Aizstāvēšana

22-09-2016

2016. gada 7. oktobrī plkst. 13.00 Ventspils Augstskolā (Ventspils, Inženieru iela 101a, D407. auditorija) notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā

SILGA SVIĶE

aizstāvēs promocijas darbu "Speciālā leksika vispārīgajās divvalodu tulkojošajās vārdnīcās: augu nosaukumi" filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās valodniecības apakšnozarē.

Darba recenzenti: Dr.habil.philol. Andrejs Veisbergs (Latvijas Universitāte); Dr.habil.philol. Dace Markus (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); Dr.philol. Liene Markus-Narvila (LU Latviešu valodas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Ventspils, Inženieru iela 101a), kā arī interneta vietnēs http://www.liepu.lv/lv/503/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi un http://venta.lv/studijas/doktoranturas-studijas/.

***

RTU Promocijas padome P-08 2016. gada 7. jūlija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu KRIŠAM OSMANIM elektronikas un telekomunikāciju nozarē, radiosistēmas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9; pret - 0; nederīgs biļetens - 1.

***

Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 24. augustā piešķīra ARTURAM MEDVECKIM pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu pedagoģijas nozares vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 25. augusta sēdē piešķīra LAURAI VĪĶELEI ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr.chem.) ķīmijas nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 25. augustā LĪGA VILKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts lauksaimniecības doktora (Dr. agr.) zinātniskais grāds laukkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - nav, atturas - nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu un Materiālzinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 25. augustā ENDIJS BĀDERS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātniskais grāds meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - nav, nederīgi -1.

***

2016. gada 30. augustā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Vides zinātnes nozares Vides inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē VIESTURS KALNIŅŠ aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts LR inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing). Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, atturas - nav.

***

LU Datorzinātnes nozares Promocijas padomes 2016. gada 2. septembra sēdē IVO ODĪTIM tika piešķirts datorzinātņu doktora zinātniskais grāds apakšnozarē „Datu apstrādes sistēmas un datortīkli".

***

Latvijas Mākslas akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 16. septembrī VIJAI STRUPULEI tika piešķirts mākslas doktora (Dr.art) zinātniskais grāds. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P-09 Promocijas padomes sēdē 2016. gada 9. septembrī ARTŪRAM ZEPAM tika piešķirts ekonomikas zinātņu doktora grāds (Dr.oec.) vadībzinātnes nozares, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par- 8, pret- nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2016. gada 13. septembrī ANNAI FRĪDENBERGAI tika piešķirts filoloģijas doktora zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares latviešu diahroniskās valodniecības apakšnozarē (lēmums Nr. 6). Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 13. septembrī IRINAI BĒRZKALNEI tika piešķirts ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskais grāds ekonomikas nozarē, apakšnozarē "Finanses un kredīts". Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 15. septembrī INĀRA KUDRJAVCEVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas  doktora zinātniskais grāds (Dr.philol.) literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - nav, nederīgu biļetenu - nav.

Pēdējā atjaunošana 22-09-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS