LZA Vēstis A daļa, 2016.g. 3. numurs

4-01-2017

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2016. gads 70. sējums 3. numurs

Saturs

IEVADS

Ojārs Spārītis
PRIEKŠVĀRDS VALSTS PĒTĪJUMU PRO GRAMMAS EKOSOC-LV REZULTĀTU APKOPOJUMAM "LZA VĒSTU" SPECIĀLIZLAIDUMĀ 5

Baiba Rivža
VALSTS NOVĒRTĒ SOCIĀLĀS ZINĀTNES 6

RAKSTI

Remigijs Počs, Velga Ozoliņa
LATVIJAS EKONOMIKAS KONKURĒTSPĒJAS IZPĒTES INSTRUMENTĀRIJS 10

Jūlija Bistrova, Nataļja Lāce
NEMATERIĀLO AKTĪVU KĀ INOVĀCIJAS INDIKATORA LOMA UZŅĒMUMU DARBĪBAS REZULTĀTU UZLABOŠANĀ 20

Baiba Rivža, Maiga Krūzmētra, Viktorija Zaļūksne, Līva Griņeviča
PĒTĪJUMI UN ATZIŅAS PAR ZINĀŠANU EKONOMIKAS AIZSĀKUMIEM LATVIJAS LAUKOS 28

Juris Krūmiņš, Zaiga Krišjāne
DEMOGRĀFISKĀ ATTĪSTĪBA LATVIJĀ: PROBLĒMAS UN IZAICINĀJUMI 40

Sergejs Kruks, Ilva Skulte
POLITIKAS IZZUŠANA SAEIMAS DISKURSĀ 51

Taņa Lāce
LATVIJAS VALDĪBAS POLITIKA PĒC KRĪZES PERIODĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMA LĪMEŅA PAAUGSTINĀŠANAI 59

Karine Oganisjana, Svetlana Surikova, Gunta Grīnberga-Zālīte
SOCIĀLĀS INOVĀCIJAS IZPĒTE STARPDISCIPLINĀRĀ SKATĪJUMĀ 68

Inna Dovladbekova, Anželika Berķe-Berga, Ilze Vilka, Ērika Šumilo, Ilona Baumane-Vitoliņa, Marta Ābula
SOCIĀLĀ KAPITĀLA UN DARBINIEKU FINANSIĀLĀS LĪDZDALĪBAS TEORĒTISKIE ASPEKTI: KONCEPCIJAS UN ANALĪZES LĪMEŅI PĒTĪJUMA METODOLOĢIJAS IZSTRĀDEI 77

Agita Līviņa, Linda Veliverronena, Ženija Krūzmētra, Ilze Grīnfelde, Jānis Buholcs, Juris Smaļinskis, Rudīte Vasile
KULTŪRAS MANTOJUMA LIETOJUMS REĢIONU LĪDZSVAROTĀ ATTĪSTĪBĀ 91

Andris Klepers, Iveta Druva-Druvaskalne, Lilita Ābele, Roberts Jūrmalietis, Inese Kokina, Jolanta Bāra, Žanna Martinsone
VIEDĀS SPECIALIZĀCIJAS STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANAS IESPĒJAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJĀS: SOCIĀLĀS VIDES POTENCIĀLS 102

Ārija Meikališa
TAUTSAIMNIECĪBAS TIESISKAIS IETVARS UN TĀ ATTĪSTĪBAS IZAICINĀJUMI 112

ZINĀTNES DZĪVE

Voldemārs Hermanis
PAR MĀLPILI CAURI GADSIMTIEM 121

ZINĀTNES DZĪVES HRONIKA 124


Pēdējā atjaunošana 24-02-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS