LZA Senātā

16-06-2016

LZA ir jābūt iniciatoram

14.jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta sēdē LZA viceprezidents prof. Andrejs Ērglis aizsāka diskusiju par Latvijas zinātnes organizatorisko struktūru, finansējuma nodrošināšanu zinātniskajai darbībai un  investīciju piesaisti  P&A&I projektiem.

Prof. Andrejs Ērglis uzsvēra, ka valsts ekonomikas izrāvienam, līdz ar ieguldījumiem cilvēkresursos, izglītībā, zinātnē un tās infrastruktūrā ir nepieciešama kompetenta, uz faktiem un situācijas analīzi balstīta attīstības tendenču un risinājumu prognoze. LZA ir jābūt iniciatoram šo jautājumu aktualizēšanā gan Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskajā padomē (LPISP), gan ministrijās, gan Saeimā, piedāvājot, analizējot un skaidrojot valsts ekonomiskās izaugsmes iespējamos risinājumus. LZA komandas darbības rezultāts būtu valsts stratēģiskās attīstības plānošana  augstākās ekspertīzes līmenī.  Svarīgs aspekts šajā procesā ir  domu apmaiņa starp augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas speciālistiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldi. LZA var būt iniciators šādu diskusiju organizēšanā, aicinot ekspertus no institūcijām, uzņēmumiem un Eiropas Savienības zemju valdībām, kurās gūti ievērojami panākumi uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībā.

Kā viens no pirmajiem veicamajiem uzdevumiem ir mainīt Latvijas zinātnes organizatorisko struktūru. Diskusijas par šo jautājumu jau ir bijušas gan Saeimā, gan LPISP sēdē, gan Izglītības un zinātnes ministrijā. LPISP ekspertu darba grupa ir izstrādājusi priekšlikumus tiesību aktu grozījumiem un iespējamo organizatorisko struktūru. 

Prof. Andrejs Ērglis aicināja turpināt uzsākto darbu  pie  tehnoloģiju pārnesei un inovācijai nepieciešamās infrastruktūras centru izveides, piesaistot Eiropas Investīciju bankas finansējumu.  P&A&I potenciāla attīstība ir būtisks priekšnosacījums Eiropas 2020 stratēģijas mērķu izpildei, t.sk. (i) gudrai ekonomikas izaugsmei, kas balstīta uz zināšanām un inovāciju; (ii) ilgtspējīgai izaugsmei, veicinot efektīvāku resursu izmantošanu un konkurētspēju; (iii) iekļaujošai izaugsmei, sekmējot sociālo un teritoriālo atšķirību izlīdzināšanu, t.sk. arī P&A&I potenciāla un infrastruktūras nodrošinājuma ziņā.

Sadarbība starp augstskolām un zinātniskajiem institūtiem nodrošinās Baltijas valstu zinātnieku un studiju prioritāro virzienu specializāciju un unikālās pieredzes jomu attīstību. Apvienojoties klasteros ar uzņēmumiem, kuri ir orientēti uz inovāciju ieviešanu, tiks nodrošināta pētījumu, studiju un mūžizglītības programmu saikne ar praksi, veicināta studentu un zinātnieku mobilitāte gan starptautiski, gan starp industriju un zinātniskajām institūcijām. Infrastruktūras jomā tiks novērsta lielmēroga dārgās zinātniskās aparatūras iegādes dublēšanās un neefektīva izmantošana.

Jaunus, inovatīvus uzņēmumus paredzēts veidot iepriekšēju aprobāciju izgājušu zinātnisko ideju un tehnoloģisko procesu komercializācijai, piesaistot ārvalstu un Latvijas finanšu investīcijas. Uzņēmumu darbības efektivitāte būs mērāma jaunradīto darba vietu, ekonomisko rādītāju, radītās pievienotās vērtības un sociāli - ekonomiskās vides attīstības izteiksmē. Sinerģija Baltijas valstu mērogā izpaudīsies piedāvājuma un pieprasījuma saskaņotā virzībā tehnoloģiju pārneses un inovācijas jomā, augstu pievienoto vērtību radošajai uzņēmējdarbībai nepieciešamās informācijas, sociālās un intelektuālās vides sagatavošanā.

Powered by Elxis - Open Source CMS