Aizstāvēšana

5-05-2016

2016. gada 24. maijā plkst. 14:30 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 25, 233. auditorijā, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

INESE BIRZNIECE

aizstāvēs promocijas darbu "Ierosināto singleta Π stāvokļu lāzeru spektroskopija un potenciālu konstruēšana KCs un RbCs molekulās" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. phys. Laimons Začs (LU); Dr.phys. Aivars Vembris, (CFI); profesors, Dr. Andrey Stolyarov, Maskavas Valsts universitāte (Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2016. gada 24. maijā plkst. 16:30 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 25, 233. auditorijā, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ARTIS KRŪZIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu "Sajauktu ierosinātu stāvokļu augstas izšķiršanas spējas spektroskopija cēziju un rubīdiju saturošās divatomu molekulās" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. phys. Laimons Začs (LU); Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis, (CFI); profesors, Dsc. Asen Enev Pashov, Sofijas universitāte (Bulgārija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2016.gada 30.maijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ILZE DOBELE

aizstāvēs promocijas darbu „Rinusinusīta riska faktori zobārstniecībā, klīniskie aspekti".

Oficiālie recenzenti: profesors Andrejs Skaģers, Dr.habil.med. (RSU); Simonas Grybauskas, Dr.med. (SIA Viļņas implantoloģijas centra klīnika, Lietuva); Saulius Vaitkus, Dr.med. (Lietuvas Veselības zinātņu universitāte).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv

***

2016. gada 3. jūnijā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 305. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

OLGA RAJEVSKA.

Promocijas darba temats - „Pensiju adekvātums un taisnīgums kā pensiju sistēmas institucionālā dizaina funkcijas: Baltijas valstu gadījums". Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - sabiedrības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.oec. S.Bāliņa (LU); prof. Dr.habil.oec. B.Rivža (LLU); prof. Dr. oec.Vida Davidavičiene (Viļņas Tehniskā Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2016.gada 3.jūnijā plkst.10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ARTŪRS CAICS.

Tēma: "Saeimas deputātu politiskā atbildība".

Recenzenti: prof., Dr.iur. Ringolds Balodis (Latvijas Universitāte); asoc. prof., Dr.iur. Uldis Ķinis (Rīgas Stradiņa universitāte); prof. Dr. iur. Peeter Järvelaid (Tallinas Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa). 

***

2016.gada 3.jūnijā plkst.12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INESE KALNIŅA.

Tēma: "Nacionālo minoritāšu tiesību aizsardzības nodrošināšana pasaulē, Eiropā un Latvijā".

Recenzenti: prof., Dr.iur. Jautrīte Briede (Latvijas Universitāte); prof., Dr. iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola "Turība"); prof., Dr.iur., Viktoras Justickis (Mykolas Romeris university, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2016. gada 10. jūnijā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

LĪGA ĀBOLIŅA.

Promocijas darba temats - „Ģimene un tās atbalsta politikas attīstība Latvijā (1990-2015)". Nozare - demogrāfija.

Recenzenti: prof. Dr.geogr. Z.Krišjāne (LU); asoc. prof. Dr.sc.soc. R.Rungule (RSU); prof. Dr.sc.soc. S.Mikuļoniene (M.Romera Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2016.gada 3.jūnijā plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 305.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

CHRISTIANE GAUL.

Tēma - „Franšīzes ņēmēju atlase: faktori, kas ietekmē veiksmīgu franšīzes ņēmēju izvēli". Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore, Dr.oec. Biruta Sloka, Latvijas Universitāte; profesore, Dr. habil. oec. Baiba Rivža, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; profesore, Dr.oec. Vida Davidavičienė, Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte, Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 10. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

MARTA BANCEVIČA

par tēmu "Veselības stāvokļa nevienlīdzība Latvijā".

Recenzenti: asoc. prof., Dr.sc.pol. Ivars Ijabs (Latvijas Universitāte); prof., Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs (Daugavpils Universitāte); prof., Dr.habil.oec. Baiba Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); asoc. prof., PhD Geir C.Tufte (Østfold University College, Norvēģija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/.

***

2016.gada 10.jūnijā plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

NICOLA MARTINA ZECH.

Tēma - „Krīžu vadība viesnīcu nozarē - iesaistīto pušu attiecību vadības pieeja". Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Signe Bāliņa; Latvijas Universitāte; profesore Dr.oec. Agita Līviņa; Vidzemes Augstskola; asoc. profesore Dr.sc.adminstr. Ieva Brence, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 22. jūnijā plkst. 10:00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GINTA CIMDIŅA

par tēmu „Scaling-up from a single energy production unit to state energy sector".

Oficiālie recenzenti: profesors, habilitēts ķīmijas zinātņu doktors Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte), inženierzinātņu doktors Dr.sc.ing. Edgars Vīgants (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, inženierzinātņu doktors Dr.sc.ing. Andres Siirde (Tallinn University of Technology, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2016.gada 28.aprīlī Biznesa augstskolā Turība savu promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja SIGITA ŠIMBELĪTE. Ar Promocijas padomes Juridiskajā zinātnē lēmumu tika nolemts piešķirt Sigitai Šimbelītei doktora zinātnisko grādu juridiskajā zinātnē krimināltiesību apakšnozarē. Balsojuma rezultāts: par - 9 balsis, pret - 0 balsis.

***

2016.gada 28.aprīlī Biznesa augstskolā Turība savu promocijas darbu vadībzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja IEVA ZEMĪTE. Ar Promocijas padomes Vadībzinātnē lēmumu tika nolemts piešķirt Ievai Zemītei doktora zinātnisko grādu vadībzinātnē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē.  Balsojuma rezultāts: par - 9 balsis, pret - 0 balsis.

Powered by Elxis - Open Source CMS