Žurnāla  "Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis" NOLIKUMS

30-06-2017

Apstiprināts LZA Senāta sēdē 2017. gada 13. jūnijā

Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā žurnāla 
"Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis" NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk - LZA) zinātniskais žurnāls "Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis" (turpmāk - LZA Vēstis), kas dibināts 1946. gadā, ir anonīmi recenzēts LZA sērijveida zinātnisks izdevums, kas regulāri publicē LZA locekļu un citu zinātnieku oriģinālus zinātniskus rakstus par aktuālām un nozīmīgām zinātnes tēmām, orģināliem teorētisko un lietišķo pētījumu rezultātiem un atklājumiem, kā arī problēmrakstus, zinātniskas diskusijas un korespondenci; informē par zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā un notikumiem Latvijas Zinātņu akadēmijā.

1.2. LZA Vēstu izdošanu pārrauga LZA Senāts un LZA Valde (finanšu un materiāli tehniskos jautājumus).

1.3. Žurnāla nosaukums angļu valodā: "Proceedings of the Latvian Academy of Sciences".

1.4. LZA Vēstis kopš 1992. gada iznāk divās daļās ar atsevišķiem ISSN numuriem:

"Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes" (Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section A: Humanities and Social Sciences) ISSN 1407-0081;

"Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis. B daļa: Dabaszinātne, eksaktās, tehniskās un lietišķās zinātnes" (Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences) ISSN 1407-009X.

1.5. LZA Vēstu abu daļu mērķis ir kļūt par Latvijā un ārvalstīs atzītiem zinātniskiem izdevumiem, kurus indeksē svarīgākās zinātnisko publikāciju datu bāzes, un kas publicē rakstus, kurus pieprasa un citē gan Latvijas, gan ārzemju speciālisti.

1.6. LZA Vēstu izdošanas periodiskums - A daļai ne retāk kā četras reizes gadā, B daļai ne retāk kā 6 reizes gadā. Katra no LZA Vēstu daļām iznāk savstarpēji nesaistīti. Par periodiskuma maiņu lemj LZA Vēstu Redakcijas padome.

1.7. Žurnāla LZA Vēstis A daļā rakstus pieņem un publicē latviešu, angļu vai vācu valodās, B daļā rakstus pieņem un publicē angļu valodā.

1.8. LZA Vēstu izdošanu finansē no Latvijas Zinātņu akadēmijas budžeta, piesaistītiem sponsoru (mecenātu) līdzekļiem vai citiem avotiem.

1.9. LZA Valde pēc LZA Vēstu Redakcijas padomes ieteikuma var noteikt maksu par publikācijām, kas pilnībā vai daļēji sedz publicēšanas izdevumus. Atsevišķus LZA Vēstu vienotas tematikas numurus apmaksā to pasūtītāji.

1.10. Mantiskās autortiesības uz LZA Vēstīm un atsevišķiem rakstiem pieder Latvijas Zinātņu akadēmijai, ja vien LZA noslēgtie līgumi neparedz citu kārtību. Autora personiskās tiesības ir neaizskaramas atbilstoši Latvijas Republikas Autortiesību likumam un Latvijas Zinātņu akadēmija tās aizsargā.

1.11. LZA Vēstu redakcijas adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050.

2. LZA Vēstu Redakcijas padome

2.1. LZA Vēstu izdošanu vada LZA Vēstu Redakcijas padome (Editorial Council), kuras priekšsēdētāju ieceļ LZA Senāts pēc LZA Prezidija ieteikuma no LZA īsteno locekļu vidus uz trim gadiem, bet tās locekļi ir LZA prezidents, LZA Vēstu redakcijas vadītājs (Head of the Editorial Office). LZA Vēstu A daļas galvenais redaktors un B daļas galvenais redaktors (Editor-in-Chief).

2.2. Redakcijas padome savas sēdes notur periodiski, uzklausot LZA Vēstu redakcijas vadītāja, A daļas un B daļas galveno redaktoru pārskatus.

3. LZA Vēstu redakcija

3.1. LZA Vēstu redakcija ir Latvijas Zinātņu akadēmijas struktūrvienība bez juridiskas personas tiesībām, tās statusu un darbību nosaka LZA Statūti, šis Nolikums un citi Latvijas Zinātņu akadēmijas iekšējie normatīvie akti. LZA Vēstis savā darbībā ievēro Latvijas Republikas un starptautisko tiesību aktus.

3.2. LZA Vēstu redakcijas sastāvu veido štata un ārpus štata darbinieki. Redakciju vada LZA Vēstu redakcijas vadītājs. Tās sastāvā ir LZA Vēstu A daļas galvenais redaktors, B daļas galvenais redaktors, atbildīgais redaktors un literārais redaktors.

4. LZA Vēstu redakcijas vadītājs

3.1 LZA Vēstu redakcijas vadītājs ir LZA darbinieks, kurš ir pilnībā atbildīgs par LZA Vēstu redakcijas darbību un A daļas un B daļas izdošanu atbilstošā augstā tehniskā kvalitātē un noteiktajos termiņos, par LZA Vēstu piešķirto finanšu un materiālo līdzekļu taupīgu un efektīvu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem, stingri ievērojot spēkā esošos likumus, Ministru Kabineta noteikumus un Latvijas Zinātņu akadēmijas iekšējos un citus normatīvos aktus.

4.2. Vada un organizē žurnāla personāla darbu, ierosina darbinieku pieņemšanu, darbinieku saukšanu pie atbildības par pārkāpumiem un darbinieka atbrīvošanu vai atlaišanu. Iesaka LZA Prezidentam izmaiņas štatu sarakstā, saskaņojot tās ar LZA Vēstu Redakcijas padomi.

4.3. Izstrādā LZA Vēstu redakcijas darbības iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, ievieš to redakcijas darbā un kontrolē tās īstenošanu.

4.4. Kopā ar A daļas un B daļas galvenajiem redaktoriem un LZA Vēstu Redakcijas padomi nodrošina nepieciešamo prasību izpildi, lai LZA Vēstis sasniegtu šajā Nolikumā noteikto mērķi par A daļas un B daļas iekļaušanu starptautiskajās datu bāzēs.

4.5. Saņem licenci no autoriem par to zinātnisko rakstu publicēšanu, kurus rekomendējis LZA Vēstu A daļas vai B daļas galvenais redaktors.

4.6. Nodrošina LZA Vēstu sagatavošanu drukai un drukāšanas procesu un organizē, un atbild par izdevuma racionālu izplatīšanu un elektroniskās versijas publiskošanu, t.sk. LZA mājaslapā.

4.7. Izstrādā manuskriptu pieņemšanas un citus noteikumus sadarbībā ar A daļas un B daļas galvenajiem redaktoriem un lemj par to pilnveidošanu, kad tas nepieciešams.

4.8. Saskaņo A daļas un B daļas LZA Vēstu salikumu ar attiecīgo daļu galvenajiem redaktoriem.

4.9. Atbild par to, lai publicētās LZA Vēstis nekavējoties saņemtu katrs LZA Prezidija un LZA Vēstu Redakcijas padomes loceklis, bet informāciju par LZA Vēstu A un B daļas iznākšanu saņemtu attiecīgās daļas redakcijas kolēģijas locekļi.

4.10. LZA Vēstu redakcijas vadītāju pieņem darbā LZA Prezidents, pamatojoties uz LZA Vēstu Redakcijas padomes ieteikumu; administratīvajos un darba pienākumu un tiesību jautājumos pakļaujas LZA Prezidentam, bet LZA Vēstu stratēģijas, rakstu un citu publicējamo materiālu satura un kvalitātes jautājumos ņem vērā Redakcijas padomes un galveno redaktoru ieteikumus.

5. LZA Vēstu A un B daļas galvenie redaktori

5.1. A daļas un B daļas galvenos redaktorus no LZA locekļu vidus apstiprina amatā LZA Senāts pēc LZA Prezidija ieteikuma uz pieciem gadiem. Galvenie redaktori nav amatpersonas, bet savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā vai saņem par to atlīdzību, ja tam ir nepieciešamais finansējums.

5.2. Galvenie redaktori:

5.2.1. Rūpējas un atbild par žurnāla redakcijas portfeļa saturu, un kopā ar Redakcijas padomi nosaka izdevuma stratēģisko attīstību.

5.2.2. Organizē iesniegto manuskriptu recenzēšanas procesu.

5.2.3. Kopā ar atbildīgo redaktoru veic nepieciešamo saziņu ar autoriem, ekspertiem, Redakcijas kolēģijām un Redakcijas padomi.

5.2.4. Sekmē žurnāla darbību un atpazīstamību.

5.2.5. Vada redakcijas kolēģijas darbu.

6. A un B daļas redakcijas kolēģijas

6.1. Redakcijas kolēģijas (Editorial Board) locekļus no LZA locekļu un starptautiski atpazīstamu ārzemju zinātnieku vidus pēc galvenā redaktora ieteikuma apstiprina LZA Vēstu Redakcijas padome.

6.2. Redakcijas kolēģijas locekļu pienākums ir:

6.2.1. Veicināt kvalitatīvu manuskriptu, tajā skaitā ārvalstu autoru, iesniegšanu;

6.2.2. Sadarbībā ar galveno attiecīgās daļas redaktoru veicināt iesniegto manuskriptu kvalificētu recenzēšanu;

6.2.3. Sekmēt LZA Vēstu starptautisku atpazīstamību.

7. Atbildīgais un literārais redaktors

7.1. Manuskriptu tehnisko sagatavošanu publicēšanai veic atbildīgais redaktors (Managing Editor). Atbildīgais redaktors ir LZA darbinieks, kuru pieņem darbā LZA Prezidents, pamatojoties uz LZA Vēstu Redakcijas padomes ieteikumu.

7.2. Redakcijā pēc nepieciešamības var ietilpt štata vai ārštata literārais redaktors (Language Editor) un korektors.

strong>8. Zinātnisko rakstu manuskriptu iesniegšana

8.1. Zinātnisko rakstu manuskriptu, kas sagatavots atbilstoši 8.3. punktā noteiktajām prasībām, autors elektroniski nosūta LZA Vēstu galvenajam redaktoram. Ja neviens no raksta autoriem nav LZA loceklis, tam jāpievieno LZA locekļa ieteikums.

8.2. Iesniegto manuskriptu atbildīgais redaktors reģistrē LZA Vēstu Zinātnisko rakstu manuskriptu uzskaites žurnālā un par tā saņemšanu elektroniski paziņo autoram.

8.3. Manuskripta satura vadlīnijas, strukturējumu un noformējumu, t.sk. atsaucēm, nosaka LZA Vēstu Norādījumi autoriem, kuras izstrādā A un B daļas redakcijas kolēģijas, un to jaunākajai versijai jābūt publicētai LZA mājaslapā un, ne retāk kā reizi gadā, arī LZA Vēstu numuros.

9. Zinātnisko rakstu manuskripta sagatavošana publicēšanai

9.1. Galvenais redaktors katram manuskriptam ne vēlāk kā mēneša laikā izraugās ne mazāk kā divus recenzentus (ekspertus) attiecīgajā zinātnes nozarē. Recenzenti savu pienākumu veic anonīmi, vadoties pēc Zinātnieka ētikas kodeksa, ko apstiprinājusi LZA un Latvijas Zinātnes padome, un no nozares ētikas kodeksiem un starptautiskajām ētikas normām.

9.2. Izraudzītajiem recenzentiem atbildīgais redaktors elektroniski nosūta raksta manuskriptu, pievienojot tam LZA Vēstu izstrādātas norādes recenzentiem. Recenzents apliecina rakstiski, ka nav interešu konfliktā ar autoru.

9.3. Saņemtās recenzijas atbildīgais redaktors reģistrē žurnālā, iepazīstina ar tām attiecīgās daļas galveno redaktoru un anonīmas recenziju kopijas nosūta autoram.

9.4. Autors, iepazinies ar recenzijām, izdara nepieciešamos labojumus un papildinājumus manuskriptā. Ja autors nepiekrīt kādām recenzenta izteiktām iebildēm, viņš iesniedz argumentētu skaidrojumu.

9.5. Nepieciešamības gadījumā attiecīgās daļas galvenais redaktors var nozīmēt papildus recenzentu.

9.6. Lēmumu par darba publicēšanu vai par tā nodošanu autoram papildināšanai, vai arī par publicēšanas atteikumu pieņem attiecīgās daļas galvenais redaktors.

9.7. Ja manuskripts tiek pieņemts publicēšanai, LZA Vēstu redakcijas vadītājs un autors paraksta autortiesību līgumu.

9.8. Galvenā redaktora apstiprināts manuskripts tiek publicēts atbilstoši LZA Vēstu numuru veidošanas plānam. Publicētos rakstus, atbilstoši Latvijas noslēgtajiem līgumiem, iekļauj starptautiskajās datu bāzēs.

9.9. LZA Vēstu izziņu par darba iesniegšanu publicēšanai autoram pēc viņa pieprasījuma izsniedz pēc pozitīva attiecīgās daļas galvenā redaktora lēmuma par raksta publicēšanu un no autora licences saņemšanas.

Pēdējā atjaunošana 30-06-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS