VPP EKOSOC-LV 2. posma rezultātu publiskā apspriešana

21-04-2016

22. martā Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē notika VPP EKOSOC-LV 2. posma rezultātu publiskā apspriešana. Apspriedē piedalījās projektu vadītāji un pētnieki, kuri uzstājās ar ziņojumiem par 2. posmā veiktajiem pētījumiem un paveiktā darba rezultatīvajiem rādītājiem.

Sēdē piedalījās arī programmas uzraudzības padomes pārstāvji: Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis Andrejs Siliņš, akadēmiķe Raita Karnīte, LZA Ekonomikas institūta vadītāja Ņina Linde, Transporta un sakaru institūta rektors Igors Graurs. Apspriedi apmeklēja un aktīvi piedalījās diskusijās Studiju un zinātnes administrācijas pārstāve Inguna Paredne, Zemkopības ministrijas pārstāve Ilze Slokenberga, Izglītības ministrijas pārstāve Velta Baseviča u.c.

Atklājot sēdi, LZA viceprezidents Tālavs Jundzis uzsvēra valsts pētījumu programmu lielo nozīmi universitāšu kopdarbības veicināšanā un aicināja turpmāk šo sadarbību attīstīt arī starp pašām Valsts pētījumu programmām. Akadēmiķe Raita Karnīte atzīmēja programmas izteikti starpdisciplināro tematiku, EKOSOC-LV spējis apvienot ekonomistus, makroekonomistus, nozaru ekonomistus, biznesa vadības speciālistus, mārketinga speciālistus, politologus, sociologus un publiskās pārvaldes speciālistus. Karnītes kundze atzinīgi vērtēja programmas organizāciju un vadību, kā arī programmas pētnieku augstās darba spējas, kas ļāva jau 2. posmā pārsniegt vairākus plānotos rezultatīvos rādītājus.

Programmas vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža, stāstot par 2. posma veikumu, uzsvēra, ka visiem pētījumiem ir izstrādāts teorētiskais pamatojums un pētījumu metodoloģija, ir uzsākti empīriskie pētījumi, veiktas aptaujas un fokus grupu diskusijas, kā arī ievākti un analizēti statistiskie dati. Ir uzsākta un tiek veikta padziļināta pētāmo objektu analīze. Programmas uzraudzības padomes loceklis, akadēmiķis Andrejs Siliņš aktīvi piedalījās katra projekta apspriedē, uzdodot būtiskus jautājumus un rosinot zinātnisko diskusiju par līdzsvarotu un ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstības redzējumu. Programmas izvērtēšanā ar saviem rakstiskiem atzinumiem ir piedalījušies arī ārzemju eksperti: profesori Ralfs Eamets un Tiiu Paas no Tartu universitātes Igaunijā, kā arī asociētā profesore Leona Stašova no Hradec Králové universitātes Čehijā. Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis atzīmēja veiksmīgo sadarbību starp partneriem, kā arī atzinīgi novērtēja jauno zinātnieku un pētnieku iesaistīšanu pētījumos.

Kopumā programmas veikums tika augsti novērtēts un pētījumi atzīti par savlaicīgiem un aktuāliem. Turpmākie programmas izaicinājumi saistāmi ar visu projektu devuma apvienošanu kopīgā, zinātniski pamatotā tautsaimniecības transformācijas vīzijā. Viens no būtiskiem soļiem šajā virzienā ir EKOSOC-LV foruma "Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi" organizēšana 2016. gada 3. - 4. novembrī.

LZA LMZN zinātniskā sekretāre
Dr.oec. Viktorija Zaļūksne

Pēdējā atjaunošana 21-04-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS