. Tālis Juhna (Rīgas Tehniskā Universitāte); Dr.biol. Ilze Irbe (Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts).

Ar darbu, sākot no 2018. gada 18. janvāra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

 

2018. gada 1. februārī plkst. 11.00 Latvijas Universitātē (Jūrmalas gatvē 76. V 201. auditorijā) LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INGUNA KARLSONE

aizstāvēs disertāciju "Dizaina studentu telpiskās spriešanas prasme kā mācīšanās rezultāts" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte); Dr.paed. Alīda Samuseviča (Liepājas Universitāte); Dr. arch. Uģis Bratuškins (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

***

2018. gada 1. februārī plkst.14.00 Latvijas Universitātē (Jūrmalas gatve 76, V 201. auditorijā) Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

MERUERTA ŽANGUŽINOVA (MERUYERT ZHANGUZHINOVA)

aizstāvēs disertāciju "Studentu - topošo profesionālās izglītības pedagogu profesionālās kompetences veidošanās Kazahstānas augstākajā izglītībā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.paed. Irēna Žogla (Latvijas Universitāte); Dr.paed. Vija Dišlere (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.paed. Jānis Dzerviniks (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

***

2018. gada 2. februārī plkst.12.00 Rīgas Tehniskās universitātes ekonomikas nozares makroekonomikas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē (Rīgā, Kalnciema ielā 6, 209.auditorijā)

DMITRIJS SKORUKS

aizstāvēs promocijas darbu "Monopolizācijas procesa novērtējums mūsdienu ekonomiskajos apstākļos" ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Inga Lapiņa (Rīgas Tehniskā universitāte);
Dr.oec. Ērika Šumilo (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Vitauts Juščus (Vytautas Juščius, Klaipēdas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2018. gada 8. februārī plkst. 13.00 Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē (Kūrmājas prospektā 13, 118. telpā) notiks Liepājas Universitātes Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

INGA ZNOTIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Otrās baltu valodas apguvēju korpuss: izveides metodoloģija un lietojuma iespējas" filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās valodniecības apakšnozarē.

Darba recenzentes: Dr.paed. Diāna Laiveniece (Liepājas Universitāte), Dr.philol. Anta Trumpa (LU Latviešu valodas institūts), Dr.hum. Egle Žilinskaite-Šinkūniene (Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, Viļņas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē http://www.liepu.lv/lv/503/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi.

***

2018. gada 9. februārī plkst. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā

VALDA ČAKŠA

aizstāvēs promocijas darbu (monogrāfiju) "Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923 - 1941)" mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. Janīna Kursīte-Pakule, Dr. hist. Irēna Saleniece, Dr. art. Jānis Kudiņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā, ar promocijas darba kopsavilkumu - LKA mājaslapā.

***

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Vadībzinātnes nozares promocijas padome 2017. gada 1. decembra sēdē piešķīra vadībzinātnes doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. administr.) vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē
ARTŪRAM BARBARAM. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 1, nederīgi biļeteni - 0.

***

2017. gada 6. decembrī RTU Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P-02 atklātā sēdē AGNESE BRANGULE aizstāvēja promocijas darbu viņai tika piešķirts Dr.sc.ing. zinātniskais grāds. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2017. gada 6. decembrī RTU Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P-02 atklātā sēdē ALEKSANDRS VOĻPERTS aizstāvēja promocijas un viņam tika piešķirts Dr.sc.ing. zinātniskais grāds. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Fizikas promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 8. decembrī ANDREJS OGURCOVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts doktora grāds. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes 2017. gada 12. decembra atklātajā sēdē NADEŽDAI KOPOLOVECAI tika piešķirts filoloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr. philol.) valodniecības zinātņu nozares vispārīgās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-18 2017. gada 15. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu GATIM MOZOĻEVSKIM materiālzinātnes nozares inteliģentie materiāli un struktūras apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-18 2017. gada 15. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu LĪGAI GRASEI materiālzinātnes nozares keramikas materiālu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2017. gada 29. decembra sēdē piešķīra OLGAI RITENBERGAI ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr.geogr.) ģeogrāfijas nozares dabas ģeogrāfijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS