Aizstāvēšana

4-11-2016

2016. gada 25. novembrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

AARON LEANDER HAUSSMANN.

Tēma - "Zīmolu tēlu ietekme uz biznesa-biznesam tirgus dalībnieku pirkšanas paradumiem". Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: Dr.oec. Anda Batraga (Latvijas Universitāte); Dr.admin. Henrijs Kaļķis (Rīgas Stradiņu Universitāte); Dr.admin. Ieva Brence (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA).

***

2016. gada 25. novembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

MARKUS BAUR.

Tēma - "Galvenie ģimenes uzņēmumu efektīvas pārmantošanas faktori - pārmantotāju viedoklis". Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: Dr.oec. Signe Bāliņa (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā Universitāte); Dr.oec. Agita Līviņa (Vidzemes Augstskola).

***

2016. gada 25. novembrī plkst. 13.00 RTU Āzenes ielā 12 k.1, 212. telpā notiks "RTU - P14" Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

ATIS HERMANIS

par tēmu "Formas noteikšana, izmantojot iestrādātus sensorus mobilām kiberfizikālajām sistēmām".

Recenzenti: Dr. sc.ing. I. Galkins (RTU); Dr.sc.ing. A. Grakovskis (TSI); Dr.sc.ing. Yannic Le Moullec (TTU, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU mājaslapā: http://www.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2016. gada 25. novembrī plkst. 14.30 RTU Āzenes ielā 12 k.1, 212 telpā notiks "RTU - P14" Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

OĻEGS SĻISKIS.

Tēma „Elektropārvades līniju būvniecībā izmantojamo metālkonstrukciju zibensizturības novērtējuma metodoloģija".

Recenzenti: Dr. habil.sc.ing. I. Matīss (LZA SC, Latvija); Dr.habil.sc.ing. P. Šipkovs (FEI, Latvija); Dr.sc.ing. A. Mesņajevs (Sogn og Fjordane universitātes koledža, Norvēģija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU mājaslapā http://www.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2016. gada 2. decembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

ANTRA LĪNE.

Promocijas darba temats - „Latvijas arodbiedrību stratēģiskās vadīšanas pilnveide".

Recenzenti: Dr.habil.oec. Valērijs Praude (LU), Dr.oec. Anastasija Vilciņa (LLU), prof. Dr. oec. Ligita Šimanskiene (Klaipēdas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 5. decembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

DAINA PASTARE

aizstāvēs promocijas darbu "Aferento redzes ceļu izpēte neirodeģeneratīvu procesu analīzei pacientiem ar multiplo sklerozi".

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Ināra Logina (RSU); Dr.habil.med. Igors Aksiks (LU); Dr.med. Katrin Gross-Paju (Tallinas tehnoloģiju universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2016. gada 6. decembrī plkst. 14.30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GUNA GEIKINA.

Temats - "Bērnu invalīdu māšu kompetences izjūtas un stresa izmaiņas pēc piedalīšanās intervences programmā "Aprūpētāju pašpalīdzība un kompetence""

Recenzenti: PhD Sandra Sebre (Latvijas Universitāte); Dr.psych. Jeļena Koļesņikova (Rīgas Stradiņa Universitāte); PhD Rasa Barkauskiene (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā.

***

2016. gada 6. decembrī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILZE VILKA.

Tēma - "Sociālā kapitāla elementu izpēte un novērtējums ekonomiskās attīstības kontekstā Latvijā". Nozare - ekonomika, apakšnozare - Latvijas tautsaimniecība.

Recenzenti: Dr.oec. Daina Šķiltere (LU); Dr.oec. Anastasija Vilciņa (LLU); Dr.oec. Maija Šenfelde (RTU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2016. gada 7. decembrī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Bioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 209. auditorijā, Parādes ielā 1a, Daugavpilī

JEĻENA OREHA

aizstāvēs promocijas darbu "Repša (Coregonus albula (L.)) populāciju ģenētiskā struktūra un morfoloģiskā mainība Latvijas ezeros" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.biol. Īzaks Rašals (Latvijas Universitāte); PhD Jana Radzijevskaja (Vytautas Magnus Universitāte, Lietuva); Dr.biol. Inese Kokina (DU).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un http://du.lv/lv/zinatne/promocija/aizstavesanai_iesniegtie_promocijas_darbi

***

2016. gada 9. decembrī plkst.10.00 Rīgas Tehniskās universitātes vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozares Promocijas padomes "RTU P-09" atklātajā sēdē Rīgā, Kalnciema iela 6, 309. auditorijā

VLADIMIRS ŠATREVIČS

aizstāvēs promocijas darbu "Stratēģiskās piemērotības novērtēšana ražošanas uzņēmumu attīstības uzlabošanai" ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Ineta Geipele (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.oec. Jurijs Spiridonovs (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"); Dr.oec. Asta Savanevičiene (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5).

***

2016. gada 9. decembrī plkst.12.00 Rīgas Tehniskās universitātes vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozares Promocijas padomes "RTU P-09" atklātajā sēdē Rīgā, Kalnciema iela 6, 309. auditorijā

MĀRIS BALODIS

aizstāvēs promocijas darbu "Energoapgādes nodrošinājuma optimizācijas modeļi Latvijas ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai" ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Ineta Geipele (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.oec. Dzintra Atstāja (Banku augstskola); Dr.oec. Bronius Neverauskas (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5).

***

2016. gada 9. decembrī plkst.14.00 Rīgas Tehniskās universitātes vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozares Promocijas padomes "RTU P-09" atklātajā sēdē Rīgā, Kalnciema iela 6, 309. auditorijā

ALISE VĪTOLA

aizstāvēs promocijas darbu "Institūciju sociālekonomiskās ietekmes novērtēšana" ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.oec. Dzintra Atstāja (Banku augstskola); Dr.oec. Bronius Neverauskas (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5).

***

2016. gada 9. decembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

LIENE SMANE-FILIPOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Audu funkcionālā morfoloģija bērniem ar abpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni ontoģenētiskā aspektā"

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Ilze Štrumfa (RSU); Dr.med.vet. Arnis Mugurēvičs (LLU); Dr.med. Renata Šimkunaite-Rizgeliene (Viļņas universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2016. gada 15. decembrī pl.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13

KATRĪNA TEIVĀNE-KORPA

doktora zinātniskā grāda mākslas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu "Fotomākslas attīstība Latvijā un Roberta Johansona (1877-1959) radošā darbība."

Recenzenti: Dr.art. Jānis Kalnačs (Vidzemes augstskola); Dr. art. Stella Pelše (Mākslas vēstures institūts); Dr. art. Inga Pērkone-Redoviča (Latvijas Kultūras akadēmija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LMA bibliotēkā (Rīgā, Kalpaka bulv. 13), LMA mājaslapā www.lma.lv .

***

Biznesa augstskolas Turība Promocijas padome Juridiskajā zinātnē 2016. gada 5. oktobrī piešķīra ERNESTAM SAULĪTIM doktora zinātnisko grādu juridiskajā zinātnē civiltiesību apakšnozarē (Dr.iur). Balsošanas rezultāti: par - 8 pret - 0 nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 1. novembra sēdē piešķīra SOLVITAI  UMBRAŠKO psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 17-11-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS