Aizstāvēšana

15-12-2016

2017. gada 18. janvārī pulksten 14.00 Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 B, 250. auditorijā, RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INDRA NIEDRĪTE

par tēmu "Dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma novērtējums".

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Kārlis Briņķis (Fizikālās enerģētikas institūts), Dr.sc.ing.  Vilnis Krēsliņš (Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija)

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv

***

2017. gada 18. janvārī pulksten 16.00 Rīgā, Āzenes ielā 6 B, 250.auditorijā, RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ALEKSANDRS ZAJACS

par tēmu "Centralizēto siltumapgādes sistēmu attīstības scenāriju novērtējums".

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Egils Dzelzītis (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs (Fizikālās enerģētikas institūts), Dr.sc.ing. Janek Laanearu (Tallinas tehniskā universitāte, Igaunija)

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 24. novembrī ALEKSANDRA ČUPRIKA aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 12, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padome 2016. gada 25. novembrī atklātā sēdē piešķīra ANDAI SMILTĒNAI tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes tiesību teorijas un vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Elektrotehnikas nozares promocijas padome P-14 2016. gada 25. novembra sēdē piešķīra ATIM HERMANIM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko tehnoloģiju un automātikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Elektrotehnikas nozares promocijas padome P-14 2016. gada 25. novembra sēdē piešķīra OĻEGAM SĻISKIM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko mašīnu un iekārtu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Socioloģijas nozares promocijas padome 2016. gada 30. novembra atklātā sēdē piešķīra ANDREJAM IVANOVAM LR socioloģijas doktora zinātnisko grādu specialitātē - socioloģija. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 6. decembra sēdē piešķīra GUNAI GEIKINAI psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padome 2016. gada 6. decembrī atklātā sēdē piešķīra ILZEI VILKAI ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātnisko grādu ekonomikas nozarē, apakšnozarē - Latvijas tautsaimniecība. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 7. decembrī JEĻENA OREHA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts bioloģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.biol.) ģenētikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU P-21 Promocijas padomes sēdē 2016. gada 7. decembrī ANDRAI JĀKOBSONEI piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu informācijas tehnoloģijas nozarē, e-studiju tehnoloģijas un pārvaldība apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6; pret - 3; nederīgi biļeteni - 0.

***  

RTU P-09 Promocijas padomes sēdē 2016. gada 9. decembrī VLADIMIRAM ŠATREVIČAM piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) vadībzinātnes nozarē, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU P-09 Promocijas padomes sēdē 2016. gada 9. decembrī MĀRIM BALODIM piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) vadībzinātnes nozarē, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU P-09 Promocijas padomes sēdē 2016. gada 9. decembrī ALISEI VĪTOLAI piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) vadībzinātnes nozarē, sabiedrības vadība apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 12. decembrī SERGEJAM KODORAM tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds informācijas tehnoloģiju nozarē sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Liepājas Universitātes pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 13. decembrī piešķīra LĀSMAI ULMANEI-OZOLIŅAI pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu pedagoģijas nozares augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 1, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 22-12-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS