Aizstāvēšana

1-06-2017

2017. gada 9. jūnijā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Fizikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 118. auditorijā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

IRĒNA MIHAILOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Telpā orientētu cinka oksīda nanostruktūru sintēze" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.phys. Jānis Teteris (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts), Dr.phys. Boriss Poļakovs (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Fizikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-237, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

***

2017. gada 15. jūnijā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē, 309. telpā, Vienības ielā 13, Daugavpilī

ĻUBOVA LAVRENOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Venjamina Kaverina daiļrades agrīnā posma romānu struktūra un semantika" filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.philol. Aīda Razumovska (Pleskavas Valsts Universitāte, Krievija), Dr.philol. Ludmila Sproģe (Latvijas Universitāte), Dr.philol. Elīna Vasiļjeva (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Zinātniskajā bibliotēkā Daugavpilī, Vienības ielā 13, kā arī DU mājaslapā http://www.du.lv .

***

2017. gada 16. jūnijā plkst.11.00 Rīgas Tehniskās universitātes vadībzinātnes nozares Promocijas padomes "RTU P-09" atklātā sēdē (Rīgā, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā)

JUSTĪNA HUDENKO

aizstāvēs promocijas darbu "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras optimālas attīstības modeļu izstrāde un pielietošana" ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Konstantīns Didenko (RTU), Dr.oec. Jurijs Spiridonovs (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"), Dr.oec. Jurijs Ščerbaņins (Krievijas Zinātņu akadēmijas Tautsaimniecības prognozēšanas institūta Transporta un loģistikas sistēmas analīzes laboratorija, Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2017. gada 16. jūnijā plkst. 12.00 Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, RTU Arhitektūras fakultātē 433. auditorijā, RTU promocijas padomes P-12 atklātajā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ALĪNA NEŠČERECKA

par tēmu "Bioloģiskā stabilitāte hlorētos dzeramā ūdens sadales tīklos".

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr. Ilkka Miettinen (National Institute for Health and Welfare, Somija); Dr. Jean-Claude Block (University of Lorraine, Francija).

***

2017. gada 16. jūnijā plkst.13.00 Rīgas Tehniskās universitātes vadībzinātnes nozares Promocijas padomes "RTU P-09" atklātā sēdē (Rīgā, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā)

KASPARS ŠTEINBERGS

aizstāvēs promocijas darbu "Klastera stratēģiskais virziens un modelis audiovizuālās nozares attīstības veicināšanai Latvijā" ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.oec. Anda Zvirbule (Latvijas Lauksaimniecības universitāte),
Dr.habil.oec. Robertas Jucevičius (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2017. gada 16. jūnijā plkst. 15.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 120. telpā

KASPARS OZOLS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Elektroencefalogrammas signālu asinhrona datu ieguve" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Andris Ozols (RTU), Dr.math. Māris Alberts (LU MII), Dr.sc.ing. Dainius Udris (VGTU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā P. Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv

***

2017. gada 16. jūnijā plkst. 16.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 120. telpā

ANNA LITVIŅENKO

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Haotisko secību pielietojums datu pārraides sistēmās" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc.ing. Guntars Balodis (RTU), Dr.ing.habil. Andreas Ahrens (Wismar-University of Applied Sciences Technology, Business and Design, Vācija), Dr.sc.ing. Sergejs Sarkovskis (TSI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā P. Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2017. gada 19. jūnijā, plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas nozares promocijas padomes P-01 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 271. telpā

ZANE ŠUSTERE

aizstāvēs promocijas darbu "Rapšu eļļas interesterifikācijas reakciju pētījumi" ķīmijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.chem. Māra Jure (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.habil.chem. Gunārs Duburs (Latvijas Organiskās sintēzes institūts), Dr.sc.ing. Māris Puķe (Latvijas Koksnes ķīmijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2017. gada 19. jūnijā plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

LĪGA KRONIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Bērnu baiļu un trauksmes zobārstniecībā saistība ar mutes veselību un psihosociāliem faktoriem".

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Ilze Akota (RSU), Dr.med. Daiga Kviļūna, (Bērnu klīniskā universitātes slimnīca), Dr.psych. Inga Skreitule-Pikše, (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2017. gada 26. jūnijā plkst. 14.00 RTU Mašīnzinātņu nozares Promocijas padomes "RTU P-16" atklātajā sēdē Rīgā, Viskaļu ielā 6, 405. auditorijā

LINDA LANCERE

aizstāvēs disertāciju par tēmu "Virsmas slapināšanas regulēšanas metode ar ultravioleto starojumu polimetilakrilāta acu protēzēm" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. V. Mironovs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. S. S. Tamulevičus (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva), Dr.habil.phys. J. Maniks (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas iela 3.

***

2017. gada 27. jūnijā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ROLANDS NEILANDS

aizstāvēs promocijas darbu "Hipotēkas institūts un tā pilnveidošanas iespējas Latvijas tiesībās".

Oficiālie recenzenti: Dr.jur. Inga Kudeikina (RSU), Dr.jur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola "Turība"), Dr.jur. Istvans Sandors (Ungārija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" Vadībzinātnes nozares Promocijas padome 2017. gada 9. maija sēdē piešķīra IĻJAM AREFJEVAM vadībzinātnes doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.administr.) vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgs biļetens - 1.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padome 2017. gada 12. maija atklātā sēdē piešķīra VIJAI PUTĀNEI tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2017. gada 15. maija atklātā sēdē piešķīra KRISTĪNEI JUBELEI LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē kardioloģija. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2017. gada 17. maija atklātā sēdē piešķīra KATRĪNAI GARDOVSKAI LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē ortodontija. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 17. maijā VALENTĪNA PROKOFJEVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora zinātniskais grāds
(Dr.philol.) literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS