Aizstāvēšana

8-09-2016

Rīgas Tehniskā universitāte precizē izdevumā "Zinātnes Vēstnesis" 2016. gada 4. jūlijā publicēto sludinājumu:

2016. gada 22. septembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AIGA BARISA

par tēmu „Modelling transition policies to a low-carbon road transport in Latvia by 2030".

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte); Dr.sc.ing. Jūlija Gušča (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Kenneth Bernard Karlsson (Technical University of Denmark, Dānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā."

***

2016. gada 22. septembrī plkst. 9.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, C 108. telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes Vadībzinātnē atklātā sēde, kurā promocijas darbu vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ĒRIKS LINGEBĒRZIŅŠ.

Promocijas darba temats: "Tūrisma uzņēmuma vadīšana gala patērētāja kultūras atšķirību kontekstā".

Recenzenti: Dr.oec. Ieva Brence (RISEBA); Dr.paed. Ineta Lūka (Biznesa augstskola Turība); PhD. Urs Wagenseil, Institut fur Tourismuswirtschaft (Šveice).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājaslapā.

***

2016. gada 23. septembrī plkst.10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AIGA MIERIŅA.

Tēma: "Starptautisko privāttiesību kodifikācija: Eiropas valstu pieredze".

Recenzenti: Dr.iur. Jānis Lazdiņš (Latvijas Universitāte); Dr. iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola "Turība"); Dr. iur. Jurgita Grigiene (Vītauta Dižā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa).

***

2016. gada 5. oktobrī plkst. 14.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, 108. telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ERNESTS SAULĪTIS.

Promocijas darba temats: "Publisko personu īpašums un īpašuma tiesības realizācijas formas".

Recenzenti: Dr.iur. Una Skrastiņa (Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa, Biznesa tehnoloģiju institūts); Dr.iur. Aleksandrs Baikovs (Baltijas Starptautiskā akadēmija); Dr.iur. Agne Tvaronavičienė (Mikolas Romeris universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājaslapā internetā: http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/doktorantura/promocijas-darbu-temas/izstradatie-promocijas-darbi-un-kopsavilkumi/414/"

***

RTU Elektrotehnikas nozares promocijas padome P-14 2016. gada 20. jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko tehnoloģiju un automātikas apakšnozarē LESLIE ROBERTAM ADRIANAM. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Mežzinātņu un Materiālzinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 20. jūnijā AINĀRS GRĪNVALDS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātniskais grāds meža ekonomikas un politikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - nav, nederīgi - nav.

***

LLU Mežzinātņu un Materiālzinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 21. jūnijā INESE ŠĀBLE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskais grāds koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - nav, nederīgi - nav.

***

LLU Mežzinātņu un Materiālzinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 21. jūnijā DACE CĪRULE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskais grāds koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - nav, nederīgi - nav.

***

Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 22. jūnijā piešķīra PĀVELAM JURAM pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu pedagoģijas nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - nav, nederīgu biļetenu - nav.

***

RTU Promocijas padome P-08 2016. gada 30. jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ROMASAM PAULIKAM elektronikas un telekomunikāciju nozarē, datortehnikas un tīklu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9; pret - 0; nederīgs biļetens - 1.

***

RTU Promocijas padome P-08 2016. gada 30. jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu LAURIM CIKOVSKIM elektronikas un telekomunikāciju nozarē, datortehnikas un tīklu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 11; pret - 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 30. jūnija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr.paed) zinātnisko grādu MĀRĪTEI ROZENFELDEI nozaru (speciālās) pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8; pret - nav; nederīgu biļetenu nav.

***

BSA Ekonomikas nozares un Reģionālās ekonomikas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 4. jūlijā PO YUAN HSIAO aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - nav, nederīgi biļetenu nav.

*** 

2016. gada 4. jūlijā RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes P-22 atklātā sēdē MONTA LĀCĀNE aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu transporta un satiksmes nozares gaisa transporta un infrastruktūras apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2016. gada 4. jūlijā RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes P-22 atklātā sēdē ANDRIS VAIVADS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu transporta un satiksmes nozares gaisa transporta un infrastruktūras apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2016. gada 4. jūlijā RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes P-22 atklātā sēdē ANDRIS UNBEDAHTS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu transporta un satiksmes nozares ūdens transporta un infrastruktūras apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P-08 2016. gada 7. jūlija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu INGUM MITROFANOVAM elektronikas un telekomunikāciju nozarē, ķēdes un signāli apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8; pret - 0; nederīgs biļetens - 1.

Pēdējā atjaunošana 13-09-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS