Aizstāvēšana

19-10-2017

2017. gada 3. novembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ULDIS BARISS.

Tēma: "Aspects of Energy Efficiency and Smart Metering" (Energoefektivitātes un viedās mērīšanas aspekti).

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs (RTU), Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (LLU), Dr.sc. Peters Lunds (Ālto Universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2017. gada 3. novembrī, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 701. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē:

JEĻENA VASIĻJEVA

aizstāvēs promocijas darbu: "Selēna halogenīdi kā jaunu heterociklisku savienojumu iegūšanas avots" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.chem. Grigorijs Veinbergs (LOSI), Dr.chem. Māris Turks (RTU), Dr.chem. Edgars Sūna (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 9. novembrī plkst. 13.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā 

EDĪTE BIEĻA-DAILIDOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Energosistēmu relejaizsardzības un pretavārijas automātikas virtuāli-reālā laboratorija un tās izmantošanas piemēri" inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Vladimirs Čuvičins (RTU), Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs (AS "Augstsprieguma tīkls") un Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius (Lietuvas enerģētikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv

***

2017. gada 9. novembrī plkst. 14.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā 

OĻEGS KOČUKOVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Planning of Distributed Generation in Medium Voltage Electric Power Systems" (Sadalītas ģenerācijas plānošana vidsprieguma sadales tīklos) inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats (RTU), Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs (AS Augstsprieguma tīkls) un Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius (Lietuvas enerģētikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde notiks 2017. gada 23. novembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātē (Jūrmalas gatve 76, V 201 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ARNIS BANKOVIČS.

Temats: "Topošo kuģu vadītāju netehnisko prasmju apguves process jūrniecības augstskolā".

Darba recenzenti: Dr.habil.paed. Ausma Špona, Latvijas Universitāte; Dr.habil.paed. Tatjana Koķe, Rīgas Stradiņa universitāte; Dr.paed. Ineta Lūka, Biznesa augstskola Turība.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

***

RTU Promocijas padome P-18 2016. gada 14. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu LĪGAI STĪPNIECEI Materiālzinātnes nozares Biomateriālu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 12, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-18 2016. gada 14. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu INGAI NARKEVICAI Materiālzinātnes nozares Biomateriālu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 12, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 25. augustā ANDIS ĀBELE aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķirts doktora grāds (Dr.sc.ing.) materiālzinātnes nozarē, koksnes materiāli un tehnoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 25. augustā LAURA LAIVENIECE aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķirts doktora grāds (Dr.sc.ing.) materiālzinātnes nozarē, koksnes materiāli un tehnoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 28. augustā MĀRTIŅŠ ZEPS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķirts doktora grāds (Dr.silv.) mežzinātnes nozarē, meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 28. augustā LĪGA LIEPA aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķirts doktora grāds (Dr.silv.) mežzinātnes nozarē, meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 29. augustā TOMS KOMASS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts inženierzinātņu doktora grāds. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 30. augustā MIKUS VANAGS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) Informācijas tehnoloģijas nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 1, nederīgi biļeteni - 0.

***

2017. gada 14. septembrī RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes P-22 atklātā sēdē SERGEJS BRATARČUKS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu transporta un satiksmes nozares sauszemes transports un infrastruktūra apakšnozarē apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Matemātikas promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 27. septembrī NADEŽDA ALEKSEJEVA (ex. SVEIKATE) aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts matemātikas doktora zinātniskais grāds (Dr.math.) matemātikas nozarē apakšnozarē diferenciālvienādojumi. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 29. septembrī JEVGEŅIJS SERGEJEVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) ekonomikas nozarē apakšnozarē finanses un kredīts. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU elektrotehnikas nozares promocijas padome P-14 2017.  gada 29. septembra sēdē piešķīra GENADIJAM ZALESKIM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko tehnoloģiju un automātikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-18 2017. gada 29. septembra sēdē piešķīra VITAI ZĀLĪTEI inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu materiālzinātnes nozares biomateriālu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 12, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-18 2017. gada 29. septembra sēdē piešķīra LIENEI PLŪDUMAI inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu materiālzinātnes nozares biomateriālu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 13, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Datorzinātnes nozares promocijas padome 2017. gada 3. oktobra sēdē piešķīra ULDIM LOCĀNAM datorzinātņu doktora
(Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē programmēšanas valodas un sistēmas. Balsošanas rezultāti: par - 12, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 7-11-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS