Aizstāvēšana

17-11-2016

2016. gada 30. novembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Socioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, MITC Konferenču zālē, telpa Nr. 130

ANDREJS IVANOVS

aizstāvēs promocijas darbu „Riska faktoru analīze saslimšanai ar tuberkulozi Latvijā"

Oficiālie recenzenti: Dr.phil. Signe Dobelniece (RSU), Dr.sc.soc.  Ilze Koroļeva (LU Filozofijas un socioloģijas institūts),  Dr.med. Anda Nodieva (RSU Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra)

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv .

***

2016. gada 2. decembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

ANTRA LĪNE.

Promocijas darba temats - "Latvijas arodbiedrību stratēģiskās vadīšanas pilnveide".

Recenzenti: Dr.habil.oec. Valērijs Praude (LU); Dr.oec. Anastasija Vilciņa (LLU); prof. Dr. oec. Ligita Šimanskiene (Klaipēdas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 7. decembrī plkst. 14.30 RTU Informācijas tehnoloģijas nozares Promocijas padomes "RTU P-21" atklātā sēdē RTU E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, 102. telpā

ANDRA JĀKOBSONE

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Zināšanu līdzdales imitācijas modelis ilgtspējīgas sadarbības veicināšanai starp pieaugušo izglītības iestādēm un uzņēmumiem" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.comp. Māris Vītiņš (RTU); Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts (RTA); Dr.sc.ing. Jan Skrebek (Liberecas Tehniskā universitāte, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā P. Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā: http://www.rtu.lv.

***

2016. gada 9. decembrī plkst. 9.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

TOM HEINRICH SANDER.

Tēma - "Tiešsaistes sociālo tīklu izmantošana kā indivīdu darba meklēšanas procesa līdzeklis cilvēkresursu vadības kontekstā". Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: Dr.oec. Signe Bāliņa (LU); Dr. admin. Ieva Brence (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"); Dr. admin. Henrijs Kaļķis (RSU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 9. decembrī plkst. 11.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

ALEN ANTUN SACEK.

Tēma - "Pirmspāņemšanas audita noteicošie faktori uzņēmumu pārrobežu pārņemšanas gadījumos". Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: Dr.oec. Signe Bāliņa (LU); Dr. admin. Ieva Brence (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"); Dr.oec. Kārlis Ketners (Banku Augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 12. decembrī plkst. 13.00 notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, Inženieru fakultātes 105.telpā, kurā

SERGEJS KODORS

aizstāvēs promocijas darbu "Topogrāfisko objektu izmaiņu konstatēšanas un atpazīšanas metodoloģija".

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Arnis Cīrulis (ViA); Dr.habil.sc.ing.,  Zigurds Markovičus (RTU); Dr.sc.ing. Dalia Baziukė (Klaipēdas universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTA bibliotēkā, RTA mājas lapā www.ru.lv

***

2016. gada 13. decembrī plkst.12.00 Liepājas Universitātē (Lielajā ielā 14, 227. telpā) notiks LiepU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

LĀSMA ULMANE-OZOLIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Tehnoloģiskais atbalsts mācīšanās sadarbojoties pedagoģiskās pieejas īstenošanā kombinētajās studijās" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: Dr.paed. Anita Petere (RPIVA); Dr.paed. Jānis Kapenieks (RTU); Dr.paed. Ilma Neimane (LiepU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LiepU bibliotēkā, Liepājā, Lielajā ielā 14, kā arī LiepU interneta vietnē: www.liepu.lv.

***

2016. gada 15. decembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

HARALDS VĪGANTS

par tēmu "Granulu ražošanas ilgtspējīga attīstība".

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (LLU); Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers (RTU); Dr.Sc.(Tech.) Timo Laukkanen (Aalto University, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2016. gada 16. decembrī plkst.10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā

LĪVA GRIŅEVIČA

aizstāvēs promocijas darbu "Jauniešu bezdarbs un tā ietekmējošo faktoru analīze Latvijā".

Recenzenti: Dr.oec. Andra Zvirbule (LLU); Dr.oec. Agita Līviņa (ViA); Dr.hab.oec. Maria Parlinska (Varšavas Dzīvības zinātņu universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un interneta vietnē: http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2016. gada 16. decembrī plkst. 12.00 Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 423. auditorijā, LU Filozofijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

AGITA MISĀNE

aizstāvēs promocijas darbu "Reliģija un latviešu nacionālisms ideju vēsturē Latvijā" filozofijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. phil. Maija Kūle (LU); Dr. theol. Anita Stašulāne (DU); Dr. hist. Kaspars Kļaviņš (RTU).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 16. decembrī plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās universitātes Būvzinātnes nozares promocijas padomes "RTU P-06" atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A/6B, sēžu zālē promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda (Dr.sc.ing.) iegūšanai būvzinātnes nozarē, ģeodēzijas un ģeoinformātikas apakšnozarē, aizstāvēs

DIĀNA HARITONOVA.

Tēma - "Augstas precizitātes tehnoloģiju pielietojuma novērtējums Zemes garozas kustību novērojumiem Latvijā".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Eimuntas Kazimieras Parseliunas (Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte, Lietuva); PhD Harli Jurgenson (Igaunijas Dzīvības Zinātņu universitāte, Igaunija); Dr.sc.ing. Modris Dobelis (RTU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Zinātne -Publikācijas - RTU Zinātnisko publikāciju datubāze).

***

RSU Juridiskās zinātnes promocijas padome 2016. gada 1. novembra atklātā sēdē piešķīra VLADIMIR JILKINE tiesību doktora zinātnisko grādu specialitātē - juridiskās zinātnes, apakšnozare - starptautiskās tiesības. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LiepU valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 4. novembrī piešķīra JŪLIJAI GABRANOVAI filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu valodniecības nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - nav, nederīgu biļetenu - nav.

***

RTU Promocijas padome P-06 2016. gada 4. novembra sēdē piešķīra SANITAI RUBENEI inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu būvzinātnes nozarē "Būvmateriālu un būvtehnoloģiju" apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 11, pret - 0, nederīgi biļeteni - 2.a

Pēdējā atjaunošana 25-11-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS