Informācija par tiesvedību starp LZA un SIA "Rīgas koncertzāle"

19-01-2017

Š.g. 18. janvārī Latgales apgabaltiesa izskatīja Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prasību pret SIA "Rīgas koncertzāle" par nomas maksas un komunālo maksājumu parāda piedziņu EUR 59 678,54 apmērā. Tiesas spriedums tiks pasludināts š.g. gada 1. februārī. Jāatzīmē, ka pirmās instances tiesā šī LZA prasība jau tika apmierināta, kā arī pilnībā tika noraidīta SIA "Rīgas koncertzāle" prasība par zaudējumu piedziņu, nomas līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un pienākuma uzlikšanu LZA nodrošināt elektrības padevi.

Atgādinām, ka tiesas strīds starp LZA un SIA "Rīgas koncertzāle" radās, pēdējai  pārstājot maksāt nomas maksu, to aizbildinot ar veiktajiem ieguldījumiem LZA telpās. Tai pašā laikā SIA "Rīgas koncertzāle" nav līdz šim dokumentāri pierādījusi, ka šādi darbi ir tikuši veikti, un nav paskaidrojusi to izmaksas. SIA "Rīgas koncertzāle" ir apgalvojusi, ka 2014. gadā telpās tikuši ieguldīti EUR 225 417,27, savukārt paskaidrojumos tiesai ir minēta jau lielāka summa - EUR 360 680. Atšķirību aprēķinos SIA "Rīgas koncertzāle" līdz šim nav spējusi izskaidrot.

Pārkāpjot noteikumus par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem 78. punktu, SIA "Rīgas koncertzāle" ar LZA nav saskaņojusi nevienu tāmi par remonta darbiem. Turklāt visi maksājumi saistībā ar telpu remontu tika veikti sabiedrībai "Global Technology Group", kuras vienīgais valdes loceklis un dalībnieks ir Juris Millers. SIA "Global Technology Group", kuras  komercdarbības veidi ir starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos, restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, bāru darbība, reklāmas aģentūru darbība un citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā un tādējādi vispār nav tiesīga veikt būvdarbus. Arī VID, veicot auditu SIA "Rīgas koncertzāle", konstatēja, ka sabiedrībai nav attaisnojuma dokumentu par apgalvotajiem ieguldījumiem, un piemēroja SIA "Rīgas koncertzāle" naudas sodu.

Pēc LZA pieteikuma 2016. gada 7. jūnijā tiesa piemēroja prasības nodrošinājumu apķīlāt SIA "Rīgas koncertzāle" kustamo mantu, kas atrodas LZA telpās. Neveiksmīgi mēģinot izvairīties no tiesas lēmuma izpildes, SIA "Rīgas koncertzāle" darīja zināmu tiesu izpildītājam, ka gandrīz visa LZA telpās esošā kustamā manta (814 krēsli, skaņas iekārtas, mēbeles utt.) pieder Jurim Milleram vai ar viņu saistītām juridiskām personām. Turklāt, ja augstākminētais par kustamās mantas piederību trešajām personām atbilstu patiesībai, tad nebūtu izprotams SIA "Rīgas koncertzāle" apgalvojums, ka LZA telpās tikuši ieguldīti EUR 360 680. Šis apstāklis arī izskaidro, kāpēc gandrīz divu gadu laikā SIA "Rīgas koncertzāle" nav cēlusi tiesā prasību par savu ieguldījumu atlīdzināšanu LZA telpās, jo labi apzinās, ka šāda prasība tiktu noraidīta.

Informācija sagatavota sadarbībā ar LZA pilnvaroto advokātu Sergeju Rudānu.

Papildu informācija LZA mājaslapā:

Atbildes uz LETA jautājumiem LZA un SIA "Rīga koncertzāle" lietā (6.01.2016.)

SIA "Rīgas koncertzāle" izplata nepatiesas ziņas par nomas attiecību turpināšanos (30.12.2015.)

SIA "Rīgas koncertzāle" tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde (29.12.2015.)

Par SIA „Rīgas koncertzāle" bijušo nomas telpu apkuri (14.10.2015.)

SIA „Rīgas koncertzāle" šobrīd nav nedz tiesiska pamata, nedz faktiskas iespējas rīkot publiskus pasākumus LZA telpās (16.09.2015.)

LZA sarunās ar SIA "Rīgas koncertzāle" par telpu lietošanu pēc 15. septembra principiāla vienošanās nav panākta (9.09.2015.)

Latvijas Zinātņu akadēmija informē: no 1. septembra SIA "Rīgas koncertzāle" nav tiesību lietot telpas pasākumu rīkošanai (2.09.2015.)

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša komentārs par sadarbības pārtraukšanu ar SIA "Rīgas koncertzāle" (31.07.2015.)

Latvijas Zinātņu akadēmija paziņo par sadarbības pārtraukšanu ar SIA "Rīgas koncertzāle" (29.07.2015.)

Pēdējā atjaunošana 19-01-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS