Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvas 2017. gadā

19-01-2017

LZA Senāta lēmums:

1. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā - akadēmiķim Oļģertam Dumbrājam.

Pīrsa Bola balvu matemātikā - LZA korespondētājloceklim Aleksandram Šostakam par darbu kopu "Daudzvērtīgas topoloģiskas struktūras un aproksimatīvas sistēmas: teorētiskie pamati un lietojumi".

Kārļa Ulmaņa balvu tautsaimniecībā - LZA korespondētājloceklei Pārslai Eglītei par daudzpusīgu devumu Latvijas iedzīvotāju problemātikas teorētiskajā izpētē.

Viļa Plūdoņa balvu literatūrzinātnē - Dr.philol. Anitai Rožkalnei (LU aģentūras LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece) par monogrāfiju "Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska".

Heinricha Skujas balvu bioloģijā - Dr.biol. Edgaram Vimbam (LU Bioloģijas fakultātes docents) par mūža ieguldījumu Latvijas floras izpētē.

Pauļa Lejiņa balvu lauksaimniecības zinātnēs - Dr.agr. Dainim Lapiņam (LLU emeritētais profesors) par zinātnisko darbu kopu "Zinātniski pamatotas laukkopības tehnoloģiju optimizācijas iespējas".

2. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem:

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā - Mg. Rihardam Aleksim (LU 1. kursa doktorants) par darbu "Lunasīna struktūras pētījumi, izmantojot KMR spektroskopiju". Vad. Dr.chem. K. Jaudzems.

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijas tehnoloģijā - Mg. Agnesei Stikutei (SIA "Vides audits" ķīmiķe - analītiķe)  par darbu "No elementorganiskajiem savienojumiem iegūtu alilsulfinātu izmantošana organiskajā sintēzē". Vad. LZA īst.loc. M. Turks.

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā - Dr.phys. Edgaram Nitišam (LU Cietvielu fizikas institūta pētnieks) par darbu  "Nelineāri optisku organisku stiklu viļņvadu un to pielietojumu pētījumi". Vad. LZA īst.loc. M. Rutkis.

Zentas Mauriņas balvu filozofijā - Mg. Krišjānim Lācim (LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktorants) par darbu "Mīlestības epistemoloģija Sērena Kirkegora darbos". Vad. Dr.phil. R. Bičevskis.

LZA balvu jaunajiem zinātniekiem - Dr.chem. Guntai Kunakovai (LU ķīmiskās fizikas institūta pētniece, Čalmera tehniskās universitātes pēcdoktorante)  par darbu "Elektronu transports bismuta halkogenīdu nanovadu virsmas slānī un tilpumā". Vad. Dr.chem. D. Erts, prof. F. Lombardi.

Mg. Sindijai Bričai (LU Ķīmijas fakultātes pētniece)  par darbu "Jaunu virsmas aktīvo vielu sintēze un raksturošana". Vad. LZA īst.loc. A. Zicmanis,

Dr.philol. Marijai Semjonovai (LU Sastatāmās valodniecības un tulkošanas katedras pasniedzēja)  par darbu "Autobiogrāfiskuma žanriskās formas Latvijas un Somijas sieviešu prozā XX gs.". Vad. Dr.philol. I. Novikova.

Mg. Tatjanai Lejavai (VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga" Drošības departamenta aviācijas drošības inspektore) par darbu "Jauniešu bezdarba analīze un samazināšanas iespējas Jelgavas pilsētā un novadā". Vad. akad. B. Rivža.

Powered by Elxis - Open Source CMS