LZA Uzraudzības padomes ziņojums LZA pilnsapulcei par LZA darbību 2016. gadā

27-04-2017

Saskaņā ar LZA Statūtiem LZA 2016. gada pavasara pilnsapulce ievēlēja Uzraudzības padomi (UP) septiņu cilvēku sastāvā: no iepriekšējā sastāva Juri Krūmiņu, Āriju Meikališu, Andri Ozolu, no jauna - Juriju Dehtjaru, Edīti Kaufmani, Īzaku Rašalu, Nikolaju Sjaksti. Padomes locekļi pārstāv visas Akadēmijas nodaļas. Aizvadītajā laika periodā Uzraudzības padome veica darbības saskaņā ar uzdevumiem, kuri noteikti UP nolikumā.

LZA darbības atbilstība LZA Hartai un Statūtiem, LZA pilnsapulces, Senāta, prezidija un valdes lēmumu izpilde

Saskaņā ar LZA Statūtu 5.5 punktu UP izskatīja LZA pilnsapulču, Senāta, Prezidija un Valdes darbību un lēmumu izpildi. Sēdes notiek regulāri, LZA Hartai un Statūtiem atbilstoši un tajās tiek risināti LZA un Latvijas zinātnei aktuāli jautājumi. LZA Hartas un LZA Statūtu pārkāpumi nav konstatēti.

Ir palielinājusies LZA loma sabiedrībā. Turpinājusies tradīcija atzīmēt nozīmīgākos zinātniskos sasniegumus, kas vainagojās ar iespaidīgu ceremoniju "Gada balva 2016 zinātnē" Rīgas Motormuzejā 2017. gada 14. februārī. Lielu interesi izraisa akadēmiķes Raitas Karnītes vadībā HSZN organizētie konsīliji par aktuāliem jautājumiem, piemēram, par Eiropas civilizācijas krīzes cēloņiem un iespējamiem risinājumiem (2016. gada 21. decembrī), par augstākās izglītības iestāžu apvienošanu u.c. Sabiedriski aktīvs un redzams ir akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, iestājoties par zinātnes un LZA lomas palielināšanu.

Tāpat kā iepriekšējos gados neproporcionāli lielu vietu Senāta, Prezidija un Valdes lēmumos aizņem SIA "Rīgas koncertzāle". Ja pirms gada vismaz 90% LZA Valdes lēmumu bija saistīti ar šo SIA, tad 2016. gadā 40-50%. Toties Prezidija un Senāta lēmumos to īpatsvars ir palielinājies. LZA savu nostāju pauž un aizstāv tiesvedībā. LZA viedoklis tika atzīts par pareizu tiesvedībā Latgales Apgabaltiesā 2017. gada 1. februārī. Tomēr pretējās puses viedoklis dažkārt radis zināmu atbalstu plašsaziņas līdzekļos, politiķu un ierēdniecības vidū. Turpinās tiesvedība Augstākajā tiesā.

LZA uzdevumu izpilde sakaros ar valsts institūcijām, augstskolām un ārpus akadēmiskām zinātniskām organizācijām

LZA ir turpinājusi sadarbību ar valsts institūcijām, augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un dažādām ārpus akadēmiskām organizācijām. Aktīva LZA darbība ir bijusi Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskajā padomē, ko vada Ministru prezidents Māris Kučinskis. Notikušas diskusijas ar Saeimas Izglītības un zinātnes komisiju, ar Izglītības un zinātnes ministriju par izmaiņām Zinātniskās darbības likumā un normatīvajos aktos, kas skar zinātnes attīstību un finansēšanu. Nostiprinājusies sadarbība ar citām ministrijām - Zemkopības ministriju (atkārtoti noslēgts sadarbības līgums), Ekonomikas ministriju u.c. Noslēgts sadarbības līgums ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".

Turpinājušās līgumattiecības un sadarbība ar SIA "L'OREAL BALTIC", UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, SIA "ITERA Latvija", a/s "Latvenergo", a/s "Grindeks", AS "Latvijas gāze", A/s "Latvijas Dzelzceļš", Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu. Turpinājusies sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu un Rīgas Domi. Sadarbībā ar Tirdzniecības un rūpniecības kameru noorganizēta pirmā uzņēmēju - zinātnieku kontaktbirža "Zinātnieks satiek uzņēmēju!".  Tās laikā lauksaimniecības un pārtikas nozaru zinātnieki iepazīstināja uzņēmējus ar tehnoloģijām, kultūraugu šķirnēm, pārtikas produktu izstrādes procesiem un tirgū virzāmiem produktiem.

LZA kopā ar augstākās izglītības un zinātnes pārstāvjiem parakstīja Latvijas inovācijas manifestu par valsts inovācijas sistēmas un tās pārvaldības attīstību. Tajā izpildvaras un lēmējvaras pārstāvji tiek aicināti inovācijas sistēmas pārvaldībā iesaistīt pētniecības un uzņēmējdarbības ekspertus, mazinot administrācijas izmaksas un veicinot pārvaldības kvalitāti. Turpinājusies komunikācijas veidošana ar sabiedrību par aktuāliem jautājumiem, piemēram, Zemgales forums "Viedā ekonomika: zinātne, tehnoloģijas un inovācijas", diskusija par integrācijas politiku Latvijā, diskusija par sabiedrības sociāli ekonomisko attīstību u.c. Šo sadarbību ieteicams turpināt arī citās nozarēs.

LZA pārziņā esošo žurnālu u.c. izdevumu redkolēģiju un administrācijas darbs

LZA pārziņā ir laikraksts "Zinātnes vēstnesis" (LZP, LZA un Latvijas Zinātnieku savienības izdevums) un žurnāls "LZA Vēstis" (A daļa - sociālās un humanitārās zinātnes; B daļa angļu valodā - dabaszinātnes, eksaktās, tehniskās un lietišķās zinātnes).

"Zinātnes vēstnesis" publicē materiālus par pasākumiem LZA, notikumiem LZA nodaļās, LZA, LZS un LZP lēmumiem, promocijas darbu aizstāvēšanu. Galvenie darbības radītāji ir doti 1. tabulā.

1.tabula. Avīzes "Zinātnes vēstnesis" darbības radītāji

Gads

Metiens, eks.

Publikāciju skaits

2014

1000

181

2015

1000

195

2016

1000

196

 

 Turpinājums - nākamajā"ZV" numurā

Powered by Elxis - Open Source CMS