Notiek aktīvs darbs pie EKOSOC-LV foruma "Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi" organizācijas

21-04-2016

Š.g. 12. aprīlī norisinājusies pirmā EKOSOC-LV darba sanāksme, kura speciāli veltīta EKOSOC-LV foruma "Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi" norisei 2016. gada 3. un 4. novembrī. Darba sanāksmē piedalījās foruma organizatoriskā grupa, kurā bija pārstāvēti visi projekti. Dalībnieki diskutēja par foruma programmu un plenārsēdes dalībnieku sastāvu, referātu tēmu ievirzi, kā arī vienojās par svarīgajiem datumiem un organizatoriskā darba koordināciju.

Tā kā programmas ietvaros pētītais tēmu loks ir vispusīgs un plašs, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir vienota un koordinēta redzējuma veidošana uz tautsaimniecības transformācijai svarīgiem jautājumiem.

Programmas vadītāja Baiba Rivža risinājumu saskata aizvien ciešākā projektu savstarpējā sadarbībā un integrācijā, kā arī vienotā darbā pie kopīgiem pasākumiem. Šādā veidā plānotais Forums, Foruma rakstu krājuma izdošana, kura plānota sadarbībā ar zinātnisko žurnālu "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis" un Foruma ietvaros veidotā stenda referātu izstāde ir būtiski praktiskie soļi daudzo pētījumu virzienu apvienošanā tematiskos blokos. Izvērtējot programmas otrā posma zinātnisko veikumu un strādājot jau pie trešā posma uzdevumu izpildes ir saskatāmi projektu saskares punkti. Tie dod pamatu apvienot spēkus trīs galveno pētniecības bloku: telpiskā attīstība (projekti: 5.2.3.;5.2.8.;5.2.9.), ekonomiskā attīstība (projekti: 5.2.1.;5.2.2.;5.2.7.), sabiedrības attīstība (projekti: 5.2.4.;5.2.5.;5.2.6.) padziļinātai izstrādei, rodot arī atspoguļojumu tiesiskā regulējuma izmaiņās, kuru izpētei veltīts projekts 5.2.10.

Visi 10 projektu pārstāvji gatavi ieguldīt enerģiju un prasmi, lai Forums būtu notikums Latvijas zinātnes dzīvē.

LZA LMZN zinātniskā sekretāre
Dr.oec. Viktorija Zaļūksne

Powered by Elxis - Open Source CMS