LZA Lielā medaļa

3-03-2016

LZA Senātā

Piešķirt 2016.gada LZA Lielo medaļu LZA īstenajam loceklim, Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas loceklim, Latvijas Universitātes profesoram Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. Tālavam Jundzim par pētījumiem Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsturē.

Piešķirt LZA Lielo medaļu P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centra vadītājam, RSU profesoram, Dr. habil. med. Romanam Lācim par nozīmīgu ieguldījumu sirds ķirurģijas attīstībā Latvijā.

2016. gada 1. martā


LZA īstenais loceklis Tālavs Jundzis

Akadēmiķis T. Jundzis ir devis būtisku ieguldījumu Latvijas jaunākā laika vēstures izpētē. To veic LZA Baltijas Stratēģisko pētījumu centrs (LZA BSPC, 1993), kura direktors kopš dibināšanas, tagad – Valdes priekšsēdētājs ir T. Jundzis. Tiek pētītas nacionālās, starptautiskās drošības politikas problēmas, demokrātisko procesu veicināšanas jautājumi, Latvijas neatkarības atjaunošanas gaita un problēmas. Centram ir plaša starptautiskās un reģionālās sadarbības prakse, iesaistot pētījumos un konferencēs vairāk nekā 150 partnerus no ārvalstīm.

Īpaši uzteicama ir Tālava Jundža zinātniskā interese par Latvijas neatkarības atjaunošanai būtisko notikumu dokumentēšanu (4. Maija Deklarācijas tapšana, neatkarības balsojums utt.) un vēsturisko, pasaules līmenī unikālo nevardarbīgās pretošanās metožu izpēti. Ne mazāk svarīga ir Latvijas politiskās un sociālās vēstures izzināšana pirms un pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Tālava Jundža vadībā uzsākti un rit pētījumi par latviešu trimdas lomu neatkarības idejas uzturēšanā ārzemēs.

Tālavs Jundzis pētniecības darbā apvieno vēsturnieka, jurista un politologa pieeju, tādējādi Latvijas neatkarības atgūšanas atspoguļojums un vēsture iegūst starpdisciplināru raksturu. Viņa vadībā valsts pētījumu programmā Letonika pabeigts oriģināls komplekss pētījums par nevardarbīgās pretošanās metodēm, stratēģiju, taktiku Latvijā ilgstošā laika posmā, valstij demokrātiskā ceļā atgūstot neatkarību un starptautisko atzīšanu. Tas publicēts kolektīvajā monogrāfijā Valdis Blūzma, Tālavs Jundzis, Jānis Riekstiņš, Heinrihs Strods, Džīns Šārps. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš 1945 – 1991, (red. T. Jundzis) R.: LZA, 2008. 639 lpp. Monogrāfija iekļauta Latvijas zinātnes 2008. gada desmit izcilāko sasniegumu skaitā un izdota arī angļu valodā. Prof. Džīns Šārps (ASV) to novērtējis kā vienu no labākajiem izdevumiem pasaulē par šo tēmu.

Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai veltījis savu pētījumu rezultātus, kas atspoguļoti:

Dokumentu krājumā “Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana dokumentos (1945–1991)” trīs sējumos

1. sējums Padomju periods, Rīga, LZA BSPC, 2013
2. sējums Atmodas laiks, Rīga, LZA BSPC, 2015
3. sējums Pārejas periods, Rīga, BSPC, 2015

un monogrāfijā “Restoration of Sovereignty and Independence of the Republic of Latvia 1986–1994” kopā ar līdzautoru Eduardu Bruno Deksni.

Dokumentu krājumam, pamatojoties uz krājuma koncepciju un zinātniskiem kritērijiem, izvēlēti un publicēti vairāk nekā 300 dokumenti, liela daļa no kuriem atspoguļo Baltijas valstu sadarbību neatkarības atgūšanas procesos t.sk. daudzos Baltijas asamblejas un Baltijas valstu padomes lēmumos. Tālavs Jundzis ir šī projekta vadītājs, zinātniskais redaktors un sastādījis 3. sējumu, kuram rakstījis arī analītisku komentāru. Vada 4. sējuma sagatavošanu par latviešu trimdas politiskajām aktivitātēm.

Monogrāfijā “Restoration of Sovereignty and Independence of the Republic of Latvia 1986–1994” kopā ar līdzautoru E.B. Deksni, balstoties uz plašu avotu bāzi, Latvijas neatkarības atgūšanas process analizēts kontekstā ar Lietuvu un Igauniju, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas valstu vienotībai un aktīvajai sadarbībai. Monogrāfija balstīta uz apjomīgāko un dziļāko pētījumu šajā jomā.

Tālava Jundža vadībā LZA BSPC sagatavojis izdošanai un publicējis akadēmisko rakstu krājumu “Latvieši un Latvija”, būdams šī krājuma redakcijas padomes loceklis un II, III sējuma redaktors kopā ar Gunti Zemīti. Akadēmisko rakstu krājuma redkolēģija izpelnījusies Latvijas Ministru kabineta balvu. Tagad rit darbs pie līdzīga izdevuma sagatavošanas angļu un krievu valodā ( divos sējumos katrs).

Tālavs Jundzis ir viens no galvenajiem sešu Letonikas kongresu organizatoriem, sākot no 2005. gada, kā arī bijis rīcības komitejas priekšsēdētājs Pasaules latviešu zinātnieku III Kongresam 2011. gadā un sācis gatavot Pasaules latviešu zinātnieku IV kongresu, kam jānotiek 2018. gada jūnijā.

Tālavs Jundzis ir visu līdzšinējo valsts pētījumu programmu padomes loceklis un apakšprojektu vadītājs, t.sk. programmās “Letonika” un “Nacionālā identitāte”. Kopš 2014. gada ir sadarbības projekta vadītājs pētījumam par nepārtrauktības doktrīnu Latvijas vēstures kontekstā, piesaistot LU juristus un Latvijas vēstures institūta speciālistus. Pēdējos desmit gados vadījis 11 pētniecības projektus, t.sk. 3 starptautiskus. Vairāk nekā septiņdesmit starptautisku konferenču rīcības komitejas loceklis vai priekšsēdētājs.


Dr.habil.med., Dr.h.c.med. Romans Lācis

Romans Lācis – RMI docētājs (1974), RSU ķirurģijas katedras profesors (1992), Dr. habil. med.(1988), LZA goda doktors medicīnā (2002) kopš 1970. gada paralēli zinātniskajai un pedagoģiskajai darbībai strādā par kardioķirurgu un kopš 1998. gada ir P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centra vadītājs. Viņa vadītajā Sirds ķirurģijas centrā pēdējos gados operāciju skaits mākslīgajā asinsritē būtiski palielinājies, pārsniedzot 1000 operācijas gadā. Sirdskaišu operāciju rezultāti sasnieguši labāko Eiropas centru rādītājus. Centrā ieviestas modernas medicīnas tehnoloģijas, apgūta jauna operāciju tehnika, uzsākta sadarbība ar Kardioloģijas centru sirds slimnieku kompleksai izmeklēšanai un ārstēšanai, nodibināti labi kontakti ar daudziem pasaules sirds ķirurģijas centriem, īpaši ar Vācijas Sirds ķirurģijas centru Berlīnē.

Romana Lāča vadībā 2002. gada 10. aprīlī P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā tika veikta pirmā sirds transplantācija Latvijā. Tas ir nozīmīgs sasniegums Latvijas medicīnā, un Romana Lāča vārds saistībā ar šo operāciju uz visiem laikiem ir ierakstīts Latvijas medicīnas izcilāko sasniegumu vēsturē. Šobrīd Romana Lāča vadībā veiktas 20 sirds transplantācijas operācijas, viņš publicējis vairāk nekā 200 zinātniskus darbu, veic aktīvu pedagoģisko darbību, apmācot jaunos kardioķirurgus.

Romāns Lācis ir Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (2004), apbalvots ar LR Ministru kabineta balvu (2002), LZA un a/s Latvijas gāze balvu (2002) un LZA Paula Stradiņa balvu (2014).

Powered by Elxis - Open Source CMS