LZA īsteno locekļu kandidāti

17-11-2016

Uldis Rogulis, LU FMF katedras vad., LU CFI laboratorijas vad., LU profesors, Dr.habil.phys.

Optiski detektējamo magnētisko rezonanšu spektroskopija kristālos, stiklos un stikla keramikās

Materiālu luminiscences pielietojumos un jaunu starojuma luminiscento detektoru attīstībai būtiski zināt konkrētās cietās vielas luminiscences mehānismus. Ar tradicionālajām, tikai optiskajām, metodēm luminiscences mehānismus bieži vien nevar noskaidrot pietiekoši detalizēti. Tad ļoti noderīgas izrādās magnētisko rezonanšu metodes, tieši tādā veidā, kad magnētisko rezonanšu signāls tiek novērots, detektējot to pēc optiskā signāla vai luminiscences izmaiņām.

Sākot ar 1986. gadu, U. Roguļa vadībā LU Cietvielu fizikas institūtā šādas optiski detektējamo magnētisko rezonanšu (ODMR) metodes tika attīstītas un izveidota Baltijas valstīs pagaidām vienīgā ODMR mēriekārta pētījumiem zemās (šķidrā hēlija) temperatūrās. Veikts pētījumu cikls par punktveida defektu un aktivatoru centru struktūru un luminiscences mehānismiem. Otrs nozīmīgs zinātniskās darbības virziens ir pētījumu cikls jaunā, perspektīvā materiālu klasē - aktivētās oksifluorīdu stikla keramikās un to perspektīvo pielietojumu izpēte.

U. Roguļa pētnieciskās aktivitātes notikušas un notiek sadarbībā ar Paderbornas Universitātes Dabaszinātņu fakultāti Vācijā (prof. Dr. J. -M. Spaeth), kur viņš laika periodā no 1991. gada līdz 2007. gadam viesojās regulārās zinātniskā darba vizītēs. Turpinās arī sadarbība ar Dienvidvestfālenes lietišķo zinātņu augstskolu Vācijā, Soestā (prof. Dr. S. Schweizer), ar Nacionālo materiālu fizikas institūtu Bukarestē, Rumānijā (Dr. M. Secu) un vairākām citām ārzemju pētnieciskajām laboratorijām.

U. Rogulis regulāri vadījis vai piedalījies LZP grantu projektu, Valsts pētījumu programmu, ESF un ERAF projektu izpildē, vadījis sadarbības projektus ar Vāciju (BMBF projekts, WTZ mit Lettland, 2002-2005, un Baltijas-Vācijas augstskolu biroja projekts, 2015).

U. Roguļa vadībā izstrādāti un aizstāvēti 4 promocijas darbi, vairāk nekā 5 maģistra un 9 bakalaura darbi. Tāpat tiek docēti 7 studiju kursi fizikā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē (FMF).

U. Rogulis ir Latvijas Zinātnes Padomes eksperts fizikā, recenzents Elsevier sistēmā, 2 starptautisko konferenču orgkomiteju loceklis, LU Promocijas padomes fizikā loceklis, LU Fizikas un astronomijas profesoru padomes loceklis, RTU un DU apvienotās astronomijas un fizikas profesoru padomes loceklis, LU FMF Fizikas studiju programmu padomes priekšsēdētājs.

2016. gadā iznācis pārskata raksts par ODMR metožu pielietojumu: U. Rogulis, Optical detection of paramagnetic centres: from crystals to glass-ceramics, Low temperature physics, 2016, v. 42, No. 7, pp. 689-693. Kopā U. Rogulim ir 109 zinātniskās publikācijas, no tām 83 iekļautas SCOPUS datubāzē, kā arī vairāk nekā 100 konferenču tēzes. Hirša indekss - 11.

Powered by Elxis - Open Source CMS