Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļās

19-10-2017

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa (FTZN)

Sēde, 11. oktobrī
Darba kārtībā: lekcija un LZA locekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi

FTZN sēdē ar lekciju "Breaking High-Performance Fiber Development Paradigm: Continuous Supernanofibers for the Ultratough Structural Composites" uzstājās Nebraskas - Linkolna universitātes Mehānikas un materiāla inženieru nodaļas (ASV) profesors Juris Dzenis. Atbilstoši sēdes darba kārtībai šim priekšlasījumam sekoja LZA īsteno locekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi: "35 gadi ar daudzvērtīgām matemātiskām struktūrām" - LZA kor.loc., Dr.habil.math. Aleksandrs Šostaks, "Nanomateriālu teorētiskā modelēšana un svarīgo īpašību prognozēšana" - LU CFI vadošais pētnieks Dr.chem. Jurijs Žukovskis un LZA korespondētājlocekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem: "Bioinformātikas algoritmiskās problēmas" - LU FMF prof., Dr.sc.comp. Juris Vīksna.

 Sofja Negrejeva, FTZN zinātniskā sekretāre


Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa (HSZN)

Sēde, 28. septembrī
Darba kārtībā: LZA locekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi

HSZN sēdē tika uzklausīti LZA īsteno locekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi: "Facere docet philosophia - filosofija māca rīkoties" - Dr.phil. Igors Šuvajevs un "Latviešu pamattekstu pētījumu teorētiski metodoloģiskie aspekti: no Andreja Pumpura līdz Imantam Ziedonim" - Dr.philol. Ausma Cimdiņa.
Klātesošos ar saviem pētniecības virzieniem iepazīstināja LZA korespondētājlocekļu kandidāti: "Novitātes noziedzīgos nodarījumos cietušo aizsardzībā" - Dr.iur. Kristīne Strada- Rozenberga un "Latvijas politisko ideju vēsture: problēmas un perspektīvas" - Dr.sc.pol. Ivars Ījabs.

Sēdes noslēgumā HSZN pārstāvji balsojot izteica savu atbalstu LZA locekļu kandidātiem.

Līva Griņeviča, HSZN zinātniskā sekretāre


Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa (ĶBMZN)

Sēde, 21. septembrī
Darba kārtībā: LZA locekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi

ĶBMZN sēdē LZA īstenā locekļa kandidāte Dr.habil.med. Māra Pilmane savā zinātniskajā ziņojumā "Morfoloģija pētījumos un pedagoģijā" iepazīstināja ar zinātnisko un eksperimentālo darbību neirozinātnē un komplekso pieeju audu induktoru (augšanas faktoru, gēnu, gēnu proteīnu un citokīnu) pētījumos un embrioloģijā; LZA korespondētājlocekļa kandidāts Dr.chem. Kristaps Jaudzems referātā "Kodolu magnētiskās rezonanses pētījumi bioloģisko mehānismu izpratnei, jaunu zāļvielu atklāšanai un biomateriālu izveidei" ziņoja par saviem pētījumiem un zinātnisko pieredzi KMR metodes rengēnstruktūru izpētē, nosakot proteīnu struktūras cietā fāzē un proteīnu potenciālo zāļvielu mijiedarbību. LZA kor.loc. kandidāts Dr.sc.ing. Andris Šutka priekšlasījumā "Funkcionālie materiāli vides un enerģētikas problēmu risināšanai: sintēze un īpašības" pievērsās funkcionāliem nanoporainiem materiāliem vides un enerģētikas problēmu risināšanā - to sintēzei un īpašībām: fotokatalizatoru matricu struktūrās, pusvadītāju oksīdu ķīmiskos gāzes sensoros un nanokristālos, elektro-optiskos nanodaļiņu koloīdos, triboelektriskos nanoģenerātoros, fotokatalizatoros ūdens attīrīšanai un energoefektīvo ēku logu pielietojumu nākotnē.

Uzklausot informāciju par Dr.chem. Eināru Ložu (izvirza akad. I. Kalviņš) un Dr.chem. Ilonu Mažeiku (izvirza akad. J. Stradiņš), ĶBMZN nolēma abiem nominantiem piešķirt LZA goda doktora grādu (Dr.h.c.).

Sēdes noslēgumā ĶBMZN pārstāvji balsojot izteica savu atbalstu LZA locekļu kandidātiem.

Daina Daija, ĶBMZN zinātniskā sekretāre


Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa (LMZN)

LMZN un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde, 28. augusts, 25. septembris.

28. augusta kopsēdes dalībnieki noklausījās LZA akadēmiķu kandidātu Dr. silv. Tāļa Gaitnieka, Dr.sc.ing. Aivara Žūriņa un LZA korespondētājlocekļu kandidātu pārtikas un veterinārmedicīnas nozarē Dr.sc.ing. Tatjanas Ķinces, Dr.med.vet. Aivara Bērziņa ziņojumus.

Tālis Gaitnieks (Dr. silv.) uzstājās ar referātu: "Sēņu nozīme meža ražības un veselības nodrošināšanā''. T. Gaitnieka zinātnisko pētījumu virzieni ir saistīti ar augsnes mikrofloras nozīmi kūdras augšņu auglības nodrošināšanā, bioloģisko faktoru (augsnes mikrofloras un mikorizas) novērtējumu nemeža ekosistēmu transformācijas procesā; baltalkšņa lomas skujkoku aizsardzībā pret sakņu piepi u.c. T. Gaitnieks ir LZA korespondētājloceklis un vadošais pētnieks, LLMZA īstenais loceklis, LLU Mežzinātnes nozares un Materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes loceklis, LVMI "Silava" Zinātniskās padomes priekšsēdētājs,

Aivars Žūriņš (Dr.sc.ing.) uzstājās ar referātu: "Veiktie pētījumi un ieceres meža zinātnes jomā''. A. Žūriņa zinātnisko pētījumu virzieni ir uz pirolīzi bāzēta biorafinēšana, biomasas pirolītiskā konversija ķīmiskos produktos un materiālos (anhidrocukuri, aktivētās ogles, koksnes keramika, elektroķīmiskais ogleklis). A. Žūriņš ir LZA korespondētājloceklis, LMZA loceklis, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks.

Aivars Bērziņš (PhD) uzstājās ar referātu "Pārtikas infekciju molekulārā epidemioloģija''. A. Bērziņš zinātnisko pētījumu virzieni ir pārtikas un ūdens mikrobiālais piesārņojums, tā izsekojamība un kontrole, pārtikas zoonožu (patogēnu) molekulārā epidemioloģija un antimikrobiālā rezistence. A. Bērziņš ir LLMZA īstenais loceklis Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" direktors, vadošais pētnieks, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes profesors, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA European Food Safety Authority) valdes loceklis.

Tatjana Ķince (dz. Rakčejeva) (Dr.sc.ing.) uzstājās ar referātu: "Veiktie pētījumi un ieceres pārtikas zinātnes jomā'', T. Ķinces zinātnisko pētījumu virzieni ir jaunu pārtikas produktu izstrāde un kvalitātes izvērtējums; pārtikas produktu derīguma termiņa pagarināšanas iespējas; pārtikas produktu apstrādes alternatīvas metodes. T. Ķince ir LLU Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes (PTF) profesore un vadošā pētniece.

LLMZA notika vēlēšanas akadēmiskajos amatos un LLMZA prezidijs ievēlēja: par pētnieku Mežzinātņu nozarē Andreju Dreimani (Dr.silv.), par pētnieku Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nozarē Aleksandru Jemeļjanovu (Dr.med.vet., Dr.habil.agr.), par vadošos pētnieku Agrārās ekonomikas nozarē Voldemāru Strīķi (Dr.agr., Dr.h.c.), par pētniekiem Agrārās ekonomikas nozarē Helmu Jirgenu (Dr.oec.), un Tamāru Grizāni (Dr.oec.).

25. septembrī tika noklausīti LZA akadēmiķa kandidātes ekonomikas nozarē Dr. oec. Irinas Pilveres un LZA korespondētājlocekļa kandidātu lauksaimniecības nozarē Dr. agr. Sanitas Zutes un Gunāra Lāča ziņojumi.

Irinas Pilveres (Dr. oec.) zinātnisko pētījumu virzieni: bioekonomikas jomu ilgtspējīga attīstība mainīgajos klimata apstākļos; teritoriju, t.sk. lauku vienmērīga un līdzsvarota attīstība; ES Kopējā lauksaimniecības politika, tās reformas un realizācijas instrumenti; dabas resursu, t.sk. zemes efektīva un ilgtspējīga izmantošana. I. Pilvere ir LZA korespondētājlocekle, LZP eksperte, LLU rektore, profesore, vadošā pētniece.

Sanitas Zutes (Dr.agr.) zinātniskie pētījumu virzieni ir vērsti uz auzu un citu labību selekcijas metožu pilnveidošanu, graudu tehnoloģiskajiem un bioķīmiskajiem rādītājiem, graudu piemērotību diētiski augstvērtīgu produktu ražošanai, labību un pākšaugu audzēšanas tehnoloģijām, to adaptāciju Latvijas agroklimatiskajos apstākļos. S. Zute ir LLU Agroresursu un ekonomikas institūta Laukaugu selekcijas ģenētikas nodaļas Stendes daļas vadītāja, zinātniskās padomes locekle, vadoša pētniece, LLMZA īstenā locekle.

Gunārs Lācis (PhD) uzstājās ar referātu: "Molekulārās bioloģijas pielietojums augļaugu ģenētiskajā izpētē". G. Lāča zinātniskie pētījumu virzieni ir augļaugu ģenētika, ģenētisko resursu izpēte, molekulārās bioloģijas pielietojums augļaugu ģenētisko resursu izpētē, selekcijā un iedzimtības mehānismu izpētē. G. Lācis ir Dārzkopības institūta vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietnieks, Ģenētikas un biotehnoloģiju nodaļas vadītājs.

LZA LMZN un LLMZA kopsēdes dalībnieki izteica atbalstu visiem akadēmiķu un korespondētājlocekļu kandidātiem.

Akadēmiķe B. Rivža klātesošos iepazīstināja ar LLMZA darbības stratēģiju 2017-2022, tas ir vidēja termiņa darbības plānošanas dokuments, kurā atspoguļoti LLMZA mērķi, darbības virzieni, uzdevumi un rezultāti. Stratēģijai ir trīs daļas: LLMZA darbības stratēģijas vispārīgā daļa, LLMZA darbības stratēģijas programmu daļa un LLMZA darbības saimnieciskais pamats. Vispārējā daļa nosaka LLMZA darbības misiju, mērķi un vīziju. Programmu daļā raksturoti četri galvenie LLMZA darbības virzieni, kas strukturēti kā četras darbības programmas. Stratēģijas trešajā daļā izskatīts LLMZA darbības saimnieciskais pamats, kā tiek veidots finansējums LLMZA darbībām. Stratēģiju izstrādāja LLMZA eksperti sadarbībā ar nodaļu un struktūrvienību vadītājiem. LLMZA prezidijs vienbalsīgi apstiprināja LLMZA darbības stratēģiju 2017-2022.

Ligita Āzena,
 LMZN zinātniskā sekretāre

Powered by Elxis - Open Source CMS