Aizstāvēšana

2-06-2016

2016. gada 20. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu un Materiālzinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 43, Kokapstrādes katedras sēžu zālē promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai meža ekonomikas un politikas apakšnozarē aizstāvēs

Mg.silv. AINĀRS GRĪNVALDS.

Tēma: "Stratēģiskās un taktiskās plānošanas sasaistes pilnveidošana galvenajā cirtē".

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Dr.habil.biol. Imants Liepa; Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks Dr.silv. Āris Jansons; Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes Meža resursu apsaimniekošanas fakultātes asociētais profesors Dr.silv. Tomass Lāms (Tomas Lämås).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2016. gada 21. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu un Materiālzinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 43, Kokapstrādes katedras sēžu zālē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē aizstāvēs

Mg.chem. DACE CĪRULE.

Tēma: "Termiski modificētas lapkoku koksnes dekoratīvās īpašības un to stabilitātes uzlabošana pret vides faktoru iedarbību".

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētais profesors, Dr.sc.ing. Edgars Bukšāns; Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta pētnieks, Dr.sc.ing. Ramūnas Tupčiauskas; Norvēģijas Koksnes tehnoloģijas institūta Treteknisk vadošais pētnieks Dr. Ulrich Hundhausen.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2016. gada 21. jūnijā plkst. 12.30 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu un Materiālzinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 43, Kokapstrādes katedras sēžu zālē promocijas darbu Inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē aizstāvēs

Mg.chem. INESE ŠĀBLE.

Tēma: "Koksnes šķiedru saistīšanās spēju uzlabošana".

Recenzenti: Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks, Dr.chem. Bruno Andersons; Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.sc.ing. Uldis Spulle; Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes asociētais profesors, Dr.ing. Sigitas Vėjelis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2016. gada 22. jūnijā plkst. 10.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GINTA CIMDIŅA

par tēmu "Scaling-up from a single energy production unit to state energy sector".

Oficiālie recenzenti: profesors, habilitēts ķīmijas zinātņu doktors Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte), inženierzinātņu doktors Edgars Vīgants (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, inženierzinātņu doktors Andres Siirde (Tallinn University of Technology, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2016. gada 22. jūnijā plkst.11.00 Liepājas Universitātē (Lielajā ielā 14, 227. telpā) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

PĀVELS JURS

aizstāvēs promocijas darbu "Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana pedagoģiskajā procesā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzentes: profesore Dr.paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte); profesore Dr.paed. Inese Jurgena (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr.paed. Anita Līdaka (Liepājas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā, Liepājā, Lielajā ielā 14, kā arī LiepU interneta vietnē www.liepu.lv .

***

2016 .gada 30. jūnijā plkst. 15.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Rīgā Āzenes ielā 12, 2-38. telpā

LAURIS CIKOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Datu pārraides efektivitātes palielināšana bezvadu ad-hoc tīklā" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.sc.ing. Gunārs Lauks (RTU); Dr.sc.comp. Artis Mednis (līgumdarbs); profesors, Dr.habil.phys. Juris Roberts Kalniņš (Ventspils Augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

Pedagoģijas zinātņu nozares Promocijas padomes atklātā sēde notiks 2016.gada 30.jūnijā plkst.13.30 LU (Jūrmalas gatve 76, V 201 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MĀRĪTE ROZENFELDE.

Temats: "Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma", "Support System for Promoting the Process of Inclusion of Learners with Special Needs in General Education Institutions".

Recenzenti: prof. Sarmīte Tūbele, LU; prof. Jeļena Davidova, DU; prof. Ivars Muzis, RPIVA.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa)

***

2016. gada 30. jūnijā plkst. 14.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 2-38. telpā

ROMASS PAULIKS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Video pārraides pakalpojumu kvalitātes pētījumi pakešu tīklos" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons (RTU); profesors, Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis (TSI); profesors, Dr.habil.phys. Eligijus Sakalauskas (Kauņas Tehnoloģiju universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2016.gada 1.jūlijā plkst. 13.00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA (RISEBA) 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3, notiks RISEBA Promocijas padomes atklātā sēde, kurā

DIDZIS RŪTĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu "Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība un tās pilnveidošanas iespējas veselības aprūpes nozares uzņēmumos Latvijā" doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: Biruta Sloka, Dr.oec., Latvijas Universitātes profesore (Latvija); Arnis Sauka, Dr.rer.pol., Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors (Latvija); Ligita Šimanskiene, Dr.oec., Klaipēdas Universitātes profesore (Lietuva).

Ar zinātnisko darbu var iepazīties RISEBA bibliotēkā, Meža ielā 3, Rīgā, un Banku augstskolas bibliotēkā, K.Valdemāra ielā 161, Rīgā.

***

2016 . gada 7. jūlijā plkst. 14.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 2-38. telpā

INGUS MITROFANOVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Satelītu navigācijas sistēmu veiktspējas pētījumi ar fāžu mērījumiem" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.sc.ing. Guntars Balodis (RTU); profesors, Dr.habil.sc.ing. Igors Kabaškins (TSI); profesors, Dr.sc.ing. Eimuntas Paršeliūnas (VGTU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2016. gada 7. jūlijā plkst. 15.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 2-38. telpā

KRIŠS OSMANIS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Daudzplakņu volumetriskās 3d vizualizācijas sistēmas modeļa analīze un izveide programmējamos loģiskos masīvos" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.sc.ing. Guntars Balodis (RTU); profesors, Dr.habil.phys. Ivars Lācis (LU); pētījumu profesors, Dr.sc.ing. Olev Märtens (Tallin University of Technology)

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares krimināltiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozaru promocijas padome 2016.gada 18.maija atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē VADIMAM KALAŠNIKOVAM. Balsošanas rezultāti: par - 6 , pret - 2, nederīgu biļetenu nav.

***

BSA Ekonomikas nozares un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 26. maijā JELENA POPOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - nav, nederīgi - nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS