Aizstāvēšana

30-06-2017

2017. gada 3. augustā plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA ZIEMELE

par tēmu „Multi-perspective analysis for the transition towards 4th generation district heating". Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr.sc.ing. Andres Siirde (Tallinas Tehnoloģiju universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2017. gada 25. augustā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, Kokapstrādes katedras sēžu zālē promocijas darbu Inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē aizstāvēs

ANDIS ĀBELE.

Tēma "Apses (Populus tremula L.) koksnes garenzāģēšanas zāģripu griežņu nodilums un tā prognozēšana".

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ramūnas Tupčiauskas (LVKĶI), Dr.habil.chem. Gaļina Teliševa (LVKĶI), PhD Regino Kask (Dzīvības zinātņu universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā - http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2017.gada 25.augustā plkst.13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, Kokapstrādes katedras prof. (Emeritus) Henn TUHERM auditorijā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē aizstāvēs

Laura LAIVENIECE.

Tēma „Paaugstināta mitruma koksnes saistīšanās spējas ar vienkomponenta poliuretāna līmēm prognozēšana".

Recenzenti: Dr.chem. Bruno Andersons (LVKĶI); Dr.chem. Laimonis Mālers (RTU), Dr. Jaan Keers (Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2017. gada 25. augustā plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317.  auditorijā

KRISTĪNE KAĻIŅINA

doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu "Mārketinga un ārzemju studentu integrācijas savstarpējā mijiedarbība Latvijā".

Recenzenti: Dr.oec. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte), Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte), PhD Mosad Zineldin (Linnaues University, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv .

* * *

2017. gada 25. augustā plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes  atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317.  auditorijā

MAKSIMS RAPOPORTS

doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu "Mārketinga komunikācijas kompleksa izmantošanas neformālās izglītības jomā (autoskolas pakalpojumi) analīze".

Recenzenti: Dr.oec. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte), Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte), PhD Marianna Dražanova (STING ACADEMY, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv .

***

2017. gada 28.augustā plkst. 12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

INTA LEMEŠONOKA

aizstāvēs promocijas darbu "Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās vispārizglītojošās skolas pedagoģiskajā procesā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: Dr. paed. Elita Volāne (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); Dr. paed. Baiba Briede (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte); Dr. paed. Ilga Salīte (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7.līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv.

***

2017. gada 28. augustā plkst. 9.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozaru promocijas padomes atklātā sēdē Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI "Silava" sēžu zālē promocijas darbu Mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē aizstāvēs

MĀRTIŅŠ ZEPS.

Tēma "Apšu hibrīdu (Populus tremuloides Michx x Populus tremula L.) audzēšanas potenciāls Latvijā".

Oficiālie recenzenti: Dr.silv. Olga Miezīte (LLU), Dr.habil. biol. Īzaks Rašals (LU), Dr. Virgilijus Baliuckas (Lietuvas Meža institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā - http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2017. gada 28. augustā plkst. 11.30 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozaru promocijas padomes atklātā sēdē Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI "Silava" sēžu zālē promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē aizstāvēs

LĪGA LIEPA.

Tēma "Malas efekta ietekme uz veģetāciju melnalkšņa mežos Zemgalē".

Oficiālie recenzenti: Dr.silv. Jurģis Jansons (LVMI "Silava"), Dr.habil.geogr. Māris Laiviņš (LVMI "Silava"), Dr. Vitas Marozas (Aleksandra Stuļginska universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā - http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2017. gada 29. augustā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, J. Čakstes bulvārī 5, 429. auditorijā

TOMS KOMASS

aizstāvēs promocijas darbu "Vertikālās ass vēja rotora energoefektivitātes uzlabošana ar spārnu leņķa aktīvo regulēšanu" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai apakšnozarē "Lauksaimniecības inženierzinātne".

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Imants Ziemelis (LLU), Dr.sc.ing. Kārlis Ketners (RTU), Dr.sc.ing. Steven Dale Keen (Viļņa, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā - http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html .

***

2017. gada 30. augustā plkst. 14.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 218. auditorijā

MIKUS VANAGS

aizstāvēs promocijas darbu "Abstraktas datu apstrādes tehnoloģijas" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai informācijas tehnoloģijas nozarē.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.comp. Kārlis Čerāns (LU), Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs (RTU), RNDr. Jaroslav Pokorny (Kārļa Universitāte, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā - http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html .

***

2017. gada 30. augustā plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LELDE TIMMA

par tēmu „Methodology for socio-technical transition research".

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Agris Kamenders (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte); Dr.sc.ing. Žaneta Staškienè (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2017. gada 30. augustā, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 334. telpa, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

SVETLANA VORSLOVA

aizstāvēs promocijas darbu: „Solvātu sorbcijas modeļa efektivitātes izpēte gradienta režīmā apgrieztās fāzes šķidruma hromatogrāfijas metodes izstrādei un optimizācijai" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš, Dr. chem. Dzintars Začs, Dr. chem. Helēna Kažoka.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 30. augustā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

INGA AŽIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "HIV asociētās tuberkulozes imunoģenētiskie aspekti".

Recenzenti: Dr.med. Juta Kroiča (RSU); Dr.habil.med. Aija Žileviča (LU); Dr.med. Arvydas Ambrozaitis, (Viļņas universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2017. gada 31. augustā, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 334. telpa, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

JANA SPURA

aizstāvēs promocijas darbu: „Furil(tienil)silāna un -germāna atvasinājumu sintēze, struktūra, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. chem. Andris Zicmanis, Dr. habil. chem. Grigorijs Veinbergs, Dr. chem. Māra Jure.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 31. augustā, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 334. telpa, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

IGORS SOKOLOVS

aizstāvēs promocijas darbu: „(Hetero)aromātisko savienojumu C-H funkcionalizēšana" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. chem. Andris Zicmanis, Dr. Andrejs Antončiks, Dr. chem. Māris Turks.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 8. septembrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

IVANS KUĻEŠOVS

aizstāvēs promocijas darbu "Mobilo lietotņu testēšana" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.comp. J. Bičevskis (LU), Dr.sc.tech. B. Pozins (Zinātniski pētnieciskā universitāte "Ekonomikas Augstākā skola", Krievija), Dr. E. Kazanavičius (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 203. telpa).

***

2017. gada 14. septembrī plkst. 14.30 RTU Transporta un satiksmes nozares Promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lomonosova ielā 1a, k1,  218. telpā

SERGEJS BRATARČUKS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Sauszemes transporta objektu un konstrukciju tehniskā stāvokļa novērtēšana ar akustiskās emisijas metodi".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing Valdis Priednieks (Latvijas Jūras akadēmija), Dr.sc.ing. Margarita Urbaha (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.habil.sc.ing. Andrejs Šaņavskis (Valsts Civilās Aviācijas Lidojumu Drošības centrs, Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2017. gada 20. septembrī pulksten 14.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, 108. telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GIEDRIUSS NAMEIKŠIS.

Promocijas darba temats: "The Legal Regulation of Bank Guarantee in Lithuanian Law" (Bankas garantijas tiesiskais regulējums Lietuvā).

Recenzenti: Dr.iur. Jeļena Alfejeva (Rīgas Stradiņa universitāte), Dr.iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskolas Turība), Dr. iur. Antanas Rudzinskas (Mykolo Romerio universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājaslapā internetā - http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/doktorantura/promocijas-darbu-temas/izstradatie-promocijas-darbi-un-kopsavilkumi/414/

***

Daugavpils Universitātes Fizikas promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 9. jūnijā IRĒNA MIHAILOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts fizikas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.phys.) cietvielu fizikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Liepājas Universitātes valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2017. gada 13. jūnijā piešķīra JĀNIM VECKRĀCIM filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu valodniecības nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2017. gada 14. jūnijā Biznesa augstskolā Turība, Rīgā, Graudu ielā 68 promocijas darbu vadībzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja IVETA LINIŅA un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds vadībzinātnē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsojuma rezultāts: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 15. jūnijā ĻUBOVA LAVRENOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.philol.) literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-08 2017. gada 16. jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ANNAI LITVIŅENKO elektronikas un telekomunikāciju nozarē ķēdes un signāli apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 1.

***

RTU Promocijas padome P-08 2017. gada 16. jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu KASPARAM OZOLAM elektronikas un telekomunikāciju nozarē ķēdes un signāli apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 11, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes «RTU P-09» Promocijas padomes sēdē 2017. gada 16. jūnijā JUSTĪNAI HUIDENKO piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) vadībzinātnes nozarē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes «RTU P-09» Promocijas padomes sēdē 2017. gada 16. jūnijā KASPARAM ŠTEINBERGAM tika piešķirts ekonomikas zinātņu doktora grāds (Dr.oec.) vadībzinātnes nozarē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 4-09-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS