Aizstāvēšana

30-06-2016

2016. gada 11. jūlijā plkst. 13.00 Latvijas Universitātē zinātniskā grāda pretendente AIJA GERIŅA-BĒRZIŅA promocijas darbu "Ķīmijterapijas devas noteikšanas būtība un toksicitātes prognozēšana, izvērtējot cisplatīna klīrensu onkoloģiskiem pacientiem ar dažādu taukaudu masu" neaizstāvēs.

***

2016. gada 4. jūlijā plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 319. auditorijā.

PO YUAN HSIAO

doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu "Integrācija un brīvo ekonomisko zonu reģionālās ekonomikas attīstība Taivānā un Ķīnā".

Recenzenti: Dr.oec. Tatjana Muravska (Latvijas Universitāte), profesore; Dr.oec. Olga Lavriņenko (Daugavpils Universitāte), vadošā pētniece; PhD Mosad Zineldin (Linnaues University) profesors Zviedrijā.

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv .

***

2016. gada 24. augustā plkst.11.00 Liepājas Universitātē (Lielajā ielā 14, 227. telpā) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

ARTURS MEDVECKIS

aizstāvēs promocijas darbu "Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vispārīgās pedagoģijas (pedagoģijas vēsture) apakšnozarē.

Darba recenzentes: vadošā pētniece, emeritētā profesore Dr.paed. Aīda Krūze (Latvijas Universitāte); profesore Dr.paed. Velta Ļubkina (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); profesore Dr.paed. Inta Klāsone (Liepājas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā, Liepājā, Lielajā ielā 14, kā arī LiepU interneta vietnē www.liepu.lv.

***

2016. gada 25. augustā, plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123.auditorijā

LĪGA VILKA

aizstāvēs promocijas darbu "Lielogu dzērveņu ogu puves un to ierosinātāji Latvijā" Lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente Dr. agr. Gunita Bimšteine; Latvijas Universitātes profesors Dr. habil. biol. Īzaks Rašals; Dārzkopības institūta vadošā pētniece PhD Inga Moročko-Bičevska.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2016. gada 25. augustā plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANNA KUBULE

par tēmu "Novel methods for integrated assessment of industrial symbiosis and energy efficiency".

Oficiālie recenzenti: profesors, inženierzinātņu doktors Ritvars Sudārs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); inženierzinātņu doktore Elīna Dāce (Rīgas Tehniskā universitāte), profesore; inženierzinātņu doktore Žaneta Stasiškienė (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2016. gada 25. augustā, plkst.16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 701. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

LAURA VIĶELE

aizstāvēs promocijas darbu "Bionoārdošu dabas polimēru izmantošana iepakojamā papīra īpašību uzlabošanai" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. sci. ing. Mārtiņš Kalniņš; Dr. chem. Oskars Bikovens; Dr. habil. chem. Andris Zicmanis.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 25. augustā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu un Materiālzinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, Kokapstrādes katedras sēžu zālē promocijas darbu Mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē aizstāvēs

ENDIJS BĀDERS

tēma „Sasalstoša lietus un vēja kā dabisko traucējumu ietekme skuju koku audzēs hemiboreālajos mežos Latvijā"

Recenzenti: LLU profesore Dr.silv. Inga Straupe, LVMI „Silava" vadošais pētnieks Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Aleksandra Stulginska universitātes Mežkopības un ekoloģijas fakultātes profesors Dr. Gediminas Brazaitis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2016. gada 30. augustā plkst. 13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides zinātnes nozares Vides inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, Vides un būvzinātņu fakultātes 117. auditorijā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vides inženierzinātnē aizstāvēs

VIESTURS KALNIŅŠ.

Tēma: "Gaisa piesārņojuma sinerģiskā efekta novērtējums ar bioindikācijas un vides parametru metodēm".

Recenzenti: Rīgas Tehniskās universitātes profesore Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga; Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore Dr.sc.ing. Jūlija Gušča; Lietuvas Aleksandra Stulginska universitātes Mežzinātņu un ekoloģijas fakultātes profesors Dr. Vitas Marozas.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

LU Pedagoģijas zinātņu nozares Promocijas padomes atklātā sēde notiks 2016. gada 30. augustā plkst.14.00 (Jūrmalas gatve 76, V 201. auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INETA STRAUTIŅA.

Temats: "Brāļu draudzes kā reliģiskas un sabiedriskas kustības pedagoģiskais mantojums Vidzemē 18.gadsimtā".

Recenzenti: prof. Irēna Žogla, LU; prof. Gvido Straube, LU; asoc.prof. Alīda Zigmunde, RTU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2016. gada 2. septembrī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

IVO ODĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu "Biznesa procesu izpildes laika verificēšana" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.comp. A.Kalniņš (LU); prof. Dr.sc.ing. E.Ginters (Vidzemes Augstskola); prof. Dr.sc.comp. M.Augustons (Monterejas Pēcdiploma Jūrniecības Augstskola, ASV).

***

2016. gada 6. septembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Open auditorijā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

RITA KONSTANTE

aizstāvēs promocijas darbu "Sekundārās veselības aprūpes infrastruktūras plānošana Latvijā" medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: doc. Signe Mežinska, LU Medicīnas fakultāte; docenta p.i. Kristaps Circenis, Rīgas Stradiņa universitāte; pētnieks Jonathan Erskine, Durham Universitāte, Lielbritānija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

LU Pedagoģijas zinātņu nozares Promocijas padomes atklātā sēde notiks 2016. gada 8. septembrī plkst.14.00 (Jūrmalas gatve 76, V 201. auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA LAŠKOVA.

Temats: "Pieaugušo darba meklētāju karjeras vadības prasmju veidošanās nodarbinātības atbalsta programmās".

Recenzenti: prof. Irēna Žogla, LU; prof. Jānis Dzerviniks, RTA; prof. Tatjana Koķe, RSU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2016. gada 8. septembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JĀNIS VILGERTS

par tēmu "Trīskāršās spirāles pieeja bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmā".

Oficiālie recenzenti: profesors, inženierzinātņu doktors Gatis Bažbauers (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, ģeogrāfijas doktors Oļģerts Nikodemus (Latvijas Universitāte); profesors, inženierzinātņu doktors Saulius Vasarevičius (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2016. gada 9. septembrī plkst. 10.00 RTU Kalnciema ielā 6, 309. auditorijā notiks

ARTŪRA ZEPA

promocijas darba "Stratēģiskie risinājumi organizācijas ilgtspējīgai attīstībai un starptautiskai izcilībai" aizstāvēšana Promocijas padomes "RTU P-09" sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec., RTU profesore; Andrejs Čirjevskis, Dr.oec., "RISEBA" profesors; Asta Savanevičiene, ekonomikas zinātņu doktore, Kauņas Tehnoloģiju universitātes profesore (Lietuva).

***

2016. gada 13. septembrī plkst. 15.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402. telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

ANNA FRĪDENBERGA

aizstāvēs promocijas darbu "Nominālā vārddarināšana Georga Manceļa darbos" filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. I.Koškins, Dr. philol. L.Lauze, Dr. philol. A.Kuzņecovs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 13 . septembrī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu - ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IRINA BĒRZKALNE.

Tēma: "Komercsabiedrību kapitāla struktūras ietekme uz darbības finanšu rezultātiem." Nozare - ekonomika, apakšnozare -Finanses un kredīts.

Recenzenti: Dr.oec. Ruta Šneidere, Latvijas Universitātes asoc. profesore; Dr.oec. Anastasija Vilciņa, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes profesore; Dr.oec. Iveta Mietule, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2016. gada 14. septembrī plkst.15.00 Rīgā, P.Valdena ielā 3, RTU MLĶF konferenču zālē (272. telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P-02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INTA KIRILOVIČA.

Promocijas darba temats - "Hidrauliskas saistvielas izstrāde dolomīta romāncementa objektu restaurācijai".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Visvaldis Švinka (RTU), Dr.geol. Ģirts Stinkulis (LU ); Dr. Romans Kozlovskis, (Polijas ZA).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā (Valdena ielā 5), kā arī RTU mājaslapā: www.rtu.lv.

***

2016. gada 15. septembrī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 309. auditorijā, Vienības ielā 13, Daugavpilī

INĀRA KUDRJAVSKA

aizstāvēs promocijas darbu "Lietuva G. Kanoviča prozā" Filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: asoc. prof., Dr. philol. Pavels Lavriņecs (Viļņas Universitāte); prof., Dr. philol. Ludmila Sproģe (Latvijas Universitāte); asoc. prof., Dr. philol. Anna Stankeviča (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā Daugavpilī, Vienības ielā 13, kā arī DU mājaslapā.

***

2016. gada 16. septembrī pl.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, 10. telpā

VIJA STRUPULE

doktora zinātniskā  grāda mākslas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu "Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros. 16. gadsimts - 18. gadsimta 3. ceturksnis".

Recenzenti: vadošā pētniece Rūta Kaminska  (Dr.art.), Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; docents Ilmārs Dirveiks (Dr. arch.), Rīgas Tehniskā universitāte; profesore Krista Kodres (Dr.art.), Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts.

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LMA bibliotēkā (Rīgā, Kalpaka bulv. 13), LMA mājaslapā www.lma.lv.

***

2016. gada 21. septembrī plkst.15.00 Rīgā, P.Valdena ielā 3, RTU MLĶF konferenču zālē (272. telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P-02 atklātā sēde.

Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JURIS GRĪNIŅŠ.

Promocijas darba temats - "Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana ar hidrotermiskās modifikācijas paņēmienu".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Juris Mālers (RTU), Dr.sc.ing. Aivars Žūriņs (LV KĶI), Dr. sc.ing. Uldis Spulle (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā (Valdena ielā 5), kā arī RTU mājas lapā: www.rtu.lv

***

2016. gada 22. septembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AIGA BARISA

par tēmu "Modelling transition policies to a low-carbon road transport in Latvia by 2030".

Oficiālie recenzenti: profesors, Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte); Dr.sc.ing. Jūlija Gušča (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.oec. Klaus Skytte (Technical University of Denmark, Dānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2016. gada 23. septembrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadīb­zinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

STEFAN WILLUTZKY.

Tēma - "Inovāciju vadības ietekmes rādītāji starporganizāciju piegādes ķēdēs". Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Biruta Sloka; Latvijas Universitāte; profesore Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Rīgas Tehniskā Universitāte; asoc. profesore Dr.sc.adminstr. Tatjana Vasiļjeva, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA".

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 27. septembrī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu - ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INESE ALEKSEJEVA.

Tēma: "Latvijas patērētāju attieksme pret ģenētiski modificētiem organismiem." Nozare - ekonomika, apakšnozare -tirgzinība.

Recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, LLU, profesore; Dr.oec. Ineta Geipele, RTU, profesore; Dr.oec. Elita Jermolajeva, profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2016. gada 28. septembrī plkst.15.00 Rīgā, P.Valdena ielā 3, RTU MLĶF konferenču zālē (272.telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P-02 atklātā sēde.

Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

OSKARS GRĪGS.

Promocijas darba temats - "Uz modeli bāzēta biomasas iznākuma optimizācija un kontrole E.coli BL21 (DE3) hepatīta B korantigēna (HBcAg) producenta fermentācijas procesam ar piebarošanu".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš (RTU), Dr.biol. Uldis Kalnenieks (LLU ), Dr.habil. Rimvydas Simutis (Lietuva, Kauņas Tehnoloģiju Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā (Valdena ielā 5), kā arī RTU mājas lapā: www.rtu.lv.

***

2016. gada 9. jūnijā RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes P-22 atklātā sēdē KRISTĪNE CARJOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu "Transporta un satiksmes" nozares "Gaisa transports un infrastruktūra" apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2016. gada 9. jūnijā RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes P-22 atklātā sēdē SERGEJS TRETJAKOVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu "Transporta un satiksmes" nozares "Gaisa transports un infrastruktūra" apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2016.gada 14.jūnijā LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padome, pamatojoties uz recenzentu atzinumiem, diskusijas un aizklātās balsošanas rezultātiem (par - 7, pret - nav, nederīgi biļeteni - nav), nolemj piešķirt RENĀTEI MISEVIČAI-TRILLIČAI filoloģijas doktora zinātnisko grādu valodniecības zinātņu nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē.

***

RTU promocijas padomes "P-05" 2016. gada 16. jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares Elektroenerģētikas apakšnozarē HASAN H. KOBAN. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 18-08-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS