Aizstāvēšana

2-02-2017

2017. gada 17. februārī plkst. 12.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, 121. telpā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā (Dr. paed.) aizstāvēs

ALENS INDRIKSONS

par tēmu "Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā sagatavošanā".

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.paed. Irēna Žogla (Latvijas Universitāte); Dr.paed. Aina Strode (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr.paed. Inese Jurgena (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTA bibliotēkā, RTA mājaslapā www.ru.lv .

***

2017. gada 1. martā plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Rīgā, Lomonosova 4, 319.  aduditorijā Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai

ANVAR  IRCHAEV

aizstāvēs promocijas darbu "Uzbekistānas mājsamniecību ietaupījumu plānošana". Recenzenti: Dr.oec. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr.hab.oec. Marek Cisek (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv .

***

2017. gada 1. martā plkst. 14.30 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JŪLIJA KALNIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Ozona pielietošana kariesa profilaksē un ārstēšanā pastāvīgiem zobiem".

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Ilga Urtāne (RSU); Dr.habil.med. Pēteris Apse (SIA "Adenta"); Dr.med. Daiga Kviļūna (Bērnu klīniskā universitātes slimnīca).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2017. gada 1. martā plkst. 17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KRISTĪNE KADIĶE

aizstāvēs promocijas darbu "Zobu anomālijas un mutes veselība bērniem ar iedzimtām nesindromālām šķeltnēm un to saistība ar ģenētiskām izmaiņām Latvijā".

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Gundega Jākobsone (RSU); Dr.biol. Dace Pjanova (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs); Dr.med. Eva Platkāja (pensionāre).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2017. gada 3. martā plkst. 11.00 Liepājas Universitātē (Lielajā ielā 14, 227. telpā) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

GUNTA BĒTA

aizstāvēs promocijas darbu "Māsu profesionālā lietpratība pacientu izglītošanas procesā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzentes: Dr.paed. Zenta Anspoka (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); Dr.psych. Lūcija Rutka (Latvijas Universitāte); Dr.habil.paed. Tatjana Koķe (Rīgas Stradiņa universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē http://www.liepu.lv/lv/503/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi .

***

2017. gada 3. martā plkst. 14.00 Liepājas Universitātē (Lielajā ielā 14, 227. telpā) notiks Liepājas Universitātes Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

BAIBA KAČANOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Leksikas lingvodidaktiskais saturs angļu valodas kā svešvalodas mācībā Latvijā" filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās valodniecības apakšnozarē.

Darba recenzentes: Dr.philol. Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr.habil.paed. Tatjana Koķe (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.philol. Dzintra Lele-Rozentāle (Ventspils Augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē http://www.liepu.lv/lv/503/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi.

***

2017. gada 7. martā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANDRIS PEŠUDOVS

aizstāvēs promocijas darbu "Bezstrīdus piespiedu izpildīšanas teorētiskās un praktiskās problēmas ar publisku ķīlu nodrošinātās saistībās".

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.jur. Osvalds Joksts, (RSU); Dr.jur. Valērijs Reingolds (Baltijas Starptautiskā akadēmija); Dr.jur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola "Turība").

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2017. gada 13. martā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JURIS PLONIS

aizstāvēs promocijas darbu "Prostatas vēža epidemioloģisko pamatrādītāju un ģenētisko pazīmju analīze Latvijā".

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Ģirts Briģis (RSU); Dr.med. Jānis Eglītis (LU); Dr.med. Mindaugas Jievaltas (Kauņas Universitātes Medicīnas fakultāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2017. gada 14. martā plkst. 16:00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SVETLANA JESIĻEVSKA

Tēma: "Inovāciju statistisko datu kvalitātes dimensiju novērtējums".

Recenzenti: Dr.oec. Mihails Hazans (LU); Dr.oec. Irina Arhipova (LLU); Dr.oec. Sarmīte Rozentāle (ViA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

Powered by Elxis - Open Source CMS