Aizstāvēšana

27-04-2017

2017. gada 17. maijā plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KATRĪNA GARDOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu "Košanas muskuļu un apakšžokļa morfoloģiskās īpatnības 3D attēlā pacientiem ar dentofaciālām deformācijām".

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Ilze Akota (RSU); Dr.med. Rūta Care; Dr.med. Ainārs Bajinskis.

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2017. gada 19. maijā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Muzeja zālē, Raiņa bulv. 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

VADIMS PARFEJEVS

aizstāvēs promocijas darbu „Nervu kores izcelsmes šūnu loma brūču dzīšanas procesā" farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. hab. med. Vija Zaiga Kluša (LU), Dr. pharm. Maija Dambrova (Latvijas Organiskās sintēzes institūts), PhD Elena Kozlova (Upsalas Universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 31. maijā plkst.13.00 Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes nozares promocijas padomes P-18 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

VITA ZĀLĪTE

aizstāvēs promocijas darbu "Ar stronciju un fluoru aizvietota kalcija deficītā hidroksilapatīta sintēze un pielietojums zobu emaljas remineralizācijā" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Andris Šutka (RTU); Dr.phys. Jānis Kleperis (LU CFI); Dr. Vita Mačiulskiene (Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Zobārstniecības un mutes pataloģiju klīnika, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2017. gada 26. maijā plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 218. auditorijā

Jānis JUDRUPS

aizstāvēs promocijas darbu "Mācību un kompetenču pārvaldības risinājuma izstrāde" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai informācijas tehnoloģiju nozarē.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.comp. Rudīte Čevere (LLU); Dr.sc.comp. Māris Vītiņš (LU); Dr.paed. Sarma Cakula (ViA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html .

***

2017. gada 31. maijā plkst.15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes nozares promocijas padomes P-18 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

KRISTAPS RUBENIS

aizstāvēs promocijas darbu "Uz alvas dioksīda bāzētu materiālu iegūšana, struktūras un fizikālo īpašību pētījumi" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis (RTU); Dr. phys. Anatolijs Šarakovskis (LU CFI); Dr. Krzystof Galazka (Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2017. gada 6. jūnijā plkst. 12.30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ESTERE BIRZIŅA.

Temats: "Mātes un bērna mijiedarbības un pirmsskolas vecuma bērnu eksternalizēto uzvedības problēmu izmaiņas Marte Meo terapijas laikā".

Recenzenti: Ph.D. Anika Miltuze (Latvijas Universitāte); Dr.psych. Aija Dudkina (RPIVA); Ph.D. Lyndall Strazdins (Austrālijas Nacionālā Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā.

***

2017. gada 8. jūnijā plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MĀRA RĒPELE

par tēmu "Biomentāna ražošanas un piegādes sistēmas ekodizains".

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Visvaldas Varžinskas (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2017. gada 12. aprīlī LLU Pārtikas zinātnes nozares Pārtikas procesu un iekārtu, Pārtikas mikrobioloģijas un Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē ALEKSANDRS KOVAĻ­ČUKS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) pārtikas zinātnes nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2017. gada 12. aprīlī LLU Pārtikas zinātnes nozares Pārtikas procesu un iekārtu, Pārtikas mikrobioloģijas un Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē ASNATE ĶIRSE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) pārtikas zinātnes nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 19. aprīlī INGA SOKOLOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.paed.) skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 24. aprīlī IMANTAM ZAREMBO tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds informācijas tehnoloģiju nozarē sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 9-05-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS