LATVIJAS JAUNO ZINĀTNIEKU APVIENĪBAI JAUNA VALDE

8-04-2016

Šā gada 19. martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā tikās Latvijas jaunie zinātnieki, lai organizācijas pilnsapulcē izraudzītos piecus pārstāvjus, kas turpmākos trīs gadus vadīs apvienību. Aizklātā balsojumā uzticība tika izteikta Guntaram Kitenbergam, Ievai Krūmiņai, Zanei Bulderbergai, Aldim Bulim un Kitijai Bitei. Par valdes priekšsēdētāju valde vienbalsīgi ievēlēja Ievu Krūmiņu. Jaunā valdes priekšsēdētāja stāsta: “Zinātniskā vide nemitīgi mainās un attīstās. Mēs, jaunie zinātnieki, negribam palikt malā, mēs ar savu enerģiju, radošumu, proaktīvo pieeju un intelektuālajiem resursiem sniedzam ieguldījumu šīs vides pilnveidei un izaugsmei un darīsim to arī turpmāk. Strādāsim zinātnes komunikācijas laukā gan stiprinot saites starp zinātniekiem, zinātniskiem institūtiem, augstskolām, uzņēmējiem un sabiedrību, gan ceļot zinātnieka profesijas prestižu jaunatnes acīs. Strādāsim kopā ar zinātnes politikas veidotājiem, pārstāvot zinātnieku intereses, aktīvi veidosim un pārveidosim zinātnes pasauli Latvijā. Strādāsim kā platforma jauno zinātnieku izaugsmei, kā atspēriena punkts partneru un projektu iegūšanas procesā, un personīgās izaugsmes nodrošināšanā. Mums ir tik daudz labu un interesantu darbu priekšā, ka nespējam vien sagaidīt katru nākamo dienu. Ik diena veido Latvijas jauno zinātnieku izcilības zīmolu, un mēs lepojamies, ka esam daļa no tā.”

 

Valde uz Latvijas Zinātņu akadēmijas jumta. No kreisās: Aldis Bulis, Kitija Bite, Ieva Krūmiņa, Zane Bulderberga, Guntars Kitenbergs.Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) ieņem unikālu vietu zinātnes ekosistēmā. Kā vienīgā jaunos zinātniekus pārstāvošā organizācija apvienība piesaista arvien vairāk zinātnes entuziastu un biedru, atbalsta un konsultē doktorantus ceļā uz zinātnisko grādu, popularizē zinātni sabiedrībai, it īpaši jauniešiem gan klātienē skolās, pasākumos un iniciatīvās, gan tiešsaistē. Vairāk nekā desmit gadus apvienojot jaunos zinātniekus, apvienība ir ieguvusi priekšzīmīga, inovatīva un tālredzīga partnera godu. Reputāciju spodrina arī apvienības neatkarība no citiem spēlētājiem zinātnes vidē. Ar apvienības viedokli rēķinās lēmumu pieņēmēji, to respektē topošie zinātnieki un augstu novērtē mūsu starptautiskie partneri Eiropas Doktora grāda kandidātu un jauno zinātnieku padomē (European council of doctoral candidates and young researchers) un Pasaules jauno zinātnieku asociācijā (World association of young scientists). Apvienības aktīvā pozīcija sabiedrībā piesaista tikpat aktīvus jaunos zinātniekus, kuru izdoma un brīvprātīgais darbs nodrošina kapacitāti un izaugsmes iespējas. Jauni biedri organizācijā iesaistās trīs iemeslu dēļ: iespēja iegūt projektu finansējumu, iespēja iegūt vērtīgu pieredzi un iespēja iesaistīties zinātnes politikas veidošanā. Latvijas Jauno zinātnieku apvienība realizēs mērķus, veicinot informācijas apriti, pasākumu organizēšanu, kontaktu un sadarbības veidošanu, kā arī jauno zinātnieku interešu pārstāvību Latvijā un pasaulē. Arī jaunievēlētā valde sola turpināt par veiksmīgām atzītās iniciatīvas un iestrādnes, kā arī nodrošināt kapacitātes pieaugumu savas kompetences ietvaros. Lūk, jaunās valdes solījumi savam pilnvaru termiņam:

Valdes priekšsēdētāja Ieva Krūmiņa: kā organizācijas vadītāja apņemos vadīt organizāciju atbilstoši pasaules labākajai praksei. Apvienības komunikācijas platforma tiks veidota moderna un ērta, attīstība būs vērsta uz projektiem, ar fokusu uz efektivitāti un rezultātu. Kā valstiskas nozīmes spēlētājs Latvijas zinātnē nevaram atļauties būt lēni vai orientēti tikai uz procesu. Ir noteikti trīs stratēģiski attīstības virzieni: zinātnes politika, zinātnes komunikācija un tīklošanas, sadarbības platformas nodrošināšana.

Valdes locekle Kitija Bite: nākamos trīs gadus turpināšu doktorantu un doktora zinātniskā grāda pretendentu konsultēšanu par promocijas procesu. Tāpat tiks turpināts darbs pie zinātnisko pētījumu kvalitātes jautājuma un akadēmiskā godīguma popularizēšanas skolēnu un studentu auditorijā. Tiks veikta apvienības viedokļa paušana dažādās institūcijās un notiks iesaistīšanās darba grupās un komisijās.

Valdes loceklis Guntars Kitenbergs: nākamo trīs gadu laikā LJZA vēlos veicināt izpratni par kvalitatīvu zinātni un starptautiskas sadarbības nepieciešamību, sekmēt LJZA popularitāti doktorantu, jauno zinātnieku, kā arī zinātniskās pieredzes apmaiņu organizācijas biedru vidū, organizēt seminārus esošajiem un potenciālajiem biedriem un iesaistīties zinātnes politikas veidošanā.

Valdes locekle Zane Bulderberga: nozīmīgākās prioritātes, darbojoties valdē: pirmkārt, apvienības darbības popularizēšana un jaunu biedru piesaiste ar mērķi veidot plašu diskusiju par aktuālajiem jautājumiem un interešu pārstāvniecību, otrkārt, zinātnes izcilības veicināšana, nesot Latvijas vārdu pasaules zinātnes telpā, treškārt, sadarbības un partnerības veicināšana dažādu zinātnes nozaru un zinātnisko institūtu starpā, sekmējot starpdisciplināru pētījumu veikšanu.

Valdes loceklis Aldis Bulis: manas prioritātes darbam apvienībā ir jauno zinātnieku pētījumu komercializācija, viņu interešu pārstāvniecība un projektu izstrāde.

Powered by Elxis - Open Source CMS