Aizstāvēšana

4-02-2016

2016.gada 19.februārī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 324.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

MALCOLM GAMMISCH.

Tēma – “Darbības atbilstības pārvaldības sistēmu pielietojums, apjoms un ierobežojumi”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: as. profesore, Dr.oec. Inga Vilka (Latvijas Universitāte); profesore, Dr. oec. Natālija Lāce (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.oec. Daniel Wentzel (RWTH Aachen University, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016.gada 19.februārī plkst. 15.00 LU Matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 25, 243.telpā) paredzēta promocijas darbu aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai:

RAIVIS BĒTS,

“Rekurentu vārdu struktūra: noturība un tuvības mērs”.

Recenzenti: prof. Dr.dat. Juris Smotrovs (LU); prof. Dr.h.mat. Aivars Lorencs (LZA EDZI); prof. Valentin Gregori (Barselonas Politehniskā universitāte, Spānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2016.gada 19.februārī plkst. 15.00 LU Matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 25, 243.telpā) paredzēta promocijas darbu aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai:

PĀVELS ORLOVS,

“Uz ekvivalences attiecībām balstīta nestriktu struktūru agregācija”.

Recenzenti: prof. Dr.h.mat. Aleksandrs Šostaks (LU); prof. Radko Mesiar (Slovākijas Tehnoloģiskā universitāte, Slovākija); prof. Humberto Bustince (Navarras Publiskā Universitāte, Spānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2016.gada 23.februārī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

AINARS FELDMANIS

aizstāvēs promocijas darbu “Policijas funkcijas noziedzības novēršanas un apkarošanas kontekstā”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesors Jānis Teivāns–Treinovskis (Daugavpils Universitāte); Dr.iur. Anatolijs Kriviņš (Daugavpils pilsētas dome); asoc.profesore Marina Sumbarova (Baltijas Starptautiskā akadēmija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2016. gada 23.februārī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ALDIS BULIS.

Tēma: “Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspējas kavējošo faktoru novērtējums Ķīnas tautas republikas tirgū.” Nozare – ekonomika, apakšnozare –Latvijas tautsaimniecība.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Daina Šķiltere LU; Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU; Dr.oec. Ineta Geipele, RTU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2016. gada 26. februārī plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

INGRĪDA AUGŠPOLE

aizstāvēs promocijas darbu “Minimāli apstrādātu burkānu kvalitātes novērtējums” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis; Latvijas Universitātes asociētā profesore, Dr.chem. Ida Jākobsone; SIA “Pūres Dārzkopības pētījumu centra” vadošā pētniece, Dr.agr. Līga Lepse.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2016.gada 4.martā plkst. 10.00 RTU Kalnciema ielā 6, 309.auditorijā notiks

DARJAS STEPČENKO

promocijas darba “Riska vadības un mērīšanas sistēmas attīstības ietekme Baltijas valstu apdrošināšanas tirgū” aizstāvēšana Promocijas padomes “RTU P–09” sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Ineta Geipele, Dr.oec., RTU profesore, RTU Promocijas padomes locekle, LZP eksperte; Jekaterina Kuzmina, Dr.oec., Banku augstskolas docente, LZP eksperte; Tonu Kollo, Dr.math., Tartu universitātes matemātikas un informācijas tehnoloģiju fakultātes profesors (Igaunija).

***

2016. gada 4. martā plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes (DU) Bioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 130.auditorijā, Parādes ielā 1a, Daugavpilī

INESE BRIEDE

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas akvakultūras dzīvnieku (zivju Pisces un vēžu Crustacea) bioloģija un slimības” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: prof., Dr.biol., Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); asoc. prof., Dr.biol., Voldemārs Spuņģis (Latvijas Universitāte); vadošā pētniece, Dr.biol., Maija Balode (Latvijas Hidroekoloģijas institūts).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un http://du.lv/lv/zinatne/promocija/aizstavesanai_iesniegtie_promocijas_darbi.

***

2016. gada 11. martā plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes 218. telpā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

AGRIS PENTJUŠS

aizstāvēs promocijas darbu “Stehiometrisko modeļu izveides un analīzes procedūras metaboliskajai inženierijai” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore, Dr.biol. Ina Alsiņa; Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Dr. habil. sc. ing. Zigurds Markovičs; Oxford Brookes universitātes galvenais pētnieks, Dr. Mark Poolman.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2016. gada 18. martā plkst.10.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā

ANDREJS LAZDIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas reģionu minerālo resursu tirgus attīstība”.

Oficiālie recenzenti: Dr.oec. Elita Jermolajeva (LZP eksperte); profesore Dr.oec. Ineta Geipele (RTU); profesors Dr.habil.ing. Bartosz Mickiewcz (Reitumpomerānijas Tehnoloģiju universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2016. gada 18. martā, plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123.auditorijā

INGA JANSONE

aizstāvēs promocijas darbu “Ziemāju labības kā izejviela atjaunojamās enerģijas ieguvei Latvijā” lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dainis Lapiņš, Dr. agr., Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors; Antons Ruža, Dr. habil agr., Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošais pētnieks Aivars Kaķītis, Dr. sc. ing., Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

RTU elektrotehnikas nozares promocijas padome P–14 2016. gada 7. janvāra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko tehnoloģiju un automātikas apakšnozarē UĢIM SIRMELIM. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2016.gada 12. janvāra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu AIJAI TŪNAI skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Pedagoģijas nozares Augstskolas pedagoģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 14. janvārī RUTA RENIGERE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas doktora grāds (Dr.paed.) augstskolas pedagoģijā. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi – nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2016.gada 15. janvārī AIJA SANNIKOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi – nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2016.gada 19.janvārī HELĒNA VECENĀNE aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgi biļeteni nav.

***

Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padome 2016. gada 21. janvārī atklātā sēdē piešķīra ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātnisko grādu ekonomikas nozarē, apakšnozarē – ekonometrija ALEKSANDRAM TARVIDAM. Balsošanas rezultāti: piešķirt 6, nepiešķirt – 1, nederīgi biļeteni – 1.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 22.janvārī VIKTORIJA ŠIPILOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts ekonomikas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) reģionālās ekonomikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2016. gada 22. janvāra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē ARTIM ROBALDAM. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2016. gada 22. janvāra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē JĀNIM KRŪMIŅAM. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 27.janvāra sēdē SEPITAM ANSARI PIR SERAEI piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 27.janvāra sēdē INGAI GAILEI piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 28.janvāra sēdē AIJAI STUDENTEI piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 28. janvārī LAURAI LŪSEI piešķīra mākslas doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2016. gada 1. februāra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu MADARAI GASPAROVIČAI–ASĪTEI. Balsošanas rezultāti: par – 9 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

Pēdējā atjaunošana 4-02-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS