Aizstāvēšana

16-02-2017

2017. gada 10. martā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē
(Dr.sc.admin.) aizstāvēs

INGA JĒKABSONE.

Tēma: "Rīgu pavadošo administratīvo teritoriju labklājības uzlabošana".

Recenzenti: Dr.oec. Signe Bāliņa (LU); Dr.habil.oec. Baiba Rivža (LLU); Dr.oec. Ligita Šimanskiene (Klaipēdas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 14. martā plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda ekonomikas nozarē, statistikas apakšnozarē iegūšanai aizstāvēs

SVETLANA JESIĻEVSKA.

Tēma: "Inovāciju statistisko datu kvalitātes dimensiju novērtējums".

Recenzenti: Dr.oec. Mihails Hazans; Dr.oec. Maija Šenfelde; Dr.oec. Sarmīte Rozentāle.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2017. gada 16. martā plkst. 16.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātē, Rīgā, Āzenes ielā 12, 201. telpā

ANDRIS SKRASTIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu "Resursu un atļauju vadība nākošās paaudzes tīklos" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons (RTU); Dr. sc. comp. Guntis Bārzdiņš (LU MII); Dr. sc. comp. Kaspars Sudars (EDI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5 un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv/ sadaļā "Zinātne". 

***

2017. gada 17. martā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē
(Dr.sc.admin.) aizstāvēs

KNUT-JUERGEN MICHELBERGER.

Tēma: "Korporatīvas vadības ietekme uz uzņēmumu sniegumu un akcionāru kopējo peļņu Vācijas Biržā kotētajos uzņēmumos".

Recenzenti: Dr.oec. Anda Batraga (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā Universitāte); Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (RISEBA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

Daugavpils Universitātes Valodniecības promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 31. janvārī KRISTĪNE KUŅICKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.philol.) valodniecības nozarē salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 1. februārī NAILA MUSAYEVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts ekonomikas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) reģionālās ekonomikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 3. februārī LAURA JEROŠČENKOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Fizikas promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 3. februārī PĀVELS NARICA aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts fizikas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.phys.) cietvielu fizikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P-07 2017. gada 6. februāra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu GUSTAM LINKEVIČAM. Balsošanas rezultāti: par - 7; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 21-02-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS