Ģenerālsekretāra darbs LZA

17-03-2016

Akadēmiķis Andrejs Siliņš

Ģenerālsekretāra darbs LZA

Ģenerālsekretārs uzņemas un garantē Latvijas valsts un LZA normatīvajos dokumentos noteikto funkciju kvalitatīvu izpildi, lai realizētu LZA kā vienīgā Latvijas nacionālās nozīmes zinātnes centra misiju. Īpaša uzmanība tiek pievērsta LZA darbības stratēģijā izvirzītajiem uzdevumiem. Veidojot un vadot LZA Valdi, ģenerālsekretārs nosaka katra tās locekļa konkrētos pienākumus LZA saimnieciskās un organizatoriskās darbības plānošanā un īstenošanā, ikdienā sekojot viņu darbiem un iknedēļas sanāksmēs apkopojot paveikto un konkretizējot tuvākos uzdevumus.

LZA mērogā ģenerālsekretārs panāk, ka Prezidijs ierosina Senātam apstiprināšanai ievēlēto LZA amatpersonu darbības virzienus un atbildību, lai tiktu garantēta stratēģisko uzdevumu izpilde. Senāta apstiprinātajā dokumentā tiek precizēti LZA Statūtos amatpersonām noteikti darbi un definēti arī aktuāli papildus pienākumi. Ģenerālsekretārs koordinē citu amatpersonu darbību, kura saskaras vai pārklājas ar LZA Valdes darbiem.

Turpmākajos gados nodrošināšu, ka LZA Valde aktīvi un radoši strādā kā saliedēta komanda, fokusējoties uz demokrātiskas pašpārvaldes uzlabošanu ar jauno zinātnieku iesaisti, zinātnes popularizēšanu un uz zinātnes attīstību vērstas zinātnes politikas veidošanu. Analizējot LZA Valdes darba rezultātus ikgadējā LZA Pavasara pilnsapulcē, kritiski izvērtēšu paveikto un izvirzīšu pilnsapulcei apstiprināšanai nākamā gada prioritāros uzdevumus.

Ikdienā informēšu LZA dienesta personālu un Lietu pārvaldi par LZA vadības institūcijās pieņemtajiem lēmumiem un konkretizēšu LZA darbinieku iesaisti šo lēmumu izpildē. Nodrošināšu, lai katra darbinieka viedoklis tiktu uzklausīts un apspriests plašākā vai šaurākā lokā, tādejādi izkristalizējot izvirzīto uzdevumu visefektīvākās izpildes iespējas un veidu. Nodrošināšu, ka papildus darbu veikšanai tiek sagādāti papildus resursi.

Ar Valdes darbību saistīto jautājumu risinājumus operatīvi saskaņošu ar LZA prezidentu, Prezidiju un Senātu. Neatlaidīgi iestāšos, lai Latvijas likumi un citi normatīvie dokumenti, kuri saistīti ar zinātni, tiktu pildīti un pilnveidoti. Rūpēšos, lai starptautiska mēroga ieteikumi zinātņu akadēmiju organizatoriskā darba pilnveidošanā Latvijā tiktu ievēroti.

Powered by Elxis - Open Source CMS