Aizstāvēšana

30-11-2017

Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas nozares promocijas padome P-03 nolēma pārcelt 2017. gada 7. decembrī plānoto

PĀVELA AKIŠINA

promocijas darba "Progresīvo pultrūzijas procesu izstrāde" aizstāvēšanas sēdi. Promocijas darba aizstāvēšana notiks Rīgas Tehniskās universitātes padomes atklātajā sēdē 2017. gada 19. decembrī, plkst. 12.00, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119. telpā.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Igors Tipāns (RTU); Dr.habil.sc.ing. Lotars Krolls (Lothar Kroll, Kemnicas Tehniskā universitāte, Vācija); Dr. Ferans Marti (Ferran Marti, Aimplas Plastmasas tehnoloģiju centrs, Spānija); Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Kasjanovs (Rīgas Stradiņa universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Zinātne / Doktora studijas / Promocija / Promocijas darbi).

***

Tiek atcelta 2017. gada 7. decembrī plkst. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā izsludinātā Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde VALDAS ČAKŠAS promocijas darba (monogrāfijas) "Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923 - 1941)" aizstāvēšanai.

***

2017. gada 15. decembrī plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes nozares promocijas padomes P-18 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

GATIS MOZOĻEVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu "Dielectric Breakdown of High Voltage Liquid Crystal Displays" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis (RTU, Neorganiskās ķīmijas institūts); Dr.habil phys. Donats Millers (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts); Dr.habil.phys. Stepons Ašmonts (Steponas Ašmontas, Viļņas fizikālo zinātņu un tehnoloģiju centrs, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2017.gada 15.decembrī plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes nozares promocijas padomes P-18 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

LĪGA GRASE

aizstāvēs promocijas darbu "Fāžu pārejas SnxSy plānajās kārtiņās un to īpašības" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts), Dr.phys. Edmunds Tamanis (Daugavpils Universitāte), Dr.habil.phys. Stepons Ašmonts (Steponas Ašmontas, Viļņas fizikālo zinātņu un tehnoloģiju centrs, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2017. gada 20. decembrī plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 320. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks DU Ekonomikas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai apakšnozarē reģionālā ekonomika aizstāvēs

ALĪNA OHOTINA.

Promocijas darba tēma "Investīciju klimats Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pierobežas reģionos".

Recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža (LLU), Dr.oec. Elita Jermolajeva (LLU), Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene (Lietuvas Aizsardzības ministrijas Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārās akadēmijas, Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties DU Socioloģijas un ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-331, DU bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

***

2017. gada 29. decembrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Jelgavas ielā 1, 702. telpā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē

OLGA RITENBERGA

aizstāvēs promocijas darbu "Ģeotelpisko un temporālo putekšņu sezonas izmaiņu prognozēšana Eiropā ar statistisko un deterministisko modelēšanu" ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeogrāfijas nozarē dabas ģeogrāfijas apakšnozarē

Recenzenti: Dr.geogr. Agrita Briede (Latvijas Universitāte), Dr.phys. Jānis Kleperis (Cietvielu Fizikas institūts), PhD. Lukašs Groulings (Lukasz Grewling, Ādama Mickeviča Universitāte, Poznaņa, Polija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

***

2018. gada 11. janvārī, plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas nozares promocijas padomes P-01 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

 JEKATERĪNA IVANOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Ogļskābes anhidrāžu un tioredoksīnreduktāzes inhibitoru kā potenciālo pretvēža savienojumu sintēze" ķīmijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. chem. Māris Turks (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr. habil. chem. Raimonds Valters (Latvijas Zinātņu akadēmija); Dr. chem. Aiva Plotniece (Latvijas Organiskās sintēzes institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīga, Paula Valdena iela 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes 2017. gada 29. jūnija sēdē Zeltītei BARŠEVSKAI tika piešķirts doktora zinātniskais grāds (Dr.art.) . Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2017. gada 23. novembra sēdē ARNIM BANKOVIČAM tika piešķirts pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskais grāds augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 30-11-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS