Apbalvoti Gada balvas laureāti enerģētikā un studiju diplomdarbu konkursa uzvarētāji

14-12-2017

Šodien, 14. decembrī, ir apbalvoti Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS „Latvenergo" rīkotā ikgadējā konkursa Gada balva laureāti un AS „Latvenergo" studiju noslēguma darbu konkursa uzvarētāji.

AS „Latvenergo" sadarbībā ar LZA pasniedz Gada balvu par zinātniskajiem sasniegumiem, lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos pētījumus enerģētikas attīstības un inovāciju vides veicināšanai.

Svinīgajā pasākumā Gada balvas laureātus un studiju noslēguma darbu konkursa uzvarētājus sveica Dr. sc. ing. Āris Žīgurs, AS „Latvenergo" Galvenais izpilddirektors, un Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents. Gada balva šogad tiek pasniegta 19. reizi, tās tradīcija ir iedibināta 1999. gadā.

Apbalvošanas ceremonijas atklāšanā Āris Žīgurs, AS „Latvenergo" Galvenais izpilddirektors, sacīja: "Šobrīd enerģētikas nozare Latvijā un pasaulē piedzīvo ļoti lielas pārmaiņas. Ne vienmēr sabiedrība pilnībā izprot procesus, kas norisinās enerģētikas nozarē. Tādēļ vēlos aicināt tos cilvēkus, gan studentus, gan pieredzes bagātos enerģētiķus, izmantot savas zināšanas un vienlaikus arī domāt par to, kā vienkāršā, saprotamā valodā stāstīt sabiedrībai gan par savu veikumu, gan par būtiskām lietām enerģētikas nozarē tā, lai procesu mijiedarbības izpratne attīstās sabiedrībā kopumā. Zinātnes straujajai attīstībai īsti nav nozīmes, ja mēs to nespējam izskaidrot."

Prof. Dr.habil. art. Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents: 

"Šobrīd pasaulei nepieciešama jauna domāšana, kas spētu atteikties no fosilās industrijas.  Ir nepieciešams pāriet uz inovatīviem enerģijas avotiem, to racionālu un ekonomisku izmantošanu. Tādēļ zinātnei enerģētikas nozarē ir ļoti svarīga loma resursus saudzējošu metožu atklāšanā un alternatīvas enerģijas ieguves metožu atklāšanā un apgūšanā. Tādēļ mums, Latvijas Zinātņu akadēmijai,  ir liels prieks būt Latvenergo partnerim Gada balvas pasniegšanā, atbalstot gan studentus, gan pieredzes bagātos enerģētiķus. "   

Galveno - profesora A.Vītola vārdā nosaukto Gada balvu par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas enerģētikā - 2017. gadā saņēma Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un RTU docente. Balva piešķirta par darbu kopu „Sistēmiskā siltumapgādes kompleksa optimizācija un energoefektivitātes palielināšana", kā arī par ieguldījumu enerģētikas jomas uzņēmumos un institūcijās: kopš 1955. gada tie ir projektēšanas institūts „Rūpnīcprojekts", RTU Siltumenerģētikas katedra, LR Enerģētikas ministrijas Perspektīvās attīstības un energoekonomijas nodaļa, Latvijas enerģētikas attīstības valsts uzņēmums LEA, Latvijas Enerģētikas aģentūra, Rīgas dome, Rīgas Tehniskā koledža, Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvā padome, Rīgas domes Komunālais departaments, Rīgas pašvaldības aģentūra  „Rīgas enerģētikas aģentūras".  Maija Rubīna ir vairāk nekā 240 publikāciju  autore.

Gada balvu par nozīmīgu devumu enerģētikā šogad saņēma:  Dr.sc.ing. Aleksandrs Dolgicers, RTU asoc. profesors par darbu kopu  „Vieda aizsardzība viedām energosistēmām". Publikācijas: 17,  2 LV patenti, LZP grants, 3 Valsts pētījumu programmu projekti, 4 Eiropas Savienības  projekti. Eiropas Vienotā pētījumu centra vajadzībām izveidota datubāze, kurā apkopota  informācija, kas nepieciešama dažādu risku novērtējumam. Pedagoģiskā darbība:  vadīti 2 promocijas darbi, 26 maģistra, 52 bakalaura un kvalifikācijas darbi, recenzēti 2 promocijas darbi. Aleksandrs Dolgicers ir RTU senators un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes domes loceklis. RTU studenti viņam 6 reizes piešķīra Labākā RTU pasniedzēja balvu.

Dr.sc.ing. Oskars Krievs par zinātniskajiem pētījumiem virzienos enerģētika un  elektrotehnika, statiskie elektroenerģijas plūsmas regulatori un aktīvie filtri, energoelektronikas pārveidotāji atjaunīgajiem energoresursiem un ūdeņraža kurināmā elementiem. Publikācijas: 10 zinātniskie raksti žurnālu citējamības datubāzē SCOPUS, 19 raksti  starptautiskās zinātniskās konferencēs, 5 patenti, 1 grāmata. Pedagoģiskā darbība:  13 bakalaura darbi, 20 maģistra darbi, 4 promocijas darbi, izstrādāti un vadīti vairāki lekciju kursi bakalaura un maģistra līmeņa studentiem. Zinātniskie projekti: 4 Latvijas un 2 (FP7, Era-Net) starptautisko projektu vadītājs vai galvenais izpildītājs, 9 Latvijas (t. sk. ERAF) projektu izpildītājs. Atzinības: Vernera fon Sīmensa izcilības balva par promocijas darbu „Energoelektronikas pārveidotāju aktīvo filtru vadības sistēmu izpēte un izstrāde" 2008. Organizatoriskais darbs:  RTU Enerģētikas, elektrotehnikas un elektrotehnoloģiju studiju virziena direktors, RTU Starptautiskās zinātniskās konferences Enerģētikas un elektronikas sekcijas rakstu krājuma redkolēģijas loceklis, nacionālais pārstāvis NATO zinātnes un tehnoloģiju organizācijā, bijis IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Latvijas sekcijas sekretārs. Oskars Krievs ir RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāns (2011), vadošais pētnieks (2008) un profesors (2012).

Balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem  2017. gadā saņēma:

RTU Mg.sc.ingEdīte Bieļa - Dailidoviča par promocijas darbu „Energosistēmu relejaizsardzības un pretavārijas automātikas virtuāli-reālā laboratorija un tās izmantošanas piemēri";

Dr.sc.ing. Inga Iļjina  par  promocijas darbu „Ierobežojumu un atbalsta ietekme uz elektroenerģijas tirgu, cenu un režīmiem";

LLU  Dr.sc.ing.  Toms Komass par promocijas darbu „Vertikālās ass vēja rotora energoefektivitātes uzlabošana ar spārnu leņķa aktīvo regulēšanu";

Dr.sc.ing.  Oļegs Sļiskis par promocijas darbu „Elektropārvaldes līniju būvniecībā izmantojamo metālkonstrukciju zibensizturības novērtējuma metodoloģija". 

Devīto gadu AS „Latvenergo" rīko arī studiju noslēguma darbu konkursu četrās kategorijās: Kvalifikācijas darbs, Bakalaura darbs, Inženierprojekts, Maģistra darbs.

Kategorijā Kvalifikācijas darbs apbalvojumu saņēma: Rolands Birkenšteins, darbs „TP -7547 z/s puses līniju rekonstrukcija Engures novada Sēmes pagastā"; Mārcis Lacbergs, darbs „Kandavas novada TP 8755 līnijas Z-1 rekonstrukcija"; Aigars Bāgunts, darbs „Zemsprieguma tīkla 1. kārtas rekonstrukcija Carnikavas novada Garupē".

Kategorijā Bakalaura darbs apbalvojumu saņēma: Konstantīns Kasperuks, darbs „Biroju ēkas komunālo apgaismojuma pārvešana no tradicionālās  elektroapgādes uz atjaunojamiem enerģijas avotiem"; Harijs Cerus, darbs „Rietumu reģiona Saldus  novada sadales tīkla ekspluatācijas problēmas"; Nauris Pēteris Ozoliņš, darbs „Sadales tīklu uzlabošanas pasākumi un attīstības tendences". 

Kategorijā Bakalaura darbs ar projekta daļu apbalvojumu saņēma: Dmitrijs Bovts, darbs „Komunikācijas caur spēka kabeli PLC ierīces prototipa izstrāde un izpēte"; Aleksandrs Bubovičs, darbs „Ortopēdiskās un sociālās rehabilitācijas adaptīvo asistējošo kustības  palīglīdzekļu elektrisko un vadības tehnoloģiju izstrāde un izpēte"; Ričards Poriņš, darbs „Auto spēka elektronikas digitālā vadība".

Kategorijā Inženierprojekts apbalvojumu saņēma:  Gļebs Karjaka,  darbs „110/20/10 kV apakšstacijas Nr. 64 „Ezerkrasts" rekonstrukcija"; Ludmila Jakovļeva, darbs „SC „Zasulauks" rekonstrukcija"; Vadims Ļitvinskis, darbs „Rīgas Stradiņa universitātes jaunā medicīnas muzeja elektroapgāde"; Ģirts Dziedātājs, darbs „Carnikavas automatizētās polderu sūknētavas vadības sistēmas izveide"; Aleksandrs Ševcovs, darbs „Dzīvojamās mājas telpas gaisa temperatūras regulatora projektēšana".

Kategorijā Maģistra darbs apbalvojumu saņēma: Artūrs Brēķis, darbs „Termoakustiskā maiņstrāvas magnetohidrodinamiskā ģeneratora teorētiskā un eksperimentālā izpēte"; Aleksandrs Šiškevičs, darbs „Viedo elektroenerģijas skaitītāju izmantošanas problēmu  risinājumi elektrotīklu pārraides sistēmās"; Kārlis Sējējs, darbs „Grobiņas pilsētas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas vadības un monitoringa sistēmas pilnveidošana".

Informāciju sagatavoja:
Ilvija Līvmane,
AS „Latvenergo" Komunikācijas projektu vadītāja,
tālr. 67728815, 29335228
e-pasts:

Foto (Latvenergo)


1. Gada Balva enerģētikā 2017


2. AS „Latvenergo" galvenais izpilddirektors Dr.sc.ing. Āris Žīgurs un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents profesors Dr.habil.art. Ojārs Spārītis


3. Balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem saņēmēji


4. Balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā saņēmēji  


5. Galveno profesora A.Vītola vārdā nosaukto Gada balvu par izcilu mūža ieguldījumu  Latvijas enerģētikā 2017. gadā saņēma Dr.sc.ing. Maija Rubīna (centrā)  

Powered by Elxis - Open Source CMS