Aizstāvēšana

4-09-2008

2008.gada 11.septembrī plkst. 11.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs
ANNIJA KĀRKLIŅA.
Tēma: “Valsts prezidenta atlaišanas institūts”. Recenzenti: doc., Dr.iur., J.Briede; prof., Dr.iur., A.Endziņš; prof., Dr.iur., Thomas Schmitz.
Ar promocijas darbu varēs iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulv.19 un Kalpaka bulv.4, kā arī LU mājaslapā www.lu.lv 

***

2008.gada 11.septembrī plkst. 13.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs
INGRĪDA VEIKŠA.
Tēma: “Autortiesību un blakustiesību ieguves un izmantošanas problēmas raidorganizāciju darbībā Eiropas apraides zonā”.
Recenzenti: prof., Dr.habil.iur. J.Bojārs; prof., Dr.iur. J.Rozenfelds; prof., Dr. iur. Werner Rumphorst.
Ar promocijas darbu varēs iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulv.19 un Kalpaka bulv.4, kā arī LU mājaslapā www.lu.lv.

***

2008.gada 12.septembrī plkst. 11.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs
JĀNIS GRASIS.
Tēma: “Trasta būtība, tā atzīšana un tiesiskais regulējums romāņu-ģermāņu tiesību saimes valstīs un iespējamā pārņemšana Latvijā”.
Recenzenti: prof., Dr.habil.iur. K.Torgāns; asoc.prof., Dr.iur. K.Balodis; prof., Dr.iur. Maurizio Lupois.
Ar promocijas darbu varēs iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulv.19 un Kalpaka bulv.4, kā arī LU mājaslapā www.lu.lv 

***

2008. gada 24. septembrī plkst. 15.00 Rīgā, Brīvības bulvārī 32, 3. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē
INESE RUNCE
aizstāvēs promocijas darbu ”Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906. – 1940. gads.” vēstures doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof., Dr. hist. Gvido Straube; prof., Dr. hist. eccl. Andris Priede (LU Teoloģijas fakultāte); Dr. habil. hist. Heinrihs Strods (Okupācijas muzejs).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2008. gada 25. septembrī pulksten 10:00 Latvijas Policijas akadēmijas Konferenču zālē (Rīgā, Ezermalas ielā 8) paredzēta
ALDA LIELJUKŠA
promocijas darba “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana” aizstāvēšana juridisko zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns, asociētais profesors Dr.habil.iur. Andrejs Vilks; Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors Dr.habil.iur. Uldis Krastiņš; Latvijas Policijas akadēmijas rektors, asociētais profesors Dr.iur. Vitolds Zahars.
Ar promocijas darbiem var iepazīties Latvijas Policijas akadēmijas mājas lapā www.polak.edu.lv/zinante un Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8.

***

2008. gada 25. septembrī pulksten 14:00 Latvijas Policijas akadēmijas Konferenču zālē (Rīgā, Ezermalas ielā 8) paredzēta
JĀŅA BAUMAŅA
promocijas darba “Noziedzības determinantu izzināšanas problēmas” aizstāvēšana juridisko zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns, asociētais profesors Dr.habil.iur. Andrejs Vilks; Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors Dr.habil.iur. Uldis Krastiņš; Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras profesors Dr.habil.iur. Anrijs Kavalieris.
Ar promocijas darbiem var iepazīties Latvijas Policijas akadēmijas mājas lapā www.polak.edu.lv/zinante un Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8.

***

2008. gada 25. septembrī plkst. 15.00 RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes “RTU P-01” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai organiskās ķīmijas apakšnozarē aizstāvēs
MARINA TEUS
par tēmu “Glutamāta karboksipeptidāzes ii potenciālo inhibitoru sintēze un īpašību izpēte”.
Recenzenti: Dr.habil.chem. A.Strakovs (RTU), Dr.habil.chem. G.Veinbergs (OSI), Dr.chem. J.Kreicberga (RTU).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkas filiāles lasītavā Āzenes ielā 14/24 un internetā http://www.rtu.lv/zinatne/doktorantura.

***

2008. gada 25. septembrī plkst. 15.00 RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes “RTU P-01” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai organiskās ķīmijas apakšnozarē aizstāvēs
MAKSIMS VAŅEJEVS
par tēmu “C-H saites funkcionalizēšana cikloheksilamīnu rindā”. Recenzenti: Dr. chem. M.Jure (RTU), Dr.chem. P.Trapencieris (OSI), Dr.chem. E.Loža (OSI).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkas filiāles lasītavā Āzenes ielā 14/24 un internetā http://www.rtu.lv/zinatne/doktorantura.

***

2008.gada 30.septembrī plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē
PĀVELS SEMJONOVS
aizstāvēs promocijas darbu “Dažādas izcelsmes fruktānu prebiotiskās īpašības” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.habil.biol. Indriķis Muižnieks, Dr. habil.biol. Aleksandrs Rapoports , Dr.sc.ing. Inga Ciproviča. Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2008.gada 3.oktobrī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē
ALINTA HEGMANE
aizstāvēs promocijas darbu “Cilvēka epidermālā augšanas faktora receptora 2 (HER2) loma krūts vēža adjuvantās ķīmijterapijas izvēlē” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.habil.med. J.Bērziņš, Dr.med. D.Leja, Dr.habil. med. J.Poļevaja–Kampova (Krievija).
Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 6. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Internēs medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā
INTA MACĀNE
aizstāvēs promocijas darbu “Epilepsijas epidemioloģiskā analīze” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Recenzenti: profesore Dace Gardovska (RSU); profesors Juris Bērziņš (LU); profesore Milda Endziniene. (Lietuva). Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2008.gada 7.oktobrī plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda b.4, 2.klausītavā LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē
DIDZIS ELFERTS
aizstāvēs promocijas darbu “Klimatisko faktoru ietekme uz parastās priedes Pinus sylvestris L. radiālo augšanu Latvijas rietumu daļas sausieņu mežos” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof. Dr.habil.biol. Ģederts Ieviņš; Dr.habil. biol. Valdis Ģirts Balodis; prof. Dr.habil.biol. Imants Liepa.
Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2008. gada 8. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā
LINDA MATISĀNE
aizstāvēs promocijas darbu “Jonizējošais starojums kā darba vides riska faktors veselības aprūpē Latvijā saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. med. Ģirts Briģis (RSU); Dr. habil.chem. Gunta Ķizāne (LU); Dr. med. Rita Raškevičiene (Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU mājas lapā www.rsu.lv 

***

2008. gada 13. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Internēs medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā
ILZE KONRĀDE
aizstāvēs promocijas darbu “Dziļās glikēšanās galaproduktu receptora un glioksalāzes–1 loma cukura diabēta vēlīno komplikāciju attīstībā” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors Andrejs Kalvelis (RSU); profesors Valdis Pīrāgs (LU); profesors Antanas Norkus (Lietuva).
Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU mājas lapā www.rsu.lv 

***

2008. gada 17. oktobrī plkst. 10.00 RTU Kaļķu ielā 1– 407. auditorijā notiks
ASTRAS AUZIŅAS
promocijas darba “Multisektorālā makroekonomiskā modeļa izstrādāšana un izmantošana Latvijā” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē Ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.oec. Juris Saulītis, RTU profesors; Dr. Maurizio Grasini, Florences universitātes profesors (Itālija); Dr. oec. Ivars Brīvers, Banku augstskolas profesors.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2008. gada 6. jūnijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra Mārtiņam Mintauram doktora zinātnisko grādu Vēstures (Dr. hist.) zinātnes nozares, Latvijas vēstures apakšnozarē par promocijas darbu “Arhitektūras pieminekļu saglabāšana Latvijā 19. gadsimta 2. puse – 1940. gads”. Balsošanas rezultāti: par –8, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

2008. gada 11. jūnijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra Vladislavam Malahovskim vēstures doktora (Dr. hist.) zinātnisko grādu Latvijas vēstures apakšnozarē par promocijas darbu ” Agrārā reforma Latgalē 20. gadsimta 20. gados”. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē 2008.gada 26. jūnijā, pamatojoties uz Latvijas zinātniskā grāda pretendenta Vladislava Jevstigņejeva promocijas darba – disertācijas “Pilno bifurkācijas grupu metodes pielietojums būtiski nelineāro svārstību un vibrotriecienu sistēmu analīzei“ novērtējumiem un Padomes aizklātās balsošanas rezultātiem, piešķirt inženierzinātņu doktora grādu mašīnzinātņu nozares mašīnu projektēšanas apakšnozarē Vladislavam Jevstigņejevam. No deviņiem klātesošiem balsstiesīgajiem padomes locekļiem par zinātniskā grāda piešķiršanu nobalsoja 9, pret – neviens.

***

RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē 2008.gada 26. jūnijā, pamatojoties uz Latvijas zinātniskā grāda pretendenta Jāņa Januševska promocijas darba – disertācijas “Metamodelēšanas metožu izstrāde un pielietojums mehānisku sistēmu analīzē un optimizācijā“ novērtējumiem un Padomes aizklātās balsošanas rezultātiem, piešķirt inženierzinātņu doktora grādu mašīnzinātņu nozares mašīnu dinamikas apakšnozarē Jānim Januševskim. No desmit klātesošiem balsstiesīgajiem padomes locekļiem par zinātniskā grāda piešķiršanu nobalsoja 10, pret – neviens.

Pēdējā atjaunošana 4-09-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS