Aizstāvēšana

20-10-2016

2016. gada 7. novembrī plkst.12.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

AIGARS REINIS

aizstāvēs promocijas darbu "Staphylococcus epidermidid un Pseudomonas aeruginosa adhēzijas un kolonizācijas intensitātes noteikšana uz oriģināli sintezētu biomateriālu virsmas in vitro un in vivo pētījumos un to ietekme uz iekaisuma citokīnu ekspresiju audos".

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Andris Jumtiņš (RSU), Dr.habil.biol. Aleksandrs Rapoports (LU), Dr.habil.sc.ing. Gundars Mežinskis, (RTU MĶF Silikātu materiālu institūts).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2016. gada 7. novembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

INGUS SKADIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu "Ar antibiotiskām vielām impregnētu kompozītmateriālu antibakteriālā darbība in vitro un in vivo".

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.med. Jānis Vētra (RSU); Dr.habil.biol. Aleksandrs Rapoports (LU); Dr.habil.sc.ing. Gundars Mežinskis (RTU MĶF Silikātu materiālu institūts).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2016. gada 14. novembrī plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

DACE AVOTIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Laika-fāzes variējošā magnētiskā lauka ietekme uz nukleīnskābju piegādes efektivitāti vēža šūnās".

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.med. Jānis Vētra (RSU), Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars (RTU), Dr.biol. Elena Kashuba (Karolinskas institūts, Zviedrija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2016. gada 24. novembrī plkst.13.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

NAURIS JANKOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Viedo tehnoloģiju izmantošanas paņēmieni Latvijas sadales tīklos" inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule (RTU); Dr.sc.ing. Aleksandrs Gavrilovs (AS "Sadales tīkli"); Dr. sc. ing. Audrius Senulis (Klaipēdas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2016. gada 24. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205. auditorijā

ALEKSANDRA ČUPRIKA

aizstāvēs promocijas darbu "Fiziskā kapitāla veicināšana fitnesā".

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: Dr.habil.paed. Tatjana Koķe (RSU); Dr.med. Guntars Selga (RSU); Dr.med. Viesturs Lāriņš (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājaslapā www.lspa.lv.

***

2016. gada 25. novembrī plkst.10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANDA SMILTĒNA.

Tēma: "Deleģētās likumdošanas pirmsākumi Eiropā un Latvijā".

Recenzenti: Dr.iur. Annija Kārkliņa (LU); Dr.iur. Vitolds Zahars (DU); Dr.iur. Peeter Järvelaid (Tallinas Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa).

***

2016. gada 25. novembrī plkst.14.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes 207. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lopkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

DACE SMILTIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Latvijā audzēto slaucamo govju piena proteīna selekcijas molekulāri ģenētiskais nodrošinājums" lauksaimniecības zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.biol. Īzaks Rašals (LU); Dr.biol. Dainis Edgars Ruņģis (LVMI "Silava"); Dr.agr. Imants Jansons.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un interneta vietnē http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2016. gada 2. decembrī plkst.10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

ROMĀNS PUTĀNS.

Promocijas darba temats "Klientorientētas pieejas nozīme valsts pārvaldes attīstībā: jaunatnes gadījuma izpēte".

Recenzenti: Dr.oec. Tatjana Volkova (BA); Dr.oec. Anastasija Vilciņa (LLU); Dr. oec. Ķestutis Kriščiūnas (Kauņas Tehniskā Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

Liepājas Universitātes valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 7. oktobrī piešķīra SILGAI SVIĶEI filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - nav, nederīgu biļetenu - nav.

Pēdējā atjaunošana 27-10-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS