Informācija par Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA "Rīgas koncertzāle" tiesvedības procesu

1-11-2017

Informējam,  ka 2017. gada 20. martā ir stājies spēkā Latgales   apgabaltiesas Civillietu kolēģijas spriedums civillietā Nr. C29592315 - Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prasībā pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas koncertzāle" par parāda un līgumisko procentu piedziņu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas koncertzāle" prasībā pret Latvijas Zinātņu akadēmiju par paziņojuma par nomas līguma izbeigšanu atzīšanu par prettiesisku, zaudējumu piedziņu un elektroenerģijas piegādes un lietošanas līguma atzīšanu par spēkā esošu līdz 2024. gada 31. decembrim.

Tiesa nosprieda piedzīt  no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas koncertzāle", reģistrācijas Nr.40103746886, Latvijas Zinātņu akadēmijas, reģistrācijas Nr.90000022543, labā parādu 59 678,54 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņdesmit astoņi eiro, 54 centi), likumiskos procentus par laiku līdz 2015.gada 31.augustam 1020,77 EUR (viens tūkstotis divdesmit eiro, 77 centi) un tiesas izdevumus 1722,86 EUR (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit divi eiro, 86 centi), kopā 62422,17 EUR (sešdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit divi eiro, 17 centi).

Tiesa nosprieda noteikt Latvijas Zinātņu akadēmijai tiesības saņemt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas koncertzāle" astoņus procentus gadā no parāda summas 59678,54 EUR no 2015. gada 1. septembra līdz sprieduma izpildei (izsoles noslēguma dienai).

Tiesa nosprieda noraidīt pilnībā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas koncertzāle" prasību pret Latvijas Zinātņu akadēmiju par paziņojuma par nomas līguma izbeigšanu atzīšanu par prettiesisku, par 2014. gada 29. maijā noslēgtā elektroenerģijas piegādes un lietošanas līguma Nr.N/14/1209 atzīšanu par spēkā esošu līdz 2024. gada 31. decembrim un par zaudējumu 7748,32 EUR piedziņu.

Tiesa nosprieda piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas koncertzāle" valsts labā ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 40,21 EUR (četrdesmit eiro, 21 cents).

Tiesa nosprieda noteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas koncertzāle" termiņu sprieduma labprātīgai izpildei desmit dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Latvijas Zinātņu akadēmija informē, ka SIA "Rīgas koncertzāle" tiesas spriedumu nav labprātīgi izpildījusi, tāpēc Akadēmija ir iesniegusi pieprasījumu LR Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērinātajai tiesu izpildītājai nodrošināt sprieduma izpildi.

2017.gada 1.novembrī Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģija izskatīja lietu par kārtību, kādā ir jāveic SIA "Rīgas koncertzāle" ieguldījumu novērtēšana bijušajās nomas telpās. Šo lietu ir ierosinājusi SIA "Rīgas koncertzāle", jo tā nepiekrīt Valsts ieņēmumu dienesta 2017. gada 1. augusta lēmumam Nr.30.2-23.7/40428 "Par SIA "Rīgas koncertzāle" nodokļu audita rezultātiem" Valsts ieņēmumu dienesta veiktajā pārbaudē ir konstatēts, ka SIA "Rīgas koncertzāle" ir ieguldījusi nomas telpu vienkāršotā renovācijā 45136,19 eiro . Spriedums šajā lietā tiks pasludināts 2017. gada 15. novembrī.

Sakarā ar to, ka SIA "Rīgas koncertzāle" labprātīgi neatbrīvo bijušās nomas telpas, LZA ir iesniegusi prasību tiesā par piespiedu izlikšanu un tiesas sēde paredzama līdz 2017. gada beigām..

Tiesvedība ar SIA "Rīgas koncertzāle" tuvojas noslēgumam, un Akadēmija veic darbu, lai nodrošinātu Lielās konferenču zāles sagatavošanu izmantošanai zinātnes un kultūras pasākumu organizēšanā pēc procesa beigām.


LZA prezidents      Ojārs Spārītis

Pēdējā atjaunošana 1-11-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS