Aizstāvēšana

19-02-2016

2016.gada 11.martā plkst. 15:00 Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā

LIENE RESELE

aizstāvēs promocijas darbu “Nacionālās inovācijas sistēmas pilnveidošana inovatīvo uzņēmumu attīstībai Latvijā” doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.oec. Tatjana Volkova (BA); prof., Dr.habil.oec. Baiba Rivža (LLU); prof., Dr. John Bessant, University of Exeter Business School, Lielbritānija.

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēkā, Rīgā Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.riseba.lv.

***

2016. gada 18. martā plkst.10.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda socioloģijā iegūšanai aizstāvēs

LĪGA PAULA

par tēmu “Kopienu rīcībspēja lauku attīstībā Latvijā”.

Recenzenti: asoc. prof., Dr.sc.soc. Anda Laķe (Latvijas Kultūras akadēmija); prof., Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs (Daugavpils Universitāte); prof., Dr.sc.soc. Brigita Zepa (Latvijas Universitāte); prof., PhD Erland Eklund (Åbo Akademi University, Somija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2016.gada 18.martā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

KATHARINA SILBERBAUER.

Tēma – “Duālās karjeras pāri - ekspatriantu laulāto karjeras atbalsta novērtējums”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesors, Dr.oec. Joseph Neuert (Latvijas Universitāte); as. profesore, Dr.oec. Inga Vilka (SIA “Publiskās Pārvaldes Konsultācijas”); profesors, Dr.oec. Kārlis Ketners (Banku Augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 18. martā plkst.13.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda socioloģijā iegūšanai aizstāvēs

JURIJS ŅIKIŠINS

par tēmu “Politiskā līdzdalība Eiropā: salīdzinoša analīze”.

Recenzenti: asoc. prof., Dr.sc.soc. Anda Laķe (Latvijas Kultūras akadēmija); prof., Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs (Daugavpils Universitāte); prof., Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs (Latvijas Universitāte); pētn., PhD Kateřina Vráblíková (University of Mannheim, Vācija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas–darbi.

***

2016.gada 23.martā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ASTRA ZVIEDRE

aizstāvēs promocijas darbu “Seruma citokīnu pārmaiņas akūta apendicīta un akūta mezenteriāla limfadenīta gadījumā bērniem”.

Oficiālie recenzenti: docents Arvīds Irmejs, Dr.med. (RSU); profesors Aleksandrs Zaķis, Dr.med (pensionārs); lektore Karin Varik, Dr.med. (Tartu universitāte).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2016.gada 31.martā plkst. 15:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

KASPARS BALODIS

aizstāvēs promocijas darbu “Netradicionāli galīgi automāti un algoritmi” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. J.Vīksna (LU); prof. Dr. B.Martin (Nicas universitāte, Francija), prof. Dr. A.Marchetti-Spaccamela (Romas Universitāte “La Sapienza”, Itālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2016. gada 29. janvārī atklātā sēdē LLU Meža fakultātes doktorantam LEONĪDAM ZDORAM piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu mežzinātņu nozares meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 11. februāra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr.chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē AIGAI GRANDĀNEI. Balsošanas rezultāti: par – 7 balsis, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P-07 2016. gada 17. februāra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ARNIM KIRŠNERAM. Balsošanas rezultāti: par – 10 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS