Aizstāvēšana

21-04-2016

2016. gada 12. maijā, plkst.16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 701. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

IVETA PUGAJEVA

aizstāvēs promocijas darbu: "Masspektrometrisko metožu izstrāde un pielietojums Maijāra reakcijas produktu noteikšanai pārtikas produktos" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš; Dr. chem. Viesturs Kreicbergs; prof. Dr. habil. Vitautas Mickevičius.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016.gada 18. maijā plkst. 14.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares krimināltiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VADIMS KALAŠNIKOVS.

Tēma: "Kriminālatbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi".

Recenzenti: prof. Dr.iur. Sandra Kaija (Rīgas Stradiņa universitāte); prof. Dr.iur. Vitolds Zahars (Daugavpils Universitāte); prof. Dr.iur. Anna Serebrenņikova (Анна Серебренникова), (Maskavas valsts universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2016. gada 26. maijā plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 319.  auditorijā.

JEĻENA POPOVA

doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu "Sociālo modeļu faktori, kas ietekmē reģiona cilvēku kapitāla attīstību".

Recenzenti: Dr.oec. Valerijs Praude (Latvijas Universitāte), profesors; Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), profesore; PhD Juraj Nemec (Masaryk University) profesors Čehijas Republikā.

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 4. martā INESE BRIEDE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts bioloģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.biol.) zooloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas Vadībzinātnes nozares Promocijas padome 2016. gada 11.marta sēdē piešķīra vadībzinātnes doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.administr.) vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē LIENEI RESELEI. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Informācijas tehnoloģijas nozares Datorvadības, Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas, E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldības apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 11. martā AGRIS PENTJUŠS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) Informācijas tehnoloģijas nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 2, nederīgi - nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 18. martā ANDREJS LAZDIŅŠ aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - nav, nederīgi - nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 18. martā INGA JANSONE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts lauksaimniecības doktora zinātniskais grāds (Dr. agr.). Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, atturas - nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2016.gada 23.marta atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - bērnu ķirurģija ASTRAI ZVIEDREI. Balsošanas rezultāti: par -6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 1.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 24. marta sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) ķīmijas nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē INESEI SARCEVIČAI. Balsošanas rezultāti: par - 5 balsis, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2016.gada 31.martā LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra KASPARAM BALODIM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Datorzinātņu matemātiskie pamati. Balsošanas rezultāti: piešķirt - 12, nepiešķirt - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padome 2016. gada 5. aprīlī atklātā sēdē piešķīra ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātnisko grādu ekonomikas nozarē, apakšnozarē -Tirgzinība JEĻENAI ŠALKOVSKAI. Balsošanas rezultāti: piešķirt 8, nepiešķirt -0, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P-03 2016. gada 6. aprīļa atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu EDGARAM LABANAM mehānikas nozarē, polimēru un kompozītmateriālu mehānikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9 balsis, pret - 0 , nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P-07 2016. gada 18. aprīļa sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu MIHAILAM KOVAĻOVAM. Balsošanas rezultāti: par - 8 balsis; pret - 2; nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS