AICINĀJUMS

18-03-2016

Godātie Latvijas zinātnieki!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 497 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – Padome) Ekspertu komisiju vēlēšanu komisija (turpmāk – Komisija) aicina Jūs piedalīties Padomes Ekspertu komisiju vēlēšanās 2016.gada 25. un 26.maijā.

Ekspertu komisiju locekļu kandidātu izvirzīšanas kārtība

1. Ekspertu komisiju (turpmāk – EK) locekļu kandidātus var izvirzīt zinātniskās institūcijas, augstskolas un Latvijas Zinātņu akadēmija. Par kandidātu var pieteikties arī personīgi.

2. Kandidēt uz EK locekļa vietu var zinātnieks ar doktora vai tam pielīdzināmo zinātnisko kvalifikāciju apliecinošu grādu, kas strādā Latvijā atbilstošā zinātnes nozarē, savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus un atbilst vismaz vienam no šādiem kvalifikācijas kritērijiem:

2.1. pēdējo triju gadu laikā ir vismaz divi starptautiskajā zinātniskajā periodikā publicēti recenzēti, oriģināli zinātniski raksti;

2.2. pēdējo triju gadu laikā ir viens 2.1.apakšpunktā minētais zinātniskais raksts un apstiprināts starptautiska patenta pieteikums;

2.3. pēdējo triju gadu laikā ir viens 2.1.apakšpunktā minētais zinātniskais raksts un recenzēta zinātniska monogrāfija.

3. EK locekļa kandidāts var tikt ievēlēts tikai vienā EK.

4. Par EK locekļa kandidātu nevar izvirzīt personu, kas ir bijis Padomes EK loceklis divos iepriekšējos pilnvaru laikos pēc kārtas. Rekomendējam neiekļaut EK locekļu kandidātu sarakstā zinātniekus, kas ieņem administratīvus - augstskolas rektora, prorektora, augstskolas fakultātes dekāna, zinātniskā institūta direktora vai direktora vietnieka amatus.

5. EK locekļu kandidātiem jāpiesakās līdz 2016.gada 10.maijam, iesniedzot Padomē savu vai institūcijas iesniegumu un kandidāta anketu Akadēmijas laukumā 1, 334.ist., Rīgā, no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai nosūtot pa pastu: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050. (Pasta zīmogam jābūt ne vēlāk, kā 2016.gada 10.maijs.) Kandidāta anketas elektroniskā versija vienlaikus jānosūta uz e-pastu: (DOC vai DOCX formātā). Iepriekš minētie dokumenti, parakstītie ar drošu elektronisko parakstu ar laiku zīmogu, var tikt nosūtīti uz e-pastu .

6. EK locekļa kandidāta anketas veidlapa atrodama Padomes mājaslapā www.lzp.gov.lv sadaļā „LZP EK vēlēšanas 2016”.

7. Vēlēšanu komisijas apstiprināto EK locekļu kandidātu anketas tiks ievietotas Padomes mājaslapā www.lzp.gov.lv sadaļā „LZP EK vēlēšanas 2016”.

Vēlētāju pieteikšanās kārtība

8. Saskaņā ar „Zinātniskās darbības likuma” 18.pantu vēlētāji ir „konkrētajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā strādājošie zinātnieki, kuri kvalifikāciju ieguvuši atbilstoši šā likuma noteikumiem”. Tiesības vēlēt ir tiem zinātniekiem, kuri pēdējos trijos gados piedalījās LZP vai Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā, starptautiskā vai cita projekta īstenošanā, vai kuriem šajā laika posmā ir vismaz viena zinātniskā publikācija vai patents.

9. Zinātnieki, kuri vēlas pieteikties vēlētāju sarakstā, aizpilda vēlētāja anketu un iesniedz to LZP līdz 2016.gada 20.maijam Akadēmijas laukumā 1, 326.ist., Rīgā, LV – 1050 no plkst. 9.00 līdz 17.00, vai arī nosūta anketu pa pastu: Akadēmijas laukumā 1-326, Rīgā, LV-1050, vai nosūta ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu parakstīto anketu uz e-pastu .

10. EK vēlētāja anketas veidlapa atrodama Padomes mājaslapā www.lzp.gov.lv sadaļā „LZP EK vēlēšanas 2016”.

11. Ar Padomes EK vēlēšanu nolikumu var iepazīties Padomes mājaslapā www.lzp.gov.lv sadaļā „LZP EK vēlēšanas 2016”.

Novērotāju pieteikšanas kārtība

12. Vēlēšanu norisi uzrauga zinātnisko institūciju deleģētie vai brīvprātīgie novērotāji, kuri, ierodoties vēlēšanu telpā, reģistrējas pie Komisijas sekretāra.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja A.Draveniece

Pēdējā atjaunošana 18-03-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS