Aizstāvēšana

12-04-2017

2017. gada 25. aprīlī plkst. 12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares civiltiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv. 19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JĀNIS KUBILIS.

Tēma: "Latvijas deliktu tiesību modernizācijas galvenie virzieni".

Recenzenti: Dr.iur. Jānis Načisčionis (Biznesa augstskola "Turība"); Dr.iur. Vadims Mantrovs (Rīgas Juridiskā augstskola); PhD Ken Oliphant (Bristoles Universitāte, Lielbritānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa).

***

2017. gada 9. maijā plkst.10.00 Rīgas Tehniskās universitātes vadīb­zinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē (Rīgā, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā)

OKSANA LENTJUŠENKOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Intelektuālā kapitāla attīstība un vadība uzņēmumos Latvijā" ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Konstantīns Didenko (RTU Promocijas padomes loceklis); Dr. oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr.oec. Iveta Šimberova (Brno Tehnoloģiju universitāte, Čehijas Republika).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2017. gada 9. maijā plkst. 14.00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA (RISEBA) 214. telpā, Rīgā, Meža ielā 3, notiks
RISEBA Promocijas padomes atklātā sēde, kurā

IĻJA AREFJEVS

aizstāvēs promocijas darbu "Aliansē ar bankām ietilpstošo pensiju līdzekļu pārvaldītāju darbības efektivitātes novērtējums" doktora zinātniskā grāda vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: Dr. oec. Ingrīda Jakušenoka (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr. oec. Svetlana Saksonova (Latvijas Universitāte); Dr. Jurgita Raudeliūniene (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, Lietuva).

Ar zinātnisko darbu var iepazīties RISEBA bibliotēkā, Meža ielā 3, Rīgā, un Banku augstskolas bibliotēkā, K. Valdemāra ielā 161, Rīgā.

***

2017. gada 15. maijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KRISTĪNE JUBELE

aizstāvēs promocijas darbu "Patoloģiskās elektrokardiogrāfiskās atrades biežums un elektrokardiogrāfiskā skrīninga nozīme pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā".

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Inguna Lubaua (RSU); Dr.med. Vilnis Dzērve-Tāluts (LU); Dr.med. Aras Puodziukynas (Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2017. gada 17. maijā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē, 309. telpā, Vienības ielā 13, Daugavpilī

VALENTĪNA PROKOFJEVA

aizstāvēs promocijas darbu "U. Karatkeviča romāna Хрысто­спрызямлiўся ў Гароднi mākslinieciskā pasaule" filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē.

Oficiālie recenzenti: filoloģijas zinātņu kandidāte Nataļja Lisova (Polockas Valsts universitāte, Baltkrievija); Dr. philol. Ludmila Sproģe (Latvijas Universitāte); Dr. philol. Arkādijs Ņeminuščijs (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Daugavpilī, Vienības ielā 13, kā arī DU mājaslapā http://www.du.lv .

***

2017. gada 23. martā RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes P-22 atklātā sēdē OĻEGS GORBAČOVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu transporta un satiksmes nozares gaisa transports un infrastruktūra apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2017. gada 5. aprīļa sēdē RENĀTEI KALNIŅAI piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2017. gada 5. aprīļa sēdē STEFANAM FĒLIKSAM JANAM LIPOVSKIM piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padome 2017. gada 7. aprīlī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē ZANEI SEDLOVAI. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS