Aizstāvēšana

16-06-2016

2016. gada 1. jūlijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda komunikācijas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

MARITA ZITMANE

par tēmu "Patērētāja (at)veidojums Latvijas žurnālu reklāmās perestroikas un pēcpadomju periodā: dzimtes identitātes diskurss (1985-2004)".

Recenzenti: asoc. prof., Dr.philol. Baiba Holma (Latvijas Universitāte); prof., Dr.philol. Irina Novikova (Latvijas Universitāte); prof., Dr.art. Deniss Hanovs (Rīgas Stradiņa universitāte); asoc. prof., PhD Daina Eglīte (Daina Stukuls Eglitis) (George Washington University, ASV).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/.

***

2016. gada 4. jūlijā plkst. 12:30 RTU Transporta un satiksmes nozares Promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lomonosova ielā 1a, k1, 218 . telpā

MONTA LĀCĀNE

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Gaisa satiksmes vadības sistēmas izstrāde tālvadības gaisakuģu lidojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā".

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Vladislavs Turko (zinātniski pētnieciskā centra "Aviatest" direktora vietn. zinātniskajā darbā); profesors Dr.habil.sc.ing. Jonas Stankunas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva ).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv .

***

2016. gada 4. jūlijā plkst. 14:00 RTU Transporta un satiksmes nozares Promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lomonosova ielā 1a, k1, 218 . telpā

ANDRIS VAIVADS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Lidojumu drošības un regularitātes palielināšana aviokompānijā pamatojoties uz gaisa kuģu tehnisko ekspluatācijas procesu uzlabošanu".

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Andronovs (Transporta un sakaru institūts), profesors Dr.habil.sc.ing. Jonas Stankunas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv .

***

2016. gada 4. jūlijā plkst. 15:30 RTU Transporta un satiksmes nozares Promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lomonosova ielā 1a, k1, 218 . telpā

ANDRIS UNBEDAHTS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Kuģu dzinēju tehniskā stāvokļa akustiskās diagnostikas metodoloģijas izstrāde".

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. Valdis Priednieks (Latvijas Jūras akadēmija); profesors, Dr.sc.ing. Vladislavs Turko (zinātniski pētnieciskā centra "Aviatest" direktora vietn. zinātniskajā darbā); profesors Dr.habil.sc.ing. Vytautas Palauskas (Klaipedos universitetas, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv .

***

2016. gada 4. jūlijā plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 319.  auditorijā.

PO YUAN HSIAO

doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas  promocijas darbu "Integrācija un brīvo ekonomisko zonu reģionālās ekonomikas attīstība Taivānā un Ķīnā".

Recenzenti: Dr.oec. Tatjana Muravska (Latvijas Universitāte), profesore; Dr.oec. Olga Lavriņenko (Daugavpils Universitāte), vadošā pētniece ; PhD Mosad Zineldin (Linnaues University) profesors Zviedrijā.

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv

***

2016.gada 6.jūlijā plkst.13.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ALEKSANDRS MAĻCEVS

aizstāvēs promocijas darbu "Nieru transplantācija no donoriem pēc sirdsdarbības apstāšanās".

Oficiālie recenzenti: profesors Romans Lācis, Dr.habil.med. (RSU); Jurijs Sorokins, Dr.med. (Latvijas Onkoloģijas centrs); Asoc.profesors Arunas Želvis, Dr.med. (Viļņas universitātes slimnīcas Santarišķu klīnikas uroloģijas nodaļa, Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2016.gada 7.jūlijā plkst.12.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JOLANTA VAMZE-LIEPIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Reaktogenitātes raksturojums attālinātos laika periodos pēc kaulaudu aizvietojošo biomateriālu implantācijas".

Oficiālie recenzenti: profesors Jānis Vētra, Dr.habil.med. (RSU); asoc.profesors Jānis Ločs, Dr.sc.ing. (Rīgas Tehniskā universitāte); asoc.profesore Renata Šimkūnaite-Rizgeliene, Dr.med. (Viļņas universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2016. gada 11. jūlijā plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Open auditorijā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

AIJA GERIŅA-BĒRZIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Ķīmijterapijas devas noteikšanas būtība un toksicitātes prognozēšana izvērtējot cisplatīna klīrensu onkoloģiskiem pacientiem ar dažādu taukaudu masu" medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Mārcis Leja, LU Medicīnas fakultāte; asoc. prof. Simona Doniņa, Rīgas Stradiņa universitāte; doc. Rasa Jančiauskiene, Kauņas Universitāte (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 11. jūlijā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Open auditorijā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

DAIGA ŠANTARE

aizstāvēs promocijas darbu "Kolorektālā vēža skrīninga efektivitātes uzlabošanas iespējas Latvijā" medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc. prof. Alinta Hegmane, LU Medicīnas fakultāte; asoc. prof. Simona Doniņa, Rīgas Stradiņa universitāte; prof. Nea Melila, Somijas Audzēju reģistrs (Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padome 2016.gada 3.jūnija atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu Juridiskās zinātnes Tiesību teorijas un vēstures apakšnozarē ARTŪRAM CAICAM. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padome 2016.gada 3.jūnija atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu Juridiskās zinātnes Starptautisko tiesību apakšnozarē INESEI KALNIŅAI. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 1.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P-07 2016.gada 6.jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ALEKSEJAM JURENOKAM. Balsošanas rezultāti: par - 9 balsis; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

***

2016. gada 8.jūnijā RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P-02 atklātā sēdē NATALJA GEISARI aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: "par ievēlēšanu" -10, "pret" - nav, "nederīgi biļeteni" - nav.

***

RTU Promocijas padome P-18 2016.gada 1.jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu KASPARAM MĀLNIEKAM Materiālzinātnes nozares Keramikas materiālu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 17-06-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS