Aizstāvēšana

3-03-2016

2016. gada 14. martā plkst. 15:00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 25, 233. auditorijā, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ANDRIS BĒRZIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Magnetooptiskie efekti sārmu metālu tvaikos un to pielietojumi magnētiskā lauka mērījumos” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.phys. Jānis Alnis, LU ASI; Dr.phys. Christina Andreeva, (Institute of Electronics, Bulgarian Academy of Sciences); Dr. habil. phys. Gediminas Juzeliunas (Institute of Theoretical Physics and Astronomy, Vilnius University).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2016. gada 22. martā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes OPEN auditorijā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

ILZE KIKUSTE

aizstāvēs promocijas darbu “Kuņģa pirmsvēža stāvokļu: atrofijas un intestinālas metaplāzijas endoskopiskā diagnostika” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc. prof. Dr.med. Valentīna Gordjušina, LU Medicīnas fakultāte; prof. Dr.med. Juris Pokrotnieks, RSU Iekšķīgo slimību katedra; prof. Klaus Mönkemüller, Alabamas Universitāte, Birminghama, ASV.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 24. martā, plkst.12.15 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 701. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INESE SARCEVIČA

aizstāvēs promocijas darbu: “Izoniazīda un nikotīnamīda kokristāli ar karbonskābēm” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. chem. Pēteris Mekšs; Dr. chem. Ronalds Zemribo; Dr. chem. Svetlana Čornaja.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 1. aprīlī plkst. 9.30 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda komunikācijas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

LĪVA BRICE

par tēmu “Digitālais portrets kā Latvijas jauniešu (18-25) patības konstruēšana sociālajos medijos”.

Recenzenti: prof., Dr.phil. Ainārs Dimants (Biznesa augstskola “Turība”); asoc. prof., Dr.philol. Baiba Holma (Latvijas Universitāte); doc., Dr.sc.comm. Jānis Buholcs (Vidzemes Augstskola); prof., PhD Triin Vihalemm (University of Tartu, Igaunija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2016. gada 5 .aprīlī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu – monogrāfiju ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA ŠALKOVSKA.

Tēma: “Integrētā mārketinga komunikācija.” Nozare – ekonomika, apakšnozare – tirgzinība.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Ērika Šumilo, LU; Dr.oec. Elita Jermolajeva, DU; Dr. oec. Maija Šenfelde, RTU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2016. gada 6. aprīlī plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās Universitātes Promocijas padomes “RTU P–03” atklātajā sēdē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119. auditorijā

EDGARS LABANS

aizstāvēs promocijas darbu “Saplākšņa sendviča–konstrukcijas multifunkcionālo īpašību integrācija un optimizācija” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Jānis Andersons (LU Polimēru mehānikas institūts); profesors, Dr.sc.ing. Jānis Vārna (Lulea University of Technology, Zviedrija); profesore, Dr. Chiara Bisagni (Delft University of Technology, Nīderlande).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5 , Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2016.gada 8.aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

SUSANNA MINDER.

Tēma – “Cilvēkresursu vadības mārketinga pieeja darbinieku apmierinātības uzlabošanai”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore, Dr.oec. Tatjana Volkova (Banku Augstskola); profesore, Dr.oec. Inga Lapiņa (Rīgas Tehniskā universitāte); profesore, Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016.gada 8.aprīlī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

CHRISTOPH ERNST WILKEN KISKER.

Tēma – “Jauno uzņēmēju motivācijas faktoru ietekme uz uzņēmuma izdzīvošanas panākumiem”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: as.profesore, Dr.oec. Inga Vilka (SIA “Publiskās Pārvaldes Konsultācijas”); as. profesore, Dr.oec. Ligita Melece (Vidzemes Augstskola); profesore, Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Powered by Elxis - Open Source CMS