Aizstāvēšana

24-10-2008

2008. gada 6. novembrī plkst. 14:00 notiks LU psiholoģijas zinātņu nozares nozares promocijas padomes atklātā sēdē (Jūrmalas gatve 74/76, A 201 auditorijā), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANDA GAITNIECE-PUTĀNE.

Tēmats “Agresijas emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20-25 un 30-35 gadus veciem vīriešiem un sievietēm”. Recenzenti: prof. Dr.habil.psych. Ārija Karpova; prof. Dr.habil. paed., psych. Aleksejs Vorobjovs; prof. Ph.D. Juris G. Dragūns.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 11. novembrī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

VASILIJS KRAVCEVS

aizstāvēs promocijas darbu “Kvantu algoritmu sarežģītības novērtējumi” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.comp. J.Bārzdiņš (LU); asoc.profesors Dr.sc.comp. A.Ambainis (LU); profesors Dr.math. J.Karhumäki (Turku Universitāte, Somija).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 11. novembrī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

LELDE LĀCE

aizstāvēs promocijas darbu “Kvantu vaicājošie algoritmi” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. J.Osis (RTU); pētnieks Dr.sc.comp. M.Golovkins (LU); profesors Ph.D. J.Karhumäki (Turku Universitāte, Somija).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 11. novembrī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

ANITA JANSONE

aizstāvēs promocijas darbu “Kadastra kartes novērtēšana” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors Dr.sc.comp. J.Bičevskis (LU); asoc. profesore Dr.oec. V.Paršova (LLU); profesors Ph.D. O.Vasiļecas (Viļņas Ģedimina Tehniskā Universitāte, Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 14. novembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Stomatoloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

LIJA LAURIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Totāls zobu zaudējums: zobu protezēšanas pakalpojumu pieejamības, specifisko diagnostikas metožu nepieciešamības un pacientu apmierinātības novērtējums”.
Recenzenti: profesors, Dr.habil.med. Andrejs Skaģers, (RSU); profesore, Dr.habil.med. Lūcija Treimane, (Valsts emeritēta zinātniece); Dr.med. Olev Salum (Tartu).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2008. gada 28. novembrī plkst. 10.00 RTU Kaļķu ielā 1–407. auditorijā notiks

DZINTRAS ATSTĀJAS

promocijas darba “Saimnieciskās darbības radīta vides piesārņojuma ekonomiskā novērtēšana Latvijā” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors Dr.habil.oec. Nikolajs Baranovskis, RTU; profesore Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU; asoc.profesore Dr.oec. Margarita Dunska, LU.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2008. gada 9. septembrī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – finanses un kredīts aizstāvēja

IRINA SOLOVJOVA

par tematu – “Komercbanku sistēmas stabilitātes problēmas”.
Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2008. gada 10. septembrī RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes “RTU P–17” atklātā sēdē KONSTANTĪNS NEČVAĻS aizstāvēja promocijas darbu “Drošuma un dzīvotspējas nodrošināšana un kontrole aviācijas konstrukcijās ar noguruma ilgizturības Veibula sadalījumu” un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu transporta un satiksmes nozares gaisa transporta un infrastruktūras apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības Promocijas padome 2008.gada 11.septembrī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes valststiesību apakšnozarē ANNIJAI KĀRKLIŅAI par promocijas darbu “Valsts prezidenta atlaišanas institūts”.
Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības Promocijas padome 2008.gada 12.septembrī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē JĀNIM GRASIM par promocijas darbu “Trasta būtība, tā atzīšana un tiesiskais regulējums romāņu–ģermāņu tiesību saimes valstīs un iespējamā pārņemšana Latvijā”.
Balsošanas rezultāti: par – 4, pret – 1, nederīgs 1 biļetens.

***

Latvijas Universitātes matemātikas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 18.septembra atklātā sēdē piešķīra matemātikas doktora (Dr.math.) zinātnisko grādu JOLANTAI GOLDŠTEINEI par promocijas darbu “Lineāru Markova iterāciju konverģences analīzes asimptotiskās metodes”.
Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes matemātikas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 18.septembra atklātā sēdē piešķīra matemātikas doktora (Dr.math.) zinātnisko grādu SERGEJAM NAZAROVAM par promocijas darbu “Seklo plūsmu lineāra un vāji nelineāra stabilitātes analīze atklātās sistēmās”.
Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Policijas akadēmijas juridiskās zinātnes promocijas pa-dome 2008. gada 25. septembra sēdē piešķīra juridiskās zinātnes doktora (Dr. iur) zinātnisko grādu JĀNIM BAUMANIM krimināltiesību apakšnozarē par promocijas darbu “Noziedzības determinantu izzināšanas problēmas”.
Balsošanas rezultāti: par – 5; pret – 1; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Policijas akadēmijas juridiskās zinātnes promocijas pa-dome 2008. gada 25. septembra sēdē piešķīra juridiskās zinātnes doktora (Dr. iur) zinātnisko grādu ALDIM LIELJUKSIM kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozarē par promocijas darbu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana”.
Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P–01” 2008. gada 25. septembra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē MAKSIMAM VAŅEJEVAM par promocijas darbu “C–H saites funkcionalizēšana cikloheksilamīnu rindā”
Balsošanas rezultāti: piešķirt – 15, nepiešķirt – nav, nederīgi biļeteni nav.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P–01” 2008. gada 25. septembra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) Ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē MARINAI TEUS par tēmu “Glutamāta karboksipeptidāzes ii potenciālo inhibitoru sintēze un īpašību izpēte”
Balsošanas rezultāti: piešķirt – 14, nepiešķirt – nav, nederīgi biļeteni nav.

***

Daugavpils Universitātes Fizikas promocijas padome 2008. gada 15. oktobra sēdē piešķīra fizikas doktora zinātnisko grādu (Dr. phys.) fizikas nozares cietvielu fizikas apakšnozarē ANDREJAM BULANOVAM par promocijas darbu “Ciparu punktu–matricas hologrāfiskais ieraksts amorfajās halkogenīdu kārtiņās”.
Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2008. gada 15.oktobrī RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēdē SERGEJS ČERTOKS aizstāvēja promocijas darbu “ “Fizikālie un ķīmiskie procesi un to vadīšanas iespējas kvalitatīvas būvkeramikas iegūšanai” un viņam piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu.
Balsošanas rezultāti: par –12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 25-10-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS