In Memoriam. Leonīds Novickis

8-01-2018

2017. gada 29. decembrī mūžība aizgājis Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Programmatūras inženierijas katedras vadītājs profesors Dr.habil.sc.ing. Leonīds Novickis.

L. Novickis dzimis 1950. gada 11. decembrī Rīgā. Pabeidzis 1968. gadā Rīgas 9. vidusskolu ar sudraba medaļu, L. Novickis iestājās Rīgas Tehniskajā universitātē (toreiz Rīgas politehniskais institūts - RPI) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē (toreiz Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē - ASTF), kuru sekmīgi absolvējis 1973. gadā ar kvalifikāciju "inženieris-matemātiķis".

Pēc RPI beigšanas L. Novickis strādājis par ESM matemātiskā nodrošinājuma katedras pasniedzēju Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē un 1977. gadā iestājās ASTF aspirantūrā. 1980. gadā L. Novickis aizstāvēja tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju "Automatizēto apmācības sistēmu lingvistiskais nodrošinājums" prof. L. Nicecka vadībā un strādāja par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku ESM matemātikā nodrošinājuma katedrā.

Leonīds Novickis aktīvi piedalījās automatizētās apmācības sistēmas KONTAKTS/OS izstrādē, kura tika plaši lietota mācību procesā vairākās augstskolās. Kā sistēmas izstrādātājs L. Novickis ar kolēģiem 1980. gadā tika apbalvots ar PSRS TSSI bronzas medaļu.

1984. gadā L. Novickis tika ievēlēts par docentu. 1990. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijā aizstāvēja tehnisko zinātņu doktora disertāciju par tēmu "Dialoga līdzekļi uz lingvistisko un matemātisko modeļu pamatā". L. Novickis ir bij. PSRS ceturtais zinātnieks, kurš aizstāvēja doktora disertāciju datorizētās apmācības tehnoloģiju jomā.

1992. gadā L. Novickis nostrificēts par Latvijas Republikas inženierzinātņu habilitēto doktoru un ievelēts par profesoru. No 1998. gadā - valsts profesors Lietišķo datorsistēmu programmatūras specializācijā. No 2006. gada -  Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.

No 1992. gada L. Novickis strādā RTU Informātikas un programmēšanas katedrā profesora amatā, no 1999. gada viņš ir Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupas vadītājs, no 2014. gada - Programmatūras inženierijas katedras vadītājs.

Profesors L. Novickis bija RTU promocijas padomes P-07 loceklis, RTU promocijas padomes P-21 priekšsēdētājs, TSI promocijas padomes „Telemātika un loģistika" loceklis, LU profesoru padomes loceklis, RTU profesoru padomes loceklis, RTU Senāta loceklis, DITF Domes loceklis, LZP eksperts. 2010. gadā L. Novickis tika ievēlēts par LZP inženierzinātņu un datorzinātnes 2.NEK locekli. Viņš ir piedalījies 17 starptautisko konferenču un semināru organizēšanā.

L. Novickis kā  projekta vadītājs, virziena vadītājs, zinātniskais koordinators un vadītājs no RTU puses ir piedalījies vairāku Eiropas Komisijas starptautisko projektu, valsts pētījumu programmas projektu, LZP un ERAF projektu īstenošanā.

L. Novicka galvenā zinātniskā un inženier- darbība ir saistīta ar uz tīmekļa tehnoloģijām balstītu lietišķās programmatūras izstrādi, biznesa lietojumu izstrādi, datorizēto apmācību, e-loģistiku, programmatūras izstrādes metodēm un tehnoloģijām.

Pedagoģiskajā darbībā profesors L. Novickis vienmēr centās ieviest un lietot modernas mācību metodes. Viņš vadīja nodarbības tādos studiju kursos, kā: "Adaptīvas datu apstrādes sistēmas",  "Lietišķo datorsistēmu programmatūra", "Lietišķās intelektuālās sistēmas",  "e-Biznesa risinājumi", "Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes", "Dialogu intelektuālās sistēmas" u.c. L. Novicka vadībā ir aizstāvēti seši promocijas, daudzi maģistra un bakalaura darbi. Viņš ir vairāku mācību grāmatu, e- mācību līdzekļu un vairāk par 150 zinātnisko darbu autors.

Mēs atceramies viņu kā brīnišķīgu, spilgtu un talantīgu cilvēku, kas dzīvoja interesantu, radošu dzīvi. Viņš bija cilvēks ar unikālu pieredzi un zināšanām, kas vienmēr bija gatavs dalīties savās zināšanās ar jauniešiem, lai atbalstītu, virzītu pa pareizo ceļu.

Mums visiem ļoti pietrūks profesora L. Novicka, šā gudrā un sirsnīgā cilvēka, viņa profesionālo un cilvēcisko īpašību.

RTU Programmatūras inženierijas katedras kolēģi

Pēdējā atjaunošana 8-01-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS