LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem

12-04-2017

LZA vārdbalvas

Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā - akadēmiķim Oļģertam Dumbrājam (LU Cietvielu fizikas institūts).

Pīrsa Bola balva matemātikā - LZA korespondētājloceklim Aleksandram Šostakam (LU Matemātikas un informātikas institūts) - par darbu kopu "Daudzvērtīgas topoloģiskas struktūras un aproksimatīvas sistēmas: teorētiskie pamati un lietojumi".

Kārļa Ulmaņa balva tautsaimniecībā - LZA korespondētājloceklei Pārslai Eglītei (LZA Ekonomikas institūts, SIA) - par daudzpusīgu devumu Latvijas iedzīvotāju problemātikas teorētiskajā izpētē.

Viļa Plūdoņa balva literatūrzinātnē - Dr.philol. Anitai Rožkalnei (LU aģentūra Literatūras, folkloras un mākslas institūts) - par monogrāfiju "Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska".

Heinricha Skujas balva bioloģijā - Dr.biol. Edgaram Vimbam (LU Bioloģijas fakultāte) - par mūža ieguldījumu Latvijas floras izpētē.

Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs - Dr.agr. Dainim Lapiņam (LLU emeritētais profesors) par zinātnisko darbu kopu "Zinātniski pamatotas laukkopības tehnoloģiju optimizācijas iespējas".


LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā - Mg. Rihardam Aleksim (LU 1. kursa doktorants) par darbu "Lunasīna struktūras pētījumi, izmantojot KMR spektroskopiju". Vad. Dr.chem. K. Jaudzems.

Emīlijas Gudrinieces balva ķīmijas tehnoloģijā - Mg. Agnesei Stikutei (SIA "Vides audits" ķīmiķe - analītiķe) par darbu "No elementorganiskajiem savienojumiem iegūtu alilsulfinātu izmantošana organiskajā sintēzē". Vad. LZA īst.loc. M. Turks.

Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā - Dr.phys. Edgaram Nitišam (LU Cietvielu fizikas institūta pētnieks) par darbu "Nelineāri optisku organisku stiklu viļņvadu un to pielietojumu pētījumi". Vad. LZA īst.loc. M. Rutkis.

Zentas Mauriņas balva filozofijā - Mg. Krišjānim Lācim (LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktorants) par darbu "Mīlestības epistemoloģija Sērena Kirkegora darbos". Vad. Dr.phil. R. Bičevskis.


LZA balva jaunajiem zinātniekiem

Dr.chem. Guntai Kunakovai (LU ķīmiskās fizikas institūta pētniece, Čalmera tehniskās universitātes pēcdoktorante) par darbu "Elektronu transports bismuta halkogenīdu nanovadu virsmas slānī un tilpumā". Vad. Dr.chem. D. Erts, prof. Floriana Lombardi.

Mg. Sindijai Bričai (LU Ķīmijas fakultātes pētniece) par darbu "Jaunu virsmas aktīvo vielu sintēze un raksturošana". Vad. LZA īst.loc. A. Zicmanis,

Dr.philol. Marijai Semjonovai (LU Sastatāmās valodniecības un tulkošanas katedras pasniedzēja) par darbu "Autobiogrāfiskuma žanriskās formas Latvijas un Somijas sieviešu prozā XX gs.". Vad. Dr.philol. I. Novikova.

Mg. Tatjanai Lejavai (VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga" Drošības departamenta aviācijas drošības inspektore) par darbu "Jauniešu bezdarba analīze un samazināšanas iespējas Jelgavas pilsētā un novadā". Vad. akad. B. Rivža.


LZA balvu jaunajiem zinātniekiem laureāti (no kreisās): K. Lācis, R. Aleksis, S. Briča, M. Semjonova, LZA prezidents O. Spārītis, G. Kunakova, A. Stikute, T. Lejava, E. Nitišs

Foto: J. Brencis

Powered by Elxis - Open Source CMS