Aizstāvēšana

19-01-2017

2017. gada 3. februārī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Fizikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 118. auditorijā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

PĀVELS NARICA

aizstāvēs promocijas darbu "Hroma-niķeļa tērauda virsmas krāsainās lāzermarķēšanas procesa optimizācija" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.phys. Edmunds Tamanis (Daugavpils Universitāte); Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.Sc. Vlastimir Nikolić (University of Niš, Serbija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Fizikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-237, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv .

***

2017. gada 9. februārī plkst 14.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, 108. telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VLADS TUMALAVIČS (Vladas Tumalavičius).

Promocijas darba temats: "Legal regulatory enhancement of society's security under globalisation: the example of Lithuania" (Sabiedriskās drošības tiesiskās regulēšanas pilnveidošana globalizācijas apstākļos: Lietuvas piemērs).

Recenzenti: Dr. iur. Jānis Baumanis (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr. iur. Jānis Načisčionis (Biznesa augstskolas Turība); Dr. iur. Alvydas Šakočius (Mykolo Romerio universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājaslapā internetā: http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/doktorantura/promocijas-darbu-temas/izstradatie-promocijas-darbi-un-kopsavilkumi/414/

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes lauksaimniecības zinātņu nozares lopkopības apakšnozares promocijas padomes 2016. gada 25. novembra sēdē DACE SMILTIŅA aizstāvēja promocijas darbu, un viņai tika piešķirts LR Lauksaimniecības doktora grāds (Dr.agr.) lopkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7; pret - 1, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS