Balvas, konkursi

17-07-2008

Rīgas balvas biedrība sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju izsludina
pieteikšanos “Rīgas balvai 2008” šādās nominācijās:
(līdz 2008.gada 10.septembrim)

• Inovatīvās tehnoloģijas un to attīstība Rīgā;

• Zinātniskie pētījumi Rīgai;

• Rīgas tēla veidošana.

Šogad jau septīto reizi cilvēkiem, kuri savu mūžu veltījuši Rīgas attīstībai un rīdziniekiem, pasniegs “Rīgas balvu”. Līdz šim godalga piešķirta 36 personībām. Balva tiek piešķirta par nozīmīgiem zinātniskiem pētījumiem Rīgas vēsturē un kultūrvēsturē, arhitektūras un mākslas vēsturē, etnogrāfijā, demogrāfijā un etnisko attiecību izpētē, ģeogrāfijā, ekoloģijā un citā nozarēs, kas saistītas ar pilsētas attīstību, kā arī par nozīmīgu ieguldījumu inovatīva uzņēmuma radīšanā un attīstībā.

Sīkāku informāciju par pieteikšanos konkursam var iegūt Latvijas Zinātņu akadēmijā pa tālr.: 67223931 Konkursam var pieteikties līdz 2008.gada 10.septembrim.


Latvijas Zinātņu akadēmija paziņo, ka saskaņā ar LZA Statūtiem 2008. gada novembrī notiks jaunu akadēmijas locekļu vēlēšanas.
(līdz 2008. gada
15.septembrim)

Zinātņu akadēmija ir pieņēmusi lēmumu izsludināt 5 īsteno locekļu (akadēmiķu) vakances, un 11 korespondētājlocekļu vakances.

Saskaņā ar Statūtiem, vēlot jaunus īstenos locekļus, notiek kopīgs kandidātu konkurss bez priekšrocībām kādai specialitātei.

Vēlot jaunus korespondētājlocekļus, notiek konkurss izsludināto specialitāšu ietvaros. LZA Senāts apstiprinājis korespondētājlocekļu vakances šādās specialitātēs:

Fizikas un tehniskās zinātnes:

informātika – 1
matemātika – 1
mehānika –1

Tiesības izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu kandidātus ir LZA īstenajiem locekļiem, Latvijas universitātēm un zinātnisko institūtu zinātniskajām padomēm. Ja kandidātus izvirza iestādes vai institūcijas, lēmumu jāpieņem, aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.

Piesakot kandidātus, jāiesniedz šādi dokumenti:

pieteikums: Latvijas ZA locekļa motivēta vēstule vai zinātnieku koleģiālās institūcijas motivēts lēmums ar aizklātās balsošanas rezultātiem, kā arī vēl divu LZA īsteno locekļu motivētas rekomendācijas;

pieteicēja apstiprināta kandidāta zinātniskā biogrāfija (Curriculum vitae) rakstītā un elektroniskā formā, norādot dzimšanas gadu un datumu, personas kodu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālruņus, faksu un E pasta adresi, kopējo zinātnisko darbu skaitu un līdz 5 galveno zinātnisko darbu bibliogrāfiskos datus;

2 krāsainas fotogrāfijas (10 x 15);

autora apstiprināts zinātnisko darbu saraksts, darbus sadalot kategorijās (monogrāfijas, raksti, konferenču tēzes u.tml.), rakstiskā un elektroniskā formā;

diplomu kopijas (augstākās izglītības, zinātniskās kvalifikācijas un nosaukumu);

ziņas par zinātniskajiem apbalvojumiem un pagodinājumiem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).

Dokumenti iesniedzami Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta jauno locekļu vēlēšanu ekspertu komisijai Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. st., 231. istabā līdz 2008. gada 15.septembrim.

Īsteno locekļu kandidātu izvirzīšanas gadījumā papildus jāiesniedz ziņas par to, kādā žurnālā (grāmatā) publicēts (pieņemts publicēšanai – attiecīgās izdevniecības izziņa) kandidāta pārskata raksts, kura saturs saistīts ar kandidāta zinātnisko darbu pēdējos piecos gados, kā arī minētā raksta kopija.

Uzziņas LZA prezidija sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050, tel. 7223931, fakss 7821153, E pasts:

Latvijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs R.Valters


LZA vārdbalvu konkurss 2009. gadam
(līdz 2008. gada 30.septembrim)

Par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu nozarēs un zinātnes popularizēšanā Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir balvas, kuras nosauktas izcilu zinātnieku vārdā. Balvu piešķir par atsevišķiem zinātniskiem darbiem, atklājumiem, izgudrojumiem, kā arī par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var izvirzīt tikai atsevišķu personu, no autoru kolektīviem – galveno autoru. Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru darba tematika saistīta ar Latviju. Balvas laureāti saņems LZA piemiņas medaļu un naudas balvu.

2009.gada janvārī tiks piešķirtas šādas LZA balvas:

Frīdriha Candera balva mehānikā

Pīrsa Bola balva matemātikā

Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā

Kandidātus Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu konkursam var izvirzīt LZA īstenie locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu vai akadēmiju senāti vai domes. Iesniegtos darbus vērtēs katras balvas ekspertu komisija.

Izvirzot kandidātus balvai, ekspertu komisijai 1 eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

1) izvirzītāja ieteikums,
2) izvirzītais darbs,
3) ziņas par autoru (Curriculum vitae
), norādot darba un mājas adresi un tālruni, personas kodu, elektroniskā pasta adresi,
4) autora parakstīta īsa iesniegtā darba anotācija latviešu valodā, darba nosaukums angļu valodā.


LZA balvas jaunajiem zinātniekam

Balvas uz zinātnisko darbu konkursa pamata piešķir maģistrantiem, doktorantiem vai jauniem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Konkursam var iesniegt darbus, kurus veicis viens zinātnieks, ja viņš iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem.

2009. gadā LZA piešķirs sekojošas balvas:

• fizikas, matemātikas un inženierzinātnēs – 3, no tām viena ir Ludviga un Māra Jansonu balva par labāko darbu fizikā;

Balvas minimālais lielums ir Ls 400.–

Konkursā iesniedzamie dokumenti:

• motivēts LZA īstenā locekļa, zinātniskā institūta vai augstākās mācību iestādes senāta vai domes ieteikums, kurā dots īss konkursā iesniedzamā darba vērtējums un jaunā zinātnieka vispārējo zinātnisko aktivitāšu raksturojums;

• konkursa darbs, norādot uz titullapas institūta vai augstskolas nosaukumu, darba nosaukumu latviešu un angļu valodā, autora vārdu, uzvārdu, pilsētu, kur tas veikts un gadu, darba vadītāju; uz titullapas jābūt norādei LZA jauno zinātnieku darbu konkursam;

• darba īsa anotācija (līdz 1 lpp.) latviešu valodā, kuru parakstījis autors;

• publicēto darbu saraksts (ja tādi ir);

• uzziņu lapa par darba autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods, darba vieta, doktorantūra, maģistrantūra vai to beigšanas gads, mājas un darba pilnas adreses un telefoni, elektroniskā pasta adrese.

Konkursā iesniegtos darbus vērtē LZA Senāta ievēlētās ekspertu komisijas. Godalgotie darbi glabājas Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā, pārējos izsniedz autoriem atpakaļ.

Konkursa ekspertu komisijas izvirza labākos no iesniegtajiem darbiem reflektēšanai arī uz LZA un sponsoru kopīgajām jauno zinātnieku konkursu balvām.

Materiāli iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231.istabā, Rīga, LV – 1524, vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 7223931, 7223633, 7220725, 7225889) līdz 2008. gada 30.septembrim.

LZA ģenerālsekretārs V.Kampars


LZA un AS “Latvenergo” izsludina konkursu uz 2008. Gada balvām.
(līdz 2008. gada 15.oktobrim)

Lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos, enerģētikas attīstības veicināšanai un inovāciju vides veidošanai, Latvijas Zinātņu akadēmija un AS “Latvenergo” izsludina konkursu uz 2008. Gada balvām. Konkursa uzvarētājiem tiek piešķirtas astoņas Gada balvas:

  • profesora Alfrēda Vītola balva par izcilu devumu enerģētikā;
  • divas balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā;
  • piecas balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem (vecumā līdz 40 gadiem).

Pretendentus var izvirzīt LZA locekļi, zinātnisko institūtu Domes vai Padomes, AS “Latvenergo”, universitāšu un augstskolu Senāti un fakultāšu Domes.

Balvas piešķir ekspertu komisija.

Izvirzot pretendentus, līdz 2008. gada 15.oktobrim jāiesniedz šādi dokumenti (divos eksemplāros):

  • motivēts izvirzītāja iesniegums;
  • pretendenta Curriculum vitae, norādot darba un mājas adresi, tel., personas kodu, e – pasta adresi;
  • izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā, darba nosaukumu norādot arī angļu valodā;
  • izvirzāmais darbs (darbu kopa).

Apbalvoto zinātnisko vai praktisko darbu viens eksemplārs tiek nodots glabāšanai Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā, otrs – AS “Latvenergo”.

Materiāli iesniedzami LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā, Akadēmijas lauk.1, 2. stāvā, Rīga, LV 1050. Tel. uzziņām: 67223633, 67223931 vai AS “Latvenergo” (Pulkveža Brieža 12, tel. uzziņām 77328213).

Pēdējā atjaunošana 17-07-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS